UP! netwerk - open innovatie - header

Open innovatie in Gent

De sterkste manier om te innoveren is "open innovatie". Innovatie door samenwerking.

Samenwerken geeft nieuwe kansen voor innovatie

De uitdagingen waarvoor we staan vragen om samenwerking. Door de kruisbestuiving tussen verschillende partners en sectoren, creëren we nieuwe kansen voor innovatie. We willen gaan voor een open innovatiestrategie en een open netwerkmodel die vooruitgang in onze ecosystemen stimuleren. Hiermee erkennen we dat innovatieve kennis wijdverspreid is in de samenleving. Zo maken we gebruik van kennis die buiten de organisatie aanwezig is. Onze rol als overheid verschuift meer naar die van oplossingszoeker. Eerder dan problemen zelf te lijf te gaan met oplossingen en interne middelen, zoeken we een oplossing door gebruik te maken van innovatieve kennis die intern én extern aanwezig is. We delen onze uitdagingen dus met verschillende betrokkenen omdat we zo tot betere oplossingen te komen voor Gent.

Met wie werken we samen?  

We denken hierbij aan onderwijs- en kennisinstellingen, burgers, bedrijven, adviesraden en andere overheden. Allemaal kunnen ze vanuit hun eigenheid een zinvolle bijdrage leveren om tot meer innovatieve oplossingen te komen.

Onderwijs- en kennisinstellingen

Onderwijs- en kennisinstellingen willen sterk inzetten op maatschappelijk relevant onderzoek en onderwijs. Ze willen dat ook breed doen, in dialoog met de betrokkenen. Vanuit hun maatschappelijke dienstverleningsrol zetten ze hiervoor ‘living labs’ op, experimenten waarbij ze willen samenwerken rond complexe vraagstukken. Ze zijn een belangrijke partner voor kennis en methodiek. Daarnaast zijn er 80.000 studenten en onderzoekers die we actief kunnen betrekken op de uitdagingen van Gent. Ze leveren ook het talent en de nieuwe kennis voor morgen. Het strategisch overleg met de hoger onderwijsinstellingen vormt een belangrijke brug tussen Groep Gent en de onderwijs- en kennisinstellingen in Gent.

Burgers en middenveld

Het betrekken van burgers als gebruikers of als kritische stem is essentieel in deze aanpak. Burgers zijn de eindgebruikers van de oplossingen voor de maatschappelijke problemen, het is dus essentieel om vanaf de start bottom-up te vertrekken vanuit hun behoeften. Maar burgers zijn ook producenten van dienstverlening. Ze kunnen zelf ook tot innovatieve oplossingen komen. Hierbij verwijzen we graag naar de creatieve voorbeelden vanuit de burgerbudgetten. Of hoe kunnen we in de toekomst meer doen met ’citizens science ‘? Ook de middenveldorganisaties maken Gent. Ze zijn een bevoorrechte partner voor het stadsbestuur. De Dienst Beleidsparticipatie fungeert als brug naar diverse bewonersinitiatieven, andere diensten staan dichter bij het Gentse middenveld.

Bedrijven

Om tot innovatie te komen zijn bedrijven een belangrijke partner. We moeten de innovatiekracht van de bedrijven verder stimuleren en benutten. We betrekken zowel startende ondernemers als grotere bedrijven. Bestaande en nieuwe platformen en initiatieven met ondernemers kunnen daar een belangrijke rol in spelen, zoals ook vermeld in de beleidsnota economie: de Ghent Economic Board, aan de speerpunten gelinkte platformen (Cleantech Cluster Gent, MedTeG, AI4Ghent), Gentrepreneur… We willen bedrijven betrekken bij het bewerkstellingen en stimuleren van oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen (op gebied van gezondheid, onderwijs en klimaat) met als doel baanbrekende technologieën en producten te ontwikkelen.

Overheden

Tot slot betrekken we alle relevante overheden. Vlaanderen is daarbij een eerste partner via zijn Smart Flanders programma. Maar ook via mogelijkheden tot samenwerking en financiering van VLAIO. We moeten het innovatief denken ook versterken binnen de cultuur van de stadsorganisatie. We bieden ruimte aan ideeën en talenten en gaan het innovatief denken en handelen verder stimuleren. We vinden het belangrijk dat daarbij ook de beleidslijnen van andere overheden worden meegenomen. 

Interesse om samen met ons te innoveren?