20160921_AV_kopfoto radicalisering.jpg

Radicalisering in Gent?

Radicalisering is geen wijdverspreid probleem in Gent. Wat met polarisatie en verschillende vormen van extremisme?


Situatie in Gent

Op dit moment beschouwen de officiële instanties de Gentse situatie met betrekking tot radicalisering niet als een wijdverspreid probleem. Het betekent echter niet dat er geen nood is aan prioritaire aandacht hiervoor. Radicaliseringsprocessen doen zich immers voor in de lokale context. De lokale overheid speelt dan ook een cruciale rol in de preventieve en proactieve aanpak ervan. Dit betekent dat maatwerk, aangepast aan de specifieke lokale context, noodzakelijk is.
 

Gentse aanpak van radicalisering

De aanpak van radicalisering vergt een gecoördineerd beleid dat 3 sporen omvat: preventie, curatie en repressie. Voor preventie en curatie wil de Stad Gent, in de hoedanigheid van het kernteam radicalisering, een regisseursrol opnemen.

 • Preventief: dit luik richt zich op het brede maatschappelijk veld en heeft betrekking op diverse sectoren;
 • Curatief: het ondersteunen en begeleiden van individuen (en hun onmiddellijke leefomgeving) die vast zitten in een proces van radicalisering of reeds verregaand geradicaliseerd zijn. Dit vereist maatwerk;
 • Repressief: politie en justitie staan in voor opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbaar gedrag door radicalisering.

De visie van de Stad Gent op radicalisering vind je terug in onze visietekst radicalisering.
 

Oprichting kernteam radicalisering

De Stad Gent heeft beslist een Kernteam Radicalisering op te richten. De aanpak van radicalisering vergt immers een gecoördineerd beleid dat 3 sporen omvat: preventie, curatie, repressie. 

Voor zowel de preventieve aanpak, als de curatieve aanpak ligt een regisseursrol bij de Stad Gent als lokale overheid. De Stad Gent heeft vanuit deze rol reeds heel wat voorbereidend werk gedaan. Een Kader- en visietekst vormt de basis voor volgende doelstellingen:

 • Vermijden dat Gentenaars ten prooi vallen aan vervreemding en indoctrinatie
 • Begeleiden van Gentenaars (en hun familieleden) die vast zitten in een proces van radicalisering of die terugkeren uit conflictgebieden. Voorwaarde is dat ze geen reële bedreiging vormen voor de samenleving
 • Politie en parket treden op tegen gewelddadige of militante extremisten die mogelijk een bedreiging vormen voor de samenleving

Een uitgebreide verkenningsronde bij alle relevante actoren, organisaties, voorzieningen en sectoren brachten 2 kernvragen in beeld:

 1. Elke organisatie heeft nood aan eigen globaal (actie)plan rond het fenomeen van radicalisering –> hoe verbreden/verdiepen we de netwerken?
 2. Er is nood aan een stappenplan binnen organisaties en met cruciale externe partners (school, OCMW, politie, parket…) –> hoe organiseren we de samenwerking als er signalen zijn en concrete cases moeten behandeld worden?
   

Uitbreiding werkingsterrein: EXPO-R (EXtremisme, POlarisering en Radicalisering)

Eind 2019 werden de fenomenen Polarisering en Extremisme mee opgenomen in de werking rond radicalisering.
De spanningen tussen groepen blijkt een grote voedingsbodem te zijn voor radicalisering.
Extremisme verwijst naar de verschillende ideologieën waarin individuen kunnen radicaliseren. De stad is bezorgd om alle vormen van extremisme en wil deze dan ook uitdrukkelijk benoemen in de opdracht van de werking.

 

Netoverschrijdend netwerk ter preventie van radicalisering, polarisering en extremisme voor het Gentse onderwijs

We nodigen u graag opnieuw uit op het netoverschrijdend netwerk van referentiepersonen radicalisering van het onderwijs Gent. Een referentiepersoon radicalisering is een personeelslid van een school die aanspreekpunt is over dit thema op school.

Het netwerk van de referentiepersonen radicalisering heeft 3 doelen met name;

 1. een gemeenschappelijke visie ontwikkelen over wat radicalisering, polarisering en extremisme is en hoe we dit het best voorkomen en aanpakken,
 2. het ontwikkelde stappenplan (in samenwerking met de 3 CLB’s) binnen het secundair en het basisonderwijs introduceren via de referentiepersonen radicalisering en
 3. expertise binnenbrengen op school rond radicalisering, polarisering en extremisme

De bedoeling van het netwerk  is het ondersteunen van referentiepersonen radicalisering van Genste scholen in het opnemen van deze rol. De ondersteuning houdt zowel informatie-deling in, als uitwisseling van ervaringen (moeilijke situaties, fenomenen, pijnpunten, succesverhalen, ….). 

Programma schooljaar 2020-2021:
- 22 oktober 2020 van 13u30 tot 16u 
         Kritisch denken stimuleren bij leerlingen I getuigenis leerkracht Lokeren Ines Dewulf (Kanttekening) I Webinar
- 17 november 2020 van 9u tot 12u 
         Polarisering en sociale media I Hannah Arendtinstituut I Webinar of Live
- 4 maart 2021 van 9u tot 12u30 
         Preventiepiramide op school I Johan Deklerk I Webinar of Live
- 20 april 2021 van 13u30 tot 16u o
         Onderwijs is een gekleurde samenleving I Orhan Agirdag I Webinar of Live


Achtergrondinformatie over de thema's en sprekers die dit schooljaar aan bod komen vindt u terug in bijlage.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met charlotte.vansteelant@stad.gent

 

Meer weten?

Contacteer departement Samenleven en Welzijn, Dienst Preventie voor veiligheid, Team Extremisme Polarisering en Radicalisering (EXPO-R): Onderstraat 20-22, 9000 Gent of 09 267 03 22.