Peilgestuurde bemaling

Op 6 oktober 2022 werd via collegebesluit beslist dat bemalingen verplicht peilgestuurd moeten worden.

Dit naar aanleiding van de beleidsvisie van Stad Gent rond tijdelijke bemalingen, waarin een onderzoek gevoerd werd naar de meest efficiënte maatregelen om de impact van bemalingen te beperken.

Bronbemalingen moeten verplicht peilgestuurd zijn;

vanaf 1 november 2022 bij:

  • alle klasse 2 en 1 bemalingsprojecten. Indien de stad enkel als adviesverlenende instantie optreedt, zal dit opgenomen worden in haar advies;
  • EN alle bemalingen in kader van rioleringswerken, met uitzondering van hoogdringende bemalingen (bv. voor breuken in de leiding);

en vanaf 1 april 2023 bij:

  • bovenstaande projecten;
  • EN klasse 3 bemalingsprojectaanvragen waarin het totaal aangevraagd volume bemalingswater groter is dan 10 000 m³ OF de bemaling meer dan 21 dagen duurt;
  • EN alle aanvragen voor bemalingsprojecten waarvan de invloedsstraal ligt in een matig tot zeer kwetsbaar gebied voor verdroging, afgetoetst aan de kwetsbaarheidskaart verdroging van Stad Gent.

    Om de kwetsbaarheidskaart verdroging te raadplegen, selecteer je 'Natuur' en 'Kwetsbaarheidskaart verdroging (v2019)'). De kaart is ook te krijgen in TIF-formaat, via het open data portaal van Stad Gent. Gebruik steeds de meest recente versie.

Meer informatie over peilgestuurde bemalingen vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze techniek zal meegenomen worden in een volgende versie van de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu.

Aandachtspunten

  • Voor langdurende trajecten: een goede dimensionering en afregeling van de bemaling is essentieel. Bij vorst is extra waakzaamheid nodig. Dan is frequente stroming in leidingen vereist om bevriezing te voorkomen. Indien er bij vorst tijdelijk niet peilgestuurd bemaald wordt, moet men dit melden aan de toezichthouder.
  • Een eventuele extra kost wordt deels gecompenseerd door de lagere energierekening. De pompen draaien immers minder uren. Ingeval heffing voor de lozing van toepassing is, zal ook daarop bespaard kunnen worden.