Gent maakt een hemelwater- en droogteplan op tegen eind 2024

Het hemelwater- en droogteplan is een visie én pakket maatregelen om wateroverlast en waterschaarste aan te pakken, nu en in de toekomst.

Een hemelwater- en droogteplan is een integrale, gebiedsdekkende visie op het watersysteem. Het helpt om op een duurzame en klimaatrobuuste manier om te gaan met het hemelwater dat in Gent valt, zowel op publiek als op privaat domein (gebouwen, verhardingen, groenzones, akkers,…). Met twee hoofddoelen: enerzijds het kostbare regenwater niet verloren te laten gaan, maar maximaal te hergebruiken en/of te laten infiltreren. En anderzijds schade zoveel mogelijk te beperken als er teveel regen op korte tijd valt. Het plan moet klaar zijn eind 2024.

Meer ruimte voor water

De uitdagingen voor onze stad op vlak van water zijn groot. Door de klimaatverandering worden we de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. We verwachten meer regen in de winter en langere droogteperiodes in de zomer. Ook de intensiteit van de buien neemt toe: als het dan regent, kan het snel teveel zijn. Het is belangrijk om niet alleen meer ruimte te geven aan water, maar ook om zoveel mogelijk het grondwater aan te vullen.

Doelstellingen van het hemelwater- en droogteplan

In het kader van de Blue Deal spoort Vlaanderen alle gemeentes aan om een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan op te maken tegen eind 2024. Een hemelwater- en droogteplan toont waar en hoe we het hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse laten infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren.

Met dit plan realiseren we verschillende doelstellingen:

  • We doorlopen van een gezamenlijk (leer)proces rond de aanpak van wateroverlast en waterschaarste.
  • We werken een gebiedsgerichte visie uit, rekening houdend met niet alleen de bebouwde omgeving maar ook landbouw, natuur, recreatie, mobiliteit etc.
  • Met een lijst van gepaste en maximaal brongerichte maatregelen en opportuniteiten willen we knelpunten en kansen op het gebied van wateroverlast en waterschaarste aanpakken, vandaag en in de toekomst.
  • Met de uitvoering ervan willen we komen tot een robuust watersysteem, weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering en met een bijdrage aan een leefbare omgeving en biodiversiteit.

Planning en proces

Voor de opmaak van het Gents hemelwater- en droogteplan vertrekt Stad Gent niet van een leeg blad, want er ligt al heel wat bruikbaar materiaal op de plank:

De opmaak verloopt in verschillende fases:

  • Fase 1: omgevingsanalyse en de juridische, beleidsmatige context (jan 23 – apr 23)
  • Fase 2: definiëren van doelstellingen, het opmaken van de visie per deelzone en een actieplan (mei 23 – feb 24)
  • Fase 3: goedkeuringsproces (mrt 24 – jun 24)
  • Fase 4 : implementatie en opvolgingsfase (na 2024)