UZ1

Wijkstructuurschets voor de ruimere omgeving van de campus UZ Gent (in opmaak)

Zoeken naar een samenhang tussen bestaande en toekomstige projecten met een meerwaarde voor de bewoners

Samen plannen voor een betere inrichting van de ruimere omgeving van de campus UZ Gent

De omgeving van de campus UZ Gent is een veelzijdig gebied, met een groot aandeel onderwijs (UGent, Hogent, Campus De Deyne), zorg (UZ Gent) en economie (veel bedrijven en restaurants, cafés, handel en diensten). Het is daardoor een levendige, maar ook heel diverse wijk, waarbij het zoeken is naar een evenwicht tussen het divers ruimtegebruik voor woningen, voorzieningen, ontmoetingsplaatsen, economie, groen en open ruimte en mobiliteit.

Met de wijkstructuurschets willen we meer samenhang brengen tussen bestaande en toekomstige projecten. Bovendien gaan we steeds op zoek naar de meerwaarde van deze ontwikkelingen voor de bestaande bewoners en gebruikers van de wijk.

Dat doen we samen met jou. We verzamelden de afgelopen tijd jullie suggesties en ideeën tijdens verschillende gesprekken en bijeenkomsten. Hartelijk dank daarvoor!

 

 

Vier vaststellingen

Welke signalen hoorden we vanuit de wijk?

tijdslijn

Vier vaststellingen

Drie ambities

Vanuit de vaststellingen formuleren we ambities voor de wijk. De centrale ambitie is stad maken, de wijk transformeren en een volwaardige en kwaliteitsvolle stad maken. We zetten hiervoor in op drie ambities:

  1. wijk verbinden met stad en omgeving
  2. ontwikkelen van genereuze stedelijke functies
  3. versterken van levendige lokale identiteiten.

Een volwaardige en kwaliteitsvolle stadswijk creëert ruimte voor mensen, vertrekt vanuit de menselijke maat. Het verplaatsen gebeurt te voet of met de fiets, het dagelijkse leven (werken, winkelen, leren, zorgen,…) is verweven en kan zich in de nabijheid van de wijk afspelen. Er is ruimte om gezond te recreëren, om speels of in stilte te verblijven en in diversiteit elkaar te ontmoeten. Een volwaardige en kwaliteitsvolle stadswijk is veerkrachtig. Je kan er levenslang wonen: er wordt stad gemaakt voor jong en oud. Je krijgt er kansen en de stad is klimaatrobuust.

tijdslijn

Drie ambities

Deze ambities vormen de basis van onze wijkstructuurschets. Ze spelen in op de sterktes en zwaktes van de wijk en vormen de basis voor specifieke onderzoeksvragen. De ambities zijn niet los van elkaar te zien, ze overlappen en versterken elkaar. Wel ligt telkens de nadruk op een bepaald thema, zoals groen, mobiliteit, publieke ruimte,…  We bouwen voldoende flexibiliteit in om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Wat is een wijkstructuurschets?

Een wijkstructuurschets toont hoe jouw wijk zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor nieuwe woningen? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een aangename plek zijn om te leven? Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger.

Bekijk het filmpje

Waarom een wijkstructuurschets voor de ruimere omgeving van de campus UZ Gent?

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? Een wijkstructuurschets vertaalt de ambities van Ruimte voor Gent op maat van de wijk en dit samen met de bewoners, werknemers, bezoekers, … van die wijk.

Stap voor stap naar een betere wijk

tijdslijn

Stap voor stap naar een betere wijk

verkennen

wijkmarkt

ontwerpen: we gingen aan de slag met alle suggesties.

wijkdialoog

verwerken

informeren

inspireren