Tijdelijk wonen

Als eigenaar-bewoner een stuk van uw woning delen met erkende vluchtelingen of personen waarvan de woning onbewoonbaar werd verklaard.

Tijdelijk wonen is het creëren van een kleinere ondergeschikte woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat iemand tijdelijk kan inwonen. U kunt meerdere ruimtes in uw huis delen maar dit hoeft niet. Een huurwoning kan ook in aanmerking komen, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en goedkeuring geven.

1. Wie komt in aanmerking?

2. De voorwaarden

3. Hoe aanvragen?

4. Stopzetting van tijdelijk wonen

5. Gebruik een modelhuurcontract

6. Wat verandert er fiscaal en financieel?

1. Wie komt in aanmerking?

De kleinere wooneenheid is bedoeld voor asielzoekers of erkende vluchtelingen die de opvang van Fedasil (moeten) verlaten ofwel voor personen wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden.

2. De voorwaarden

  • De ondergeschikte wooneenheid mag qua oppervlakte maximum 1/3 van de totale woning innemen, en vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid.
  • Er mag maximaal één ondergeschikte wooneenheid worden gecreëerd.
  • De bewoner van de hoofdwooneenheid heeft de vrije keuze om de bewoning van het ondergeschikte gedeelte te verhuren of kosteloos aan te bieden. Wilt u verhuren? Kom langs bij de Woonwijzer in uw buurt voor informatie en advies.
  • De ondergeschikte wooneenheid kan niet afzonderlijk verkocht worden. Het geheel blijft bij dezelfde eigenaar(s).
  • De mogelijkheid om uw woning via tijdelijk wonen op te splitsen kan maximaal 3 jaar duren vanaf de melding en is niet verlengbaar.

3. Hoe aanvragen?

Vraag een melding aan. U leest hier hoe u de melding kunt aanvragen.

4. Stopzetting van tijdelijk wonen

Komt er een einde aan het tijdelijk wonen? Dan moet u een melding indienen bij de Stad Gent, waarbij u kiest voor het beëindigen van de tijdelijke woonfunctie. De woning wordt terug een gewone woning, bedoeld voor 1 gezin.

Opgelet, indien u de ondergeschikte woning blijft gebruiken als ondergeschikte woning nà de maximale termijn van 3 jaar, moet u hiervoor een vergunning aanvragen. U splitst immers uw woning op en daarvoor moet u een vergunning hebben. Deze vergunning wordt niet altijd toegestaan. Vraag raad bij de Balie Bouwen van de Stad Gent.

5. Gebruik een modelhuurcontract

Als huurder en verhuurder stelt u bij tijdelijk wonen een huurcontract op. Daarin verwerkt u alle voorwaarden, rechten en plichten voor u en uw huurder. U kunt ook een modelhuurcontract gebruiken. Kom langs bij de Woonwijzer in uw buurt voor meer informatie.

6. Wat verandert er fiscaal en financieel?

Ga de mogelijke gevolgen van tijdelijk wonen na voor uw inkomen en belastingen en uw lening, woonbonus of woonpremie. Zo stelt u zichzelf gerust dat u aan alles hebt gedacht en merkt u dat de impact niet groot hoeft te zijn.

De persoon of het gezin die in de ondergeschikte woning zal wonen, wordt in het Rijksregister ingeschreven onder een specifieke code. Door inschrijving op deze code worden de eigenaar en de inwonende(n) niet als één gezin beschouwd, ook al woont u op hetzelfde adres. Dit is belangrijk als u en/of de inwonende perso(o)n(en) een uitkering krijgt/krijgen. Die daalt namelijk wanneer u beschouwd wordt als één gezin, wonend op hetzelfde adres. Vraag expliciet naar deze code bij de inschrijving in de gemeente. Opgelet: niet alle instanties houden rekening met deze code. Vraag na bij de instantie die uw vervangingsinkomen uitbetaalt of het tijdelijk wonen gevolgen heeft voor u.

Kadastraal Inkomen

Aanpassingen aan uw woning die onder de meldingsplicht vallen en die geen aanzienlijke wijzigingen inhouden zijn niet onderhevig aan een herziening van het kadastraal inkomen. Het Kadastraal Inkomen wordt niet opgesplitst. Doet u wel aanzienlijke fysische wijzigingen aan de bestaande woning, zal het Kadastraal Inkomen herbekeken worden.

Woonpremie

Domicilieert uw huurder zich? Dan kan dit uw woonpremie (bijvoorbeeld de Vlaamse Renovatiepremie) beïnvloeden. Want sommige premieverstrekkers stellen inkomensvoorwaarden. En ze beschouwen daarvoor het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle gedomicilieerde bewoners.

Voor andere premies speelt het inkomen dan weer géén rol. U bent dan sowieso gerust.

Woonbonus

De melding voor de opsplitsing van de woning voor tijdelijk wonen, kan in sommige gevallen leiden tot een vermindering van het fiscaal voordeel van de Vlaamse Woonbonus. Het opgesplitste deel van de woning is immers niet-eigen woning, en komt bijgevolg niet in aanmerking voor de Vlaamse Woonbonus.