Concrete realisaties en relevante projecten

Project Vesalius, Project Hurstweg, Projectoproep kwaliteitsvolle huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, ROOF

  • Project Vesalius (afgerond)

HOGENT en de Stad Gent stelden in 2019/2020 tijdelijk een verdieping met beheer en begeleiding ter beschikking van voormalig studentenhome Vesalius voor tijdelijke huisvesting van een 100-tal vluchtelingen en time-outers (daklozen die om medische redenen een rustpauze nodig hadden) - onder bepaalde voorwaarden. G4S Care nam na enkele maanden over van CAW en stond in samenwerking met het Nederlandse Traverse. De meeste vluchtelingen stroomden nadien uit naar een reguliere woonoplossing.

  • Project Hurstweg (afgerond)

Eind 2018 kregen een 56-tal woonwagenbewoners een staanplaats voor hun caravan op de Hurstweg/Buitensingel. Ze konden er verblijven als ze een gebruikersovereenkomst ondertekenden en zich lieten begeleiden richting school of werk.  Dit project mondde uit in het project Lübeck, een gecentraliseerde opvang met verplichte begeleiding inrichten voor mensen die (clandestien) in mobiele woonwagens of barakken wonen. Hiermee streeft het stadsbestuur een totaaloplossing voor alle bewoners en terreinen na. Lees er hier alles over

  • Projectoproep kwaliteitsvolle huisvesting voor kwetsbare doelgroepen

De voorbije jaren lanceerde de Stad Gent meermaals een projectoproep om middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk de kans te geven om hun panden te renoveren, op te knappen of aan te passen. De Stad voorziet via deze projectoproep in bijkomend aanbod op de huisvestingsmarkt voor kwetsbare jongeren (tot 25 jaar) en andere kwetsbare groepen. Deden ondertussen reeds een beroep op een projectsubsidie: Vzw Stappen , vzw Steevliet, vzw Trafiek en vzw Woongift alle werkzaam binnen het kader van Jongerenwelzijn. In 2022 worden nieuwe subsidies toegekend.

  • ROOF

'The shift', onze ambitie voor de komende jaren. In de zomer van 2019 werd het project ROOF goedgekeurd. ROOF gaat over een huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid op lokaal niveau met als streven functional zero (geen structurele dakloosheid meer). Hiermee wil Gent het daklozenbeleid lokaal en Europees naar een hoger niveau tillen.

De 2 sporen van het project:

  • de shift maken van het managen van dakloosheid naar het effectief beëindigen van dakloosheid via Housing First/Led model
  • data verzamelen en analyseren die te maken hebben met dakloosheid in de stad.

ROOF is 1 van de 23 goedgekeurde Integrated Action Planning Networks van URBACT. URBACT is een Europees uitwisselings- en leerprogramma dat duurzame stedelijke ontwikkeling promoot (gesubsidieerd door EFRO).

Doel van een Integrated Action Planning Network:

  • kennis en vernieuwende praktijken uit te wisselen tussen Europese steden,
  • die kennis per stad gebruiken bij de opmaak van een geïntegreerd lokaal actieplan,
  • dat ontwikkeld wordt in samenwerking met de verschillende stakeholders (middenveld, publiek, privaat, politici, academici,…) via een lokaal op te richten URBACT Local Group (ULG). Voor Gent bestaat de ULG grotendeels uit leden van de Taskforce Wonen

Op dinsdag 11 februari vond een plenaire zitting plaats in het stadhuis naar aanleiding van het einde van fase 1 van ROOF. 

Hier werden een aantal presentaties gegeven:


De 9 Partnersteden zijn Gent (BE – Lead Partner), Braga (PT), Glasgow (VK), Luik (BE), Odense (DK), Thessaloniki (GR), Timisoara (RO), Toulouse Métropole (FR) en Poznan (POL).

Deze sporen zijn ook terug te vinden in hoofstukken 3 Woonbeleid op maat - ledereen onder dak en 11 Gent vecht tegen armoede - Hefbomen voor sociale stijging van het Bestuursakkoord.

  • Gent Knapt op

Gent Knapt op renoveert woningen in Gent die in slechte staat zijn zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden.