Vijf kamers

Een overlegmodel met 5 kamers

SBM Gent

SAMEN STAD BOUWEN betekent dat elk project tot stand komt door te praten, elkaar te betrekken, te luisteren naar argumenten, samen taken te vervullen en beslissingen te nemen en te dragen. Een stadsbouwmeester werkt dus niet vanuit een ivoren toren, maar vanuit samenwerking. Al die contacten met stadsinterne en externe partners zorgen ervoor dat de stadsbouwmeester een overzicht heeft over wat er allemaal loopt in deze stad en dwarsverbanden kan leggen, om projecten beter op elkaar af te stemmen. Dat steeds met één bredere intentie: de kwaliteit van de stad te versterken.

Het overlegmodel wordt georganiseerd in 5 kamers:

ADVIESKAMER

Via de ADVIESKAMER geeft de stadsbouwmeester feedback aan het stedelijk bestuur binnen Groep Gent. Dit via formeel advies aan het college van burgemeester en schepenen, en via structureel overleg met de vakschepenen, het managementteam, de departementshoofden en directeurs.

Contact: stadsbouwmeester@stad.gent

KWALITEITSKAMER

De KWALITEITSKAMER adviseert het college van burgemeester en schepenen over de ruimtelijke kwaliteit van concrete architectuurprojecten – zowel gebouwen als publieke ruimte – bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. De kwaliteitskamer bestaat uit zes onafhankelijke deskundigen, de stadsbouwmeester zelf is voorzitter. Opdrachtgevers en de ontwerpers worden begeleid tijdens een tweewekelijks overleg, in samenspraak met de stedelijke diensten en vanuit de autonomie van externe experts. Meer info

Contact: kwaliteitskamer@stad.gent

STADSKAMER

De STADSKAMER biedt ruimte voor een gesprek tussen verschillende betrokken stadsdiensten om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Het stadsintern overlegplatform dient om te komen tot een gecoördineerd stedelijk standpunt over complexere projecten en thema’s, waar op vandaag geen overlegstructuur voor bestaat.

Contact: stadskamer@stad.gent

ONTWERPKAMER

In de ONTWERPKAMER wordt ontwerpwerk van stadsdiensten en externe ontwerpers samengebracht, besproken en opgeladen. Ontwerp en ontwerpend onderzoek blijft cruciaal om kwalitatieve projecten te realiseren en stad te maken. De ontwerpkamer is erop gericht om door middel van ontwerp en ontwerpend onderzoek, een ruimtelijk vraagstuk aan te pakken dat alle randvoorwaarden simultaan (in tijd en ruimte) een plaats geeft.

Contact: ontwerpkamer@stad.gent

BOUWMEESTERKAMER

De BOUWMEESTERKAMER zet initiatieven op voor zowel een breed publiek als een vakpubliek, en tracht het stadsdebat aan te zwengelen en de opgave rond stad maken te verbreden. Het is een soort stadsatelier met betrokkenheid van stedelijke diensten, maar ook van buurtbewoners, onderzoeksinstellingen en socio-culturele actoren.

Contact: bouwmeesterkamer@stad.gent