Ondertekening van documenten

Heel wat documenten die je van de Stad of OCMW Gent ontvangt, zoals sommige brieven, beslissingen, overeenkomsten worden ondertekend.

Wie mag ondertekenen?

Wie een document kan ondertekenen, is afhankelijk van wie de beslissing nam.

De burgemeester ondertekent documenten die verband houden met beslissingen van het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau. Als hij afwezig is, ondertekent de waarnemend burgemeester.

De (onder)voorzitter van de raad ondertekent documenten die verband houden met beslissingen van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn (kortweg de OCMW-raad).

De burgemeester en de voorzitter van de raad ondertekenen echter niet alles zelf. Zij hebben een ruime handtekendelegatie gegeven aan de schepenen voor het ondertekenen van documenten. Dit betekent dat de schepenen de documenten die verband houden met hun bevoegdheden mogen ondertekenen.

Indien een schepen afwezig is, dan kan de burgemeester een tijdelijke handtekendelegatie geven aan een andere schepen.

Alle documenten worden telkens ook medeondertekend door de (wnd. adjunct-)algemeen directeur.

Sommige personeelsleden hebben de bevoegdheid gekregen bepaalde beslissingen te nemen. Zij kunnen zelf documenten ondertekenen.

Meer informatie?

Je kan de delegatiebesluiten terugvinden op de raadpleegomgeving van eBesluitvorming. eBesluitvorming is de toepassing die Stad Gent gebruikt om beslissingen te nemen.

Wens je meer informatie over deze besluiten, contacteer Dienst Bestuursondersteuning.