Beleidsnota Stads­ont­wik­ke­ling 2013-2018

Licht en lucht, stenen en groen: ruimte voor alle Gentenaars

Op deze pagina vindt u de Beleidsnota Stadsontwikkeling, met daarin de krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad voor de komende jaren. Daarbij zijn ook plannen op langere termijn belangrijk. Vorm geven aan een stad is immers een werk van lange adem en overstijgt de termijn van een bestuursperiode.

De stad staat voor een aantal uitdagingen. Denk maar aan de bevolkingstoename, in het bijzonder door migratie en de steeds stijgende aantallen studenten; aan de uitdaging om een gezins‐en kindvriendelijke stad te zijn; aan de noodzakelijke transitie naar een klimaatneutrale stad of aan de mobiliteitsdruk.

We kiezen radicaal voor een duurzame stadsontwikkeling die naam waardig. Belangrijk is dat Gent een stad op mensenmaat blijft. De kunst zal er dan ook in bestaan om ontwikkelingen te realiseren die de schaalgrootte van Gent intact laten. Het nieuwe plan “Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030” zal hiervoor de krijtlijnen op lange termijn uittekenen.

Enkele centrale accenten in het Gentse stadsontwikkelingsbeleid:

  • Slimme stadsontwikkeling: verdichten, verluchten, verweven, delen en hergebruiken
  • Participatie en co-creatie
  • Kind staat centraal in de ruimte
  • Water en reliëf als drager van ontwikkeling
  • Stadsontwikkeling als drager voor duurzame mobiliteit
  • Kwaliteitsbewaking als rode draad