Kraken melden en voorkomen

Hoe en waar kun je een kraakpand kan melden? Welke juridische procedures er zijn en hoe kun je kraken voorkomen?

Wat zegt de kraakwet?

De kraakwet stelt dat het volgende strafbaar is: toegang verschaffen tot, gebruiken van of verblijven in andermans niet-bewoond huis, appartement, kamer of verblijf, of de aanhorigheden ervan of enig andere niet bewoonde ruimte of andermans roerend goed dat al dan niet als verblijf kan dienen.

In het verslag bij de nieuwe wet wordt eveneens gesteld dat ook bedrijfsgebouwen en –lokalen en onbewoonde en leegstaande goederen onder het toepassingsgebied vallen.

Melden van een kraakpand

Als je gebouw wordt gekraakt, is het belangrijk om hier onmiddellijk aangifte van te doen

 • Bij je wijkcommissariaat als de woning al werd gekraakt  
 • Bel 101 als je krakers ziet binnendringen in het pand

Bij het Stedelijk Contactpunt Kraken kan je terecht met vragen over de preventie van kraken of wat je kan doen wanneer je pand gekraakt is. Mail naar overlast@stad.gent.

Procedure bij een gekraakt pand

Nadat je aangifte hebt gedaan bij politie kan je als eigenaar beroep doen op volgende juridische mogelijkheden:

1. Strafrechtelijke procedure

Is het pand bewoond?

Nadat de politie duidelijke aanwijzingen heeft over de onrechtmatige bezetting van de woning kunnen zij de woning betreden, de bezetters verwijderen en ze ter beschikking stellen van de gerechtelijke instanties.

Is het pand onbewoond?

 

Na het indienen van een klacht door de houder van titel of een recht op betrokken goed bij de politie zullen alle kraker(s) binnen 2 werkdagen door de politie verhoord worden. Tijdens de aangifte wordt de klager eveneens verhoord door politie en vraagt hij/zij uitdrukkelijk om de procedure bevel tot ontruiming op te starten.

Indien de klager hierom verzoekt kan de procureur des Konings een met reden omkleed verzoek richten aan de onderzoeksrechter dat minstens volgende gegevens bevat:

1)       Omschrijving van de plaats en vermelding van het adres

2)       Alle info waaruit zou blijken dat het gevraagde bevel noodzakelijk is

3)       Identiteit van de krakers (voor zover deze kan worden achterhaald)

De onderzoeksrechter beschikt over een termijn 72uur om de gekende personen te verhoren en een beslissing te nemen. Wanneer de machtiging verleend wordt vaardigt de procureur het bevel uit: binnen acht dagen na kennisgeving (aanplakking + afgeven afschrift) moeten de krakers het pand verlaten, dit op straffe van strafrechtelijke vervolging.

Tegen het ontruimingsbevel kan iedere belanghebbende een beroep instellen bij de vrederechter via verzoekschrift. Dat beroep heeft schorsende werking. In uitzonderlijke omstandigheden kan de vrederechter gemotiveerd beslissen om een langere ontruimingstermijn toe te kennen dan de standaardtermijn van  acht dagen (maximaal een maand wanneer de titel of het recht op het pand toebehoort aan een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, maximaal zes maanden wanneer het gaat over een publiekrechtelijke rechtspersoon). Tegen de uitspraak van de vrederechter staat geen rechtsmiddel open

 

 

2. Burgerrechtelijke procedure

Iedere houder van een recht of titel op het betrokken goed heeft ook de keuze een procedure tot uithuiszetting aan te vatten bij de vrederechter. In dergelijk geval komt politie niet tussen.

 • Als de wordt ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak*, worden de partijen uitgenodigd om te verschijnen binnen 8 dagen na inschrijving op de algemene rol.
 • Als de vordering wordt instelt bij eenzijdig verzoekschrift*, wordt de eisende partij opgeroepen binnen de 2 dagen. Dit is het geval wanneer de identiteit niet gekend is van diegenen die een plaats betrekken zonder recht of titel. 

De vrederechter kan beslissen:

 • Deze termijnen te verkorten op vraag van een gerechtsdeurwaarder of advocaat
 • De zaak aan te houden op de inleidende zitting en de uithuiszetting laten uitvoeren binnen 8 dagen na de betekening van het vonnis.
 • De termijn van uithuiszetting uit te stellen als deze verlenging verantwoord kan worden door uitzonderlijke ernstige omstandigheden. De periode van maximale verlenging bedraagt 1 maand in geval van natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen, en 6 maanden in geval van publiekrechtelijke rechtspersonen.

Meer info over de juridische mogelijkheden

Voor gratis juridisch eerstelijnsadvies in verband met deze procedures kan je terecht bij de Commissie Juridische Bijstand:

Justitiehuis Gent
Cataloniëstraat 6 – 9, 9000 Gent
Tel: 09 269 62 56

Openingsuren: iedere werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. Dinsdag- en vrijdagnamiddag: enkel telefonisch advies.

Hoe kun je kraken voorkomen?

 • Is de leegstand van korte duur? Geef de indruk dat het gebouw in gebruik is: installeer tijdschakelaars om de verlichting automatisch in en uit te schakelen, let op het algemeen onderhoud van het gebouw en het voetpad, laat geen afval, brandbare materialen of bouwmaterialen rondslingeren in de omgeving, herstel beschadigingen en verwijder graffiti onmiddellijk.
 • Controleer het gebouw regelmatig.
 • Maak afspraken met de buren om een oogje in het zeil te houden en geef hen je contactgegevens.
 • Laat op een duidelijke, visuele wijze merken dat er werken aan de gang zijn of gepland zijn.
 • Vermijd langdurige leegstand. Mocht het pand langer leegstaan dan voorzien, sluit het dan zorgvuldig af. Doe dit niet met ijzerdraad. Maar wel via de voorziene verankering met veiligheidsschroeven (= schroeven die je alleen met specifiek gereedschap kan losmaken en bijvoorbeeld niet met een ‘gewone’, veelvoorkomende schroevendraaier). Kies voor hekken met kleine mazen. Sluit indien mogelijk de nutsvoorzieningen af en haal de zekeringen uit de zekeringskast. Vervang de ramen ook door platen.
 • Gentenaars kunnen via de politie vragen om bij patrouilles door politie en gemeenschapswachten extra aandacht te hebben voor woningen waarvan de bewoners voor significante tijd afwezig zijn.