Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het Parkeerplatform dat ter beschikking wordt gesteld door de Stad Gent.

Voor je gebruik maakt van het Parkeerplatform van de Stad Gent, kan je best deze algemene voorwaarden aandachtig lezen, zodat je goed geïnformeerd bent over jouw rechten en plichten.

Mocht je nog vragen hebben over deze algemene voorwaarden of over het Parkeerplatform in het algemeen dan kan je contact opnemen met het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. (Bezoekadres: Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent. Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, e-mail mobiliteit.parkeermakelaar@stad.gent, tel. 09 266 28 00

 

Art. 1. Het Parkeerplatform van de Stad Gent (verder: het Parkeerplatform) heeft als uitsluitend doel een forum te creëren voor aanbieders van (parkeer)garages en autostandplaatsen opdat zij hun infrastructuur op een gecontroleerd platform kunnen aanbieden. Zowel particulieren als handelaars die op zoek zijn naar een (parkeer)garage en autostandplaats kunnen gebruik maken van het Parkeerplatform in het kader van hun zoektocht.

Art. 2. Het Parkeerplatform heeft niet de intentie of doelstelling als tussenpersoon te fungeren tussen enerzijds aanbieder van een (parkeer)garage en/of autostandplaats en anderzijds huurder/gebruiker van de infrastructuur. Het Parkeerplatform (en in het verlengde de parkeermakelaar) treedt derhalve enkel op als facilitator voor het samenbrengen van aanbod van en vraag naar parkeerplaatsen voor bewoners.

Art. 3. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de gebruiker van de dienstverlening maakt en op alle rechtsverhoudingen tussen de gebruiker en de beheerder van het Parkeerplatform.

Art. 4. De Stad Gent (het Mobiliteitsbedrijf) behoudt zich het recht voor om eenzijdige wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Deze wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking hiervan. Indien een gebruiker van het Parkeerplatform de wijzigingen niet aanvaardt, heeft deze de kans tot het tijdstip van de inwerkingtreding van de wijzigingen om zijn aanbod/informatie te verwijderen van het Platform.

Art. 5. Het Parkeerplatform is vrij toegankelijk. Het gebruik van het Parkeerplatform met het oog op het aanbieden van een parkeergarage/autostandplaats is slechts mogelijk nadat het webformulier (Inschrijving standplaats - Parkeerplatform ) wordt ingevuld en verzonden is of na contact met de parkeermakelaar via mobiliteit.parkeermakelaar@stad.gent.

Art. 6. Om gebruik te kunnen maken van het Parkeerplatform dient u minimaal te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • U bent minstens 18 jaar oud;
  • U verbindt er zich toe om gebruik te maken van het Parkeerplatform en om te genieten van de aangeboden dienstverlening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en met naleving van de onderhavige Algemene voorwaarden alsook de verplichtingen inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  • U verbindt er zich toe, ingeval u een (parkeer)garage en/of autostandplaats aanbiedt, voorafgaand aan de publicatie hiervan te voldoen aan de wettelijk en reglementair vastgelegde verplichtingen. Inzonderheid dient u er voorafgaand op toe te zien dat u over de nodige vergunningen beschikt.
  • U verbindt er zich toe het Parkeerplatform te gebruiken op een geoorloofde, eerlijke en respectvolle wijze. Het is aldus verboden onwettige, onjuiste, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, choquerende, beledigende of ongepaste berichten op het Parkeerplatform te plaatsen.

Art. 7. De gebruiker is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden verwerkt overeenkomstig de rechten en plichten zoals vervat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Art. 8. Indien wordt vastgesteld dat een gebruiker misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van het Parkeerplatform en de dienstverlening hetwelk in strijd is met de algemene voorwaarden, kan de aanbieding zonder opgave van redenen en zonder voorafgaandelijke uitleg tijdelijk of blijvend buiten gebruik gesteld worden dan wel verwijderd worden. Indien een gebruiker een frauduleuze of onrechtmatige handeling vaststelt, verbindt deze zich er toe dit meteen te melden aan de parkeermakelaar via mobiliteit.parkeermakelaar@stad.gent.

Art. 9. Het gebruik van het Parkeerplatform is kosteloos.

Art. 10. Het reserveren en vastleggen van een parkeerplaats wordt slechts definitief op het moment dat er een overeenkomst wordt aangegaan tussen de gebruiker en de aanbieder. De Stad Gent (het Mobiliteitsbedrijf) is geen partij van deze overeenkomst. Het is derhalve aan de partijen zelf om de nodige afspraken te maken in dit kader.

Art. 11. Ter ondersteuning biedt het Platform en de parkeermakelaar een aantal modelcontracten aan. Deze modelcontracten zijn echter enkel illustratief bedoeld en het ontbreken van enige bepaling hierin kan niet ten laste gelegd worden van de Stad Gent (het Mobiliteitsbedrijf).

Art. 12. De Stad Gent (het Mobiliteitsbedrijf) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de uitvoering van deze overeenkomst, noch voor het niet nakomen van deze overeenkomst door een van beide partijen.

Art. 13. De gegevens die worden weergegeven op het Parkeerplatform betreffen gegevens die werden ingegeven door de respectievelijke aanbieders. De Stad Gent en de parkeermakelaar kunnen dan ook geen aansprakelijkheid ten laste worden gelegd voor eventuele fouten in deze gegevens. De Stad Gent aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die het gevolg kan zijn van (foutief) gebruik, de interpretatie of andere handelingen van de gegevens die worden weergegeven op het Parkeerplatform.

Art. 14. De Stad Gent (het Mobiliteitsbedrijf) kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade (onder andere gederfde winst, verlies van inkomen, data, zakelijke of andere opportuniteiten) dewelke een oorsprong vindt in ofwel eventuele (technische) problemen van het Parkeerplatform (met eventueel de niet-beschikbaarheid als gevolg) dan wel de uitvoering van de overeenkomst, zoals daar zijn (niet-limitatief):

  • Indien bepaalde informatie of bestanddelen ervan die worden ingegeven door gebruikers van het Parkeerplatform niet langer toegankelijk zijn, gewist werden of onvolledig of onnauwkeurig blijken;
  • Indien hyperlinks weergegeven op het Parkeerplatform niet of niet langer actief zijn;
  • In het geval dat het Parkeerplatform zelf of onderdelen ervan tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn of van het internet zijn gehaald;
  • voor mogelijke virussen die, ondanks alle beschermingsmaatregelen ten spijt, toch het Platform of gebruikers ervan schade zouden kunnen toebrengen.

Art. 15. De Stad Gent (het Mobiliteitsbedrijf) verbindt er zich toe de nodige inspanningen te leveren opdat het Parkeerplatform en de betrokken dienstverlening gebeuren in overeenstemming en met respect voor de rechten en plichten zoals vervat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). De verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend op basis van een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betrokkene.

Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. Wil je dat de Stad Gent jouw gegevens al vroeger niet meer gebruikt? Laat het ons weten via: mobiliteit.parkeermakelaar@stad.gent. Je kan je gegevens ook laten wissen. Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via Gentinfo. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over jouw rechten en privacy vind je onder juridische info en privacy

Art. 16. Het Parkeerplatform en de dienstverlening worden exclusief beheerst door en moeten geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch Recht. Alle geschillen die uit of met betrekking tot het Parkeerplatform en de dienstverlening mochten ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.