Stadsvernieuwing in Ledeberg

Herwaardering van de negentiende-eeuwse gordel rond de stad.

Rond de laatste eeuwwisseling besliste het Gentse stadsbestuur om de wijken in de negentiende-eeuwse gordel rond de stad te herwaarderen. Die wijken ontstonden tijdens de industriële revolutie als grote verkavelingen van arbeiderswoningen dichtbij de grote fabrieksgebouwen.

De Stad koos ervoor om wijk per wijk aan te pakken, om middelen, subsidies en medewerkers te kunnen concentreren. Zo kunnen de stadsvernieuwingsprojecten maximaal investeren in woonkwaliteit, publiek domein, lokale economie en het samenleven in de wijk.

Onderaan deze pagina vind je een overzichtskaart van de deelprojecten van Ledeberg leeft.

De 6 voor Ledeberg

In 2006 startte het Gentse stadsbestuur met een grondige vernieuwingskuur voor Ledeberg. Het project kreeg de naam Ledeberg leeft. Om alles goed voor te bereiden, hebben verschillende stadsdiensten eerst verkenningsrondes gehouden en stedenbouwkundige studies uitgeschreven. Samen met een klankbordgroep van bewoners en lokale verenigingen dachten we over de belangrijkste behoeften van Ledeberg. Op basis van al deze inbreng formuleerde de Stad zes doelstellingen voor het stadsvernieuwingsproject:

1. Meer en mooier groen

Er komen groene plekjes in de wijk en de parken in de rand krijgen een opknapbeurt.

2. Hogere woonkwaliteit

Woningen in slechte staat worden vervangen en via een premie voor renovaties spoorde de Stad eigenaars aan om hun eigendom te renoveren of goed te onderhouden.

3. Vlotter en veiliger verkeer

De belangrijkste straten in Ledeberg krijgen een nieuwe inrichting. Er komen aparte doorsteken voor voetgangers en fietsers en een nieuw parkeergebouw.

4. Vernieuwde toegangen

De steenwegen rond Ledeberg worden heraangelegd en dus veiliger. Ze worden ook mooier.

5. Meer en actievere dienstverlening

Ledeberg heeft een groot aantal sociale voorzieningen, die tot voor kort sterk verspreid lagen in de wijk. Het nieuwe gebouw ‘De Welzijnsknoop’ verenigt deze sociale diensten, zoals een sociaal restaurant, diensten van Stad Gent en OCMW, Kind & Gezin, etc.

6. Meer ruimte voor ontmoeten

We creëren extra ruimte voor socio-culturele verenigen, o.a. in het vernieuwde dienstencentrum. Bredere voetpaden en kleine pleintjes maken het makkelijker voor wijkbewoners om elkaar te ontmoeten.

In samenspraak met bewoners

Stadsvernieuwing in Ledeberg gebeurt niet zonder de Ledebergenaar. Net als bij de andere stadsvernieuwingsprojecten (Zuurstof voor de Brugse Poort, Bruggen naar Rabot, ...) betrekken we ook in Ledeberg de bewoners en andere belanghebbenden nauw bij de verschillende stappen van het project. Ook de kinderen uit het OLV College, de Kleurdoos en de Henri Dhaeseschool konden mee nadenken.

Vanaf de start van de studiefase werd een klankbordgroep opgericht. Deze groep kreeg doorheen deze studiefase heel wat studiemateriaal en ontwerpvoorstellen te zien. De groep bestond uit bewoners, vertegenwoordigers van lokale organisaties en verenigingen en lokale werkers.

Ook bij de uitvoering van de verschillende deelprojecten gaan we in gesprek met bewoners en lokale organisaties en diensten.

Een brede geïntegreerde aanpak

Stadsvernieuwing in Ledeberg gaat dus over meer dan stenen alleen. Het draait in de eerste plaats om mensen. Daarom kiest de Stad Gent voor een brede, geïntegreerde aanpak met aandacht voor het ruimtelijke, het socio-economische en socio-culturele verhaal.