Subsidie Fonds Tijdelijke invullingen

Je kan een aanvraag doen voor financiële steun om een leegstaande plek terug actief en toegankelijk te maken voor een publieke werking.

Waar gaat het over?

Via dit subsidiereglement geeft de Stad Gent financiële steun aan initiatiefnemers die leegstaande plekken (zoals braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen, …) op een veilige en toegankelijke manier opnieuw in gebruik willen nemen en hier een tijdelijke werking met maatschappelijke meerwaarde voor de buurt of stad willen uitbouwen. De subsidie dient voor de opstart van het initiatief.
 

Wat zijn de voorwaarden?

Je kan enkel gebruik maken van deze subsidie wanneer er werken nodig zijn om de in onbruik zijnde plek op een veilige en toegankelijke manier in gebruik te nemen. Als de plek momenteel al voldoende in orde is, kom je niet in aanmerking voor subsidie.
Je moet een ondertekende toestemming hebben van de eigenaar dat je op die plek een tijdelijke invulling mag realiseren.
Louter evenementiële initiatieven en hoofdzakelijk commerciële initiatieven komen niet in aanmerking.
Je bent zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de regelgeving rond stedenbouw, brandveiligheid, erfgoed,…

Hoeveel kost het?

De subsidie dient voor het gebruiksklaar maken van de plek en voor de opstart van het tijdelijk initiatief. Het aangevraagde bedrag moet in verhouding zijn met de duurtijd van de tijdelijke invulling.

Je kan subsidie aanvragen voor het in orde zetten van de plek zodat je er op een veilige en toegankelijke manier je werking kan laten doorgaan en publiek kan ontvangen. Dit kan bijv. gaan om aanpassingen in functie van brandveiligheid, inbraakpreventie, geluidsoverlast vermijden, compartimentering, aansluiting nutsvoorzieningen,… Dit zijn dus voornamelijk investeringskosten. Ook kosten verbonden aan de opstart van het initiatief komen in aanmerkingen: verzekeringen, keuringen,… 

Indien je meer dan 25.000 euro subsidie ontvangt, maken we een subsidieovereenkomst om afspraken te concretiseren.

Aangezien de invulling tijdelijk is, denk na over welke ingrepen echt noodzakelijk zijn. Ga ook bewust om met de keuzes van je materiaal: gebruik recupmateriaal, maar denk meteen ook al na welk tweede leven je ziet voor de eventuele constructies of installaties na afloop van de tijdelijke invulling.

Welke stappen zijn er?

Initiatiefnemers kunnen op elk moment een aanvraag voor subsidie indienen via het aanvraagformulier.
Vul het aanvraagformulier in online, via e-mail of op papier.

Wil je zelf aan de slag gaan met een tijdelijke invulling? Neem dan eerst het stappenplan grondig door. 

Zijn er uitzonderingen?

Voor de subsidie komen niet in aanmerking:

  • initiatieven die zich in de persoonlijke levenssfeer afspelen;
  • initiatieven die geen openbaar karakter hebben;
  • activiteiten met een hoofdzakelijk commercieel karakter. Met 'commercieel' wordt bedoeld dat ze gericht zijn op financiële en/of beroepsmatige winst;
  • erediensten, godsdienstonderricht en/of initiatieven met een religieuze doelstelling;
  • initiatieven met partijpolitieke doeleinden;
  • initiatieven waarvoor al financiering is voorzien in de reguliere werking van de aanvrager;
  • louter evenementiële activiteiten van één of meerdere dagen.
  • Activiteiten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter.

Regelgeving

Subsidiereglement over het Fonds Tijdelijke Invullingen

Subsidie Fonds Tijdelijke invullingen