Charter Werftransport

De Stad Gent ondertekent samen met enkele belangrijke partners een Charter Werftransport. Doel? Verhogen van veiligheid bij werftransporten.

Charter Werftransport

Achtergrond

De Stad Gent, Bouwunie Oost-Vlaanderen, FeMa, Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, Transport & Logistiek Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen ondertekenden op vrijdag 29 juni 2018 een Gents Charter Werftransport. Met dit Charter streven ze samen naar veilige schoolroutes en een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving, ook wanneer er bouw- en wegenwerken zijn.

Waarom dit charter?

De Stad Gent wil:

  • een kind- en fietsvriendelijke stad zijn en zet daarom maximaal in op veilig schoolverkeer en kindvriendelijke fietsroutes
  • gevaarlijke situaties vermijden wanneer grote of veelvuldige werftransporten de weg delen met schoolgaande kinderen
  • zware transporten maximaal vermijden op piekmomenten in schoolomgevingen, fietsstraten en op routes met veel fietsers
  • alternatieven aanbieden om transport via het water te laten verlopen bij watergebonden werven

Wat vooraf ging

De Stad Gent startte in het najaar van 2017 met informele en verkennende gespreksrondes. Aan tafel zaten de Oost-Vlaamse afdelingen van de Bouwunie vzw, de Confederatie Bouw, UNIZO, de beroepsfederatie van bouwhandelaars FeMa en Transport & Logistiek Vlaanderen. Samen werd nagedacht over de mogelijkheden om van Gent een maximaal bereikbare, leefbare en veilige stad te maken, tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken.

De Stad Gent en betrokken partners bouwden hiermee verder op een modelcharter, opgemaakt door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), en gingen nog een stapje verder. Omwille van de specifieke aandacht van Gent voor kind- en fietsvriendelijke omgevingen, bevat het Gentse Charter Werftransport ook doelstellingen om werftransporten en laad- en losbewegingen zoveel mogelijk te vermijden op belangrijke schoolfietsroutes en fietsstraten. Ook alternatieven via het water komen in het vizier.

Inhoud Charter Werftransport

Stad Gent, Bouwunie, FEMA, Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Transport & Logistiek Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om bij te dragen tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de Stad Gent.

Hiertoe worden een aantal doelstellingen nagestreefd:

1. De Stad Gent voert een actieve communicatie met aannemers, bouwheren en handelaars in bouwmaterialen over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen en schoolfietsroutes. De Stad stelt hiervoor een aanspreekpunt ter beschikking waar aannemers terecht kunnen met vragen.

Dit aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook fietsstraten, schoolfietsroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.

2. Er gebeurt geen werftransport met tractoren binnen de bebouwde kom, in schoolomgevingen en op schoolfietsroutes.

3. In schoolomgevingen én op belangrijke schoolfietsroutes worden werftransporten maximaal vermeden tijdens de begin- en einduren van de scholen. ’s Ochtends is dit tussen 7.30 en 8.30 uur, in de namiddag tussen 15.30 en 16.30 uur (11.30 en 12.30 uur op woensdag).

4. Het werftransport maakt zoveel mogelijk gebruik van het hoger wegennet en van transport over water. Bij watergebonden werven toont de bouwheer de feitelijke onmogelijkheid aan van watertransport (of werfinrichting). Bij werven die bereikt kunnen worden via het water, stelt De Vlaamse Waterweg nv haar expertise ter beschikking van de bouwheer, om (al dan niet gedeeltelijk) transporten via het water te laten verlopen.

5. Bij laad- en losbewegingen wordt steeds aandacht gegeven aan een voldoende en veilige befietsbare doorgang of een veilige omleiding. Dit principe geldt in het bijzonder voor fietsstraten.

6. Er worden inspanningen geleverd om de werfroutes proper te houden en de lading af te dekken als die veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975.

7. Wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit charter.

Jaarlijks wordt er geëvalueerd of het charter wordt nageleefd. De ondertekenende partijen engageren zich om dit charter kenbaar te maken bij de betrokkenen van private en publieke bouw- en wegenwerken.

Opgemaakt op 29 Juni 2018 te Gent

Hebt u vragen over het werfcharter?


Contactpersoon:
Gaëtan De Moor van de Afdeling Innames Publieke Ruimte, dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Gaetan.DeMoor@stad.gent

 

Bekijk hier

het Charter Werftransport PDF (159.84 kB)

Bekijk hier

onze kaart met aangewezen werfroutes PDF (5.06 MB)