Proactieve dienstverlening

Proactieve dienstverlening in Gent

De Stad Gent investeert in proactieve dienstverlening. Ontdek wat vandaag al gebeurt en wat de voordelen zijn voor jou als burger.

Heb je rechten op bepaalde kortingen? Kom je in aanmerking voor bepaalde premies? Stel je voor dat de Stad Gent je daar allemaal op wees, zonder dat je het zelf uit moet zoeken. Dat is de essentie van proactieve dienstverlening: je actief wijzen op premies of kortingen, bepaalde rechten automatisch toekennen en geen gegevens meer van jou verlangen als de overheid daar eigenlijk al over beschikt.

Hoe? Met het 'only once principe'

Het 'only once principe' stelt dat de overheid geen gegevens meer mag opvragen bij de burger waarover de overheid al beschikt. Zijn bepaalde attesten of gegevens bijvoorbeeld al bij de federale overheid ter beschikking in authentieke bronnen? Dan hoef je die als burgers niet langer zelf gaan verzamelen en overmaken aan de Stad Gent.

Snellere en betere dienstverlening

Proactieve dienstverlening moet leiden tot het beter benutten van premies en rechten, wat zeker de meeste kwetsbare mensen ten goede komt. Bovendien verbetert het ook de werking van de stadsdiensten. Medewerkers moeten minder bewijsstukken behandelen en controleren, achteraf minder facturen corrigeren, ... en kunnen zo meer inzetten op een betere dienstverlening.

De mooiste voorbeelden van proactieve dienstverlening gebeuren achter de schermen ... en toch maken ze het leven van veel bewoners beter.

Enkel voorbeelden

  • Korting bij Stedelijk Onderwijs en kinderopvang

    Veel burgers en gezinnen lopen kortingen of sociale rechten mis omdat ze niet voldoende op de hoogte zijn of omdat de administratie om die rechten aan te vragen een te grote drempel is. Gentse gezinnen krijgen daarom automatisch rechten toegekend op bepaalde kortingen in het stedelijk basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Zo hoeven ze niet meer zelf voor bewijsstukken te zorgen.

  • Gratis huisvuilzakken

    Jaarlijks hebben meer dan 25.000 Gentse gezinnen recht op sociale tegemoetkoming voor huisvuilophaling. Dit recht wordt grotendeels automatisch en dus proactief toegekend. Wie in een gebied woont waar containers of sorteerpunten gebruikt worden, krijgt een automatisch tegoed bij elke afhaling. Wie afval moet aanbieden met groene en/of blauwe zakken, krijgt een bon via de post om gratis zakken af te halen bij verdeelpunten in de stad.

Nog meer realisaties gepland in 2022

  • Het kansentarief UITPAS wordt aan de verkoopbalies toegekend zonder dat de burger bewijsstukken moet aanleveren.
  • Sociale maatregelen (gratis registratie en sociaal tarief) in het kader van de lage-emissiezone worden automatisch toegekend zonder dat je als burger moet bewijzen dat je er recht op hebt.