Gezondheidsraad 2023

Stedelijke Gezondheidsraad

De Gentse Gezondheidsraad vertegenwoordigt de gezondheids- en welzijnssector en adviseert actief het Gentse gezondheidsbeleid.

De Gezondheidsraad is opgericht op 1 juli 2010 en is in juni 2018 erkend als stedelijke adviesraad (zie statuten). Haar doelstelling is gelijke toegang tot zorg en preventie om zo de gezondheid van de Gentenaars te verbeteren (zie afsprakennota).

Opdrachten

De verschillende spelers van de Gentse gezondheids- en welzijnssector werken in de Gezondheidsraad aan deze opdrachten:

 • Het overleg en de samenwerking tussen de gezondheids- en welzijnsactoren onderling verbeteren.
 • Acties op elkaar afstemmen.
 • Een adviserende rol opnemen met het oog op een integraal en intersectoraal stedelijk Gents gezondheidsbeleid.
 • Het beleid van de stad op eigen initiatief of op verzoek adviseren, knelpunten signaleren of gezamenlijk optreden naar stedelijke of hogere beleidsniveaus.

De Gezondheidsraad komt 3 à 4 keer per jaar samen.

Samenstelling

 • Prof. Dr. Jan De Maeseneer, voorzitter
 • Stad Gent:
  • Schepen Coddens, bevoegd voor gezondheid
  • Dienst Regie Gezondheid en Zorg, Departement Gezondheid en Zorg
  • Dienst Thematische Hulp, Departement Welzijn en Samenleving
  • Dienst Data en Informatie
 • De eerstelijnszorgsector:
  • Huisartsen, via de Huisartsenvereniging Gent
  • Apothekers, via KOVAG
  • Verpleegkundigen, via het Wit-Gele Kruis
  • Tandartsen
  • De Gentse wijkgezondheidscentra
  • Eerstelijnszone Gent
  • De (diensten maatschappelijk werk van de) ziekenfondsen: CM, Solidaris
 • De geestelijke gezondheidssector:
  • Ambulante begeleiding, via CGG Adentro
  • Psychiatrische ziekenhuizen, via Het Pakt
 • De preventieve gezondheidszorg:
  • Het Expertisecentrum Kraamzorg (Kraamkaravaan)
  • Het Vlaams Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin)
  • De 3 Centra voor Leerlingenbegeleiding: het stedelijk CLB, GO! CLB en het vrij CLB.
  • LOGO Gezond+ vzw
 • De 4 Gentse ziekenhuizen: AZ Jan Palfijn, AZ Sint-Lucas, UZ Gent en AZ Maria Middelares
 • De hogere onderwijsinstellingen:
  • Universiteit Gent
  • Arteveldehogeschool
  • Hogeschool Gent
 • Patiëntenvertegenwoordiging (Plazzo)

Adviezen en visienota

De Gezondheidsraad geeft vaak proactieve adviezen. Die vind je terug in de vergaderverslagen die je kunt opvragen bij de dienst Regie Gezondheid en Zorg (contactgegevens onderaan deze pagina). Formele adviezen zijn eerder sporadisch.

Een belangrijk proactief adviesdocument is de visienota 2025, een roadmap om het stedelijke gezondheidsbeleid vorm te geven. De focus ligt daarin op 3 grote strategische pijlers:

 1. Versterken van gezondheidsvaardigheden.
 2. Toegankelijke, doelgerichte, buurtgerichte en geïntegreerde eerstelijnszorg.
 3. Een participatief, intersectoraal en evidence-based gezondheidsbeleid.