Komende 5 jaar 30 extra speeltuinen, 14 extra wijkparken en 90 hectare extra bos

Deze legislatuur investeert de Stad Gent meer dan 50 miljoen euro in openbaar groen.

Deze legislatuur investeert de Stad Gent meer dan 50 miljoen euro in openbaar groen. Er komen onder meer 30 nieuwe speeltuinen, 14 nieuwe wijkparken, en minstens 90 hectare extra bos. 18 wijkparken worden vernieuwd.

De investering in openbaar groen is een bewuste keuze. Meer groen en natuur maken de stad klaar voor de toekomst en zorgen voor een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving voor alle Gentenaars. Het maakt de stad ook beter bestand tegen het veranderende klimaat, met hittegolven, droogte en hevige regenbuien. Daarom beschermt de Stad Gent bestaande bossen en natuurgebieden, komen er meer waterrijke plekken en worden straten en pleinen onthard.

Nieuw woongroen in 2020

Kleine parken en pleintjes (woongroen) zijn rust- en ontmoetingsplekken dicht bij huis en hebben een belangrijke sociale functie. De inrichting van woongroen is heel divers en afgestemd op de noden van de buurt. In 2019 werd bijvoorbeeld het parkje op Cotton Island langs de Franse Vaart in Ledeberg aangelegd. In 2020 staan onder het Makelaarspark op de Muide en de nieuwe groenzone aan Maria Goretti en het Vogelenzangpark, beiden aan de Blaisantvest, op de planning.

Nieuwe en vernieuwde wijkparken

Wijkparken zijn groter dan een hectare (ongeveer twee voetbalvelden). Dankzij hun omvang en inrichting zijn ze aantrekkelijk voor veel verschillende gebruikers. In januari 2019 waren er 64 wijkparken in Gent. De Stad zal 18 daarvan grondig opwaarderen of uitbreiden tegen 2024. Dit voorjaar staat bijvoorbeeld de feestelijke opening van het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark in Ledeberg op het programma, elk met nagelnieuwe speelzones.

Tegen 2024 zullen er ook 14 nieuwe wijkparken bijgekomen zijn, samen goed voor meer dan 50 hectare (100 voetbalvelden groot). In 2019 werd in samenwerking met de Vlaamse Land Maatschappij al werk gemaakt van de nieuwe parken Halfweg aan de Watersportbaan en Doornzele-Kanaalzijde, en het tweede deel van het Bloemekenspark. Op 21 maart 2020 wordt het lang verwachte Kapitein Zeppospark aan het Houtdok geopend, ook hier met een grote nieuwe speeltuin. Samen is dat al goed voor meer dan 28 hectare nieuw parkgebied en speelzones.

90 hectare extra bos, vooral in groenpolen

Samen met andere overheden ontwikkelt de Stad Gent verder de vijf groenpolen: de Gentbrugse Meersen, de Vinderhoutse Bossen, Bourgoyen-Malem-Blaarmeersen-Sneppemeersen, het Parkbos in Zwijnaarde, en Wonderwoud in Oostakker. Het zijn grote park- en natuurgebieden vanmeer dan 100 hectare. Naast recreatiemogelijkheden bieden ze volop ruimte voor natuurontwikkeling en veel meer bos. De ambitie om samen met Vlaanderen en Natuurpunt in Gent tegen 2024 minstens 90 hectare extra bos te ontwikkelen, zal voor het grootste deel in die groenpolen gerealiseerd worden. In 2019 kwam er al 23,67 hectare bos bij, 13,67 hectare in de groenpolen, 10 in de koppelingsgebieden in de Kanaalzone.

Ook voor ouderen en personen met een handicap

Bij de (her)aanleg van parken komen er comfortabele paden, voldoende zit- en picknickbanken, aangepaste speeltoestellen en toegankelijke en begrijpbare informatieborden, want iedereen en alle leeftijden moeten zich er thuis voelen. Het onderhoudsinvesteringsbudget van de Groendienst verdubbelt. In de Blaarmeersen komt er een grote, inclusieve speeltuin met speeltuigen die ook voor kinderen met een handicap toegankelijk zijn. In en rond De Campagne aan de Vinderhoutse bossen worden de speeltuin en de natuurbeleving toegankelijk gemaakt, en ook in het Rabotpark, het Groenevalleipark en het Koningin Astridpark komt er op korte termijn een inclusief speeltoestel in de bestaande speelzone.

Vergroenen van scholen en openstellen van groenzones

Het vergroenen van de buitenruimtes van scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang is een belangrijk actiepunt. De Stad Gent werkt ook aan een plan om zoveel mogelijk schoolspeelplaatsen na de schooluren en andere (semi-)private groenzones voor iedereen gratis toegankelijk te maken. Zeker in dichtbebouwde gebieden is dat een gedroomde oplossing.

Digitale parkenkaart

Opdat iedere Gentenaar zou weten waar er openbaar groen is en wat er te beleven valt, is er de digitale parkenkaart. Via deze link is er meer informatie over waar er de komende jaren groen en parken bijkomt en met de actuele stand van zaken van nieuwe groenprojecten.

De Stad Gent zal buurtbewoners en andere betrokkenen goed informeren en maximaal betrekken bij het aanleggen of vernieuwen van openbaar groen, van ontwerp tot opening. De ontwerpbeleidsnota openbaar groen is bovendien het resultaat van een lang inspraaktraject. Wie dat wil, kan nog waardering en aandachtspunten meegeven tijdens het debatcafé van de Stad.

Voor meer informatie over de beleidsnota's 2020-2025