Samenleven en beleven

Harmonieus samenleven is pas mogelijk in een veilige stad waar alle Gentenaars zich goed voelen.

We zetten in op een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners. Onze gemeenschapsgerichte politie speelt hierin een cruciale rol. We versterken daarom het politiekorps met 50 extra agenten tegen 2024 en maken werk van moderner uitgeruste en beter gehuisveste flikken. We gaan voor het nieuw politiehuis aan de Groendreef en de renovatie van het commissariaat Gent-centrum.

We zetten extra in op beleving van onze stad. We gaan voor warme en levendige wijken met een financiële ondersteuning van 1,5 miljoen euro voor wijkfeesten en buurtfestivals. De Gentse Feesten worden vernieuwd en er komt een lichtfestival in 2021 en 2024.

Met 53 miljoen euro investeringen voor culturele infrastructuur en 15 miljoen euro extra voor cultuurparticipatie ondersteunen we de ambitie om Europese culturele hoofdstad 2030 te worden. 50 miljoen euro wordt ingezet in het moderniseren van de sportinfrastructuur en de uitbreiding van het aanbod. Van de Blaarmeersen maken we dé gezinsplek van Gent.

Gent blijft haar voortrekkersrol opnemen op vlak van gelijke kansen. Met een aanpak waar praktijktesten deel van uitmaken, gaan we voor een gelijke toegang tot werk en wonen. Een tweede toegankelijkheidsambtenaar waakt samen met ervaringsdeskundigen over de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en communicatie. We begeleiden de groei van het toerisme in Gent met een slim en toekomstgericht toerismebeleid. We kiezen resoluut voor een afvalarme en propere stad. We verhogen de handhaving op sluikstorten.