Kraken

Hier vind je informatie over waar je een kraakpand kan melden, welke juridische procedures er zijn en hoe je kraken kan voorkomen

De kraakwet stelt dat toegang verschaffen tot, gebruiken van of verblijven in andermans niet bewoond huis, appartement, kamer of verblijf, of de aanhorigheden ervan of enig andere niet bewoonde ruimte of andermans roerend goed dat al dan niet als verblijf kan dienen, strafbaar is.

In het verslag bij de nieuwe wet wordt eveneens gesteld dat ook bedrijfsgebouwen en –lokalen en onbewoonde en leegstaande goederen onder het toepassingsgebied vallen.

Inhoudstafel

 

Melden van een kraakpand

Als je gebouw wordt gekraakt dan is het belangrijk om hier onmiddellijk aangifte van te doen

  • bij je wijkcommissariaat als de woning al werd gekraakt  
  • bel 101 als je krakers ziet binnendringen in het pand

Bij het Stedelijk Contactpunt Kraken kan je terecht met vragen over de preventie van kraken of wat je kan doen wanneer je pand gekraakt is. Indien je nog meer informatie wenst kan je contact opnemen met overlast@stad.gent (maandag tot vrijdag van 9u tot 16u30 – gesloten tijdens de Gentse Feesten en tussen Kerstdag en Nieuwjaar).

Procedure bij een gekraakt pand

Nadat je aangifte hebt gedaan bij politie kan je als eigenaar beroep doen op volgende juridische mogelijkheden:

1. Strafrechtelijke procedure

Is het pand bewoond:

Nadat de politie duidelijke aanwijzingen heeft over de onrechtmatige bezetting van de woning kunnen zij de woning betreden, de bezetters verwijderen en ze ter beschikking stellen van de gerechtelijke instanties.

Is het pand onbewoond:

Na het indienen van je klacht bij de politie zullen alle kraker(s) binnen 2 werkdagen door de politie verhoord worden. Tijdens uw aangifte wordt u ook verhoord door de politie en vraagt u uitdrukkelijk om de procedure bevel tot ontruiming op te starten.
De procureur des Konings kan een bevel tot ontruiming nemen dat wordt aangeplakt op een zichtbare plaats. Binnen de 8 dagen te rekenen vanaf deze kennisgeving kan de procureur des Konings de ontruiming uit het pand bevelen, als de krakers geen beroep tegen dit bevel aantekenden bij de vrederechter.

2. Burgerrechtelijke procedure

Iedere houder van een recht of titel op het betrokken goed heeft ook de keuze een procedure tot uithuiszetting aan te vatten bij de vrederechter. In dergelijk geval komt politie niet tussen.

Indien de vordering wordt ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak*, worden de partijen uitgenodigd om te verschijnen binnen 8 dagen na inschrijving op de algemene rol.
Indien de vordering wordt ingesteld bij eenzijdig verzoekschrift*, wat het geval zal zijn wanneer de identiteit van diegenen die een plaats betrekken zonder recht of titel niet gekend is, wordt de eisende partij opgeroepen binnen de 2 dagen.
De vrederechter kan deze termijnen verkorten op vraag van een gerechtsdeurwaarder of advocaat.
De vrederechter kan ook de zaak aanhouden op de inleidende zitting en de tenuitvoerlegging van de uithuiszetting laten plaatsgrijpen op een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de betekening van het vonnis.
De vrederechter kan tenslotte beslissen om de termijn van uithuiszetting uit te stellen indien deze verlenging verantwoord kan worden door uitzonderlijke ernstige omstandigheden. De periode van maximale verlenging bedraagt 1 maand in geval van natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen, en 6 maanden in geval van publiekrechtelijke rechtspersonen.

*Verklarende woordenlijst

Verzoekschrift op tegenspraak: een procedure waarin de krakers betrokken worden, de krakers kunnen hun argumenten aan de rechtbank voorleggen en zijn m.a.w. partij in de procedure
op eenzijdig verzoekschrift: een procedure waarin de krakers niet betrokken worden, de eigenaar van het gekraakte pand legt een verzoekschrift bij de rechtbank neer waarna de rechter een vonnis uitspreekt zonder de argumenten van de krakers gehoord te hebben
kraakvrij maken: het pand hermetisch afsluiten zodat opnieuw kraken in principe onmogelijk wordt


Meer informatie over de juridische mogelijkheden?

Voor gratis juridisch eerstelijnsadvies in verband met deze procedures kan je terecht bij de Commissie Juridische Bijstand:

Justitiehuis Gent
Cataloniëstraat 6 – 9, 9000 Gent
Tel: 09 269 62 56 (Advocatenlijn telefonisch advies)
Openingsuren: iedere werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. Dinsdag- en vrijdagnamiddag: enkel telefonisch advies.

Wat kan je zelf doen om kraken te voorkomen?

Hoewel het kraken van een onbewoond pand nooit helemaal kan worden uitgesloten, vermindert het in acht nemen van enkele eenvoudige preventieve maatregelen deze kans aanzienlijk:

  • Indien de leegstand van korte duur is, geef de indruk dat het gebouw in gebruik is: gebruik tijdschakelaars om de verlichting automatisch in en uit te schakelen, let op het algemeen onderhoud van het gebouw en het voetpad, laat geen afval, brandbare materialen of bouwmaterialen rondslingeren in de omgeving, herstel beschadigingen en verwijder graffiti onmiddellijk.
  • Controleer het gebouw regelmatig.
  • Maak afspraken met de buren om een oogje in het zeil te houden en geef hen je contactgegevens.
  • Laat op een duidelijke visuele wijze merken dat er werken aan de gang zijn of gepland zijn.
  • Vermijd langdurige leegstand. Mocht het pand langer leegstaan dan voorzien, sluit het dan zorgvuldig af. Doe dit met stalen platen aan de hand van de voorziene verankering met veiligheidsschroeven (= schroeven die enkel met specifiek gereedschap kunnen worden losgemaakt en bijvoorbeeld niet met een ‘gewone’, veelvoorkomende schroevendraaier) en niet met ijzerdraad. Kies voor hekken met kleine mazen. Sluit indien mogelijk de nutsvoorzieningen af en haal de zekeringen uit de zekeringskast. Vervang de ramen ook door platen.
  • Gentenaars kunnen via de politie vragen om bij patrouilles door politie en gemeenschapswachten extra aandacht te hebben voor woningen waarvan de bewoners voor significante tijd afwezig zijn.

Meer informatie over beveiliging: de technopreventieadviseurs van de Bureau Politionele Misdrijfpreventie van Politiezone Gent geven gratis en neutraal advies op maat van het pand. Hier vind je meer informatie.