De luchtkwaliteit in Gent

Hoe is het met de Gentse luchtkwaliteit gesteld? Wat zijn de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling?

In Gent wordt de luchtkwaliteit steeds beter door inspanningen van verschillende overheden, bedrijven en burgers. In Gent-centrum maken de lage-emissiezone (LEZ) en het circulatieplan de lucht gezonder. Want voor de gezondheid van de Gentenaars is de uitstoot dicht bij mensen op ademhoogte belangrijk (bijvoorbeeld door de uitlaat van verkeer op straat). Toch kunnen we nog heel wat doen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren in Gent. Want de lucht die we inademen heeft een grote impact op onze gezondheid.

Hoe gezond is de Gentse lucht?

De Gentse luchtkwaliteit verbetert jaar na jaar voor alle vervuilende stoffen. Op veel plaatsen worden de grenswaarden ondertussen gehaald. De nieuwe gezondheidskundige drempelwaarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO, 2021) halen we niet. Daar zijn extra inspanningen voor nodig.

Trend en cijfers van 2020

Luchtkwaliteit

 • De Gentse luchtkwaliteit verbetert stelselmatig voor alle vervuilende stoffen. De dalende trend is vooral sterk voor stikstofdioxide en roet. Voor fijn stof is de daling iets minder sterk.
 • De meest opvallende trend in 2020 is dat de coronamaatregelen voor nog betere luchtkwaliteit zorgden.
 • In Gent zijn er in 2020 voor geen enkele vervuilende stof overschrijdingen van grenswaarden in de meetpunten. Tot 2019 werden in drukke aaneengesloten straten (zogenaamde streetcanyons) overschrijdingen gemeten voor stikstofdioxide (vooral door verkeer). In 2020 waren daar geen overschrijdingen meer, vooral doordat de lockdown voor minder verkeer zorgde.
 • Op de kleine ring en een paar binnenstedelijke wegen waren er in 2020 volgens modelberekeningen wel overschrijdingen voor stikstofdioxide (NO2).
 • In de Gentse Kanaalzone toont modellering ook mogelijke overschrijdingen van fijn stof (PM10 ) in de buurt van op- en overslagbedrijven waar de emissies laag bij de grond zijn.
 • Omwille van de daling van het wegverkeer door de coronamaatregelen, kunnen we geen conclusies trekken over de lage-emissiezone. Theoretische modelleringen die de daling van het wegverkeer in 2020 buiten beschouwing laten, resulteren in 52% minder uitstoot van zwarte koolstof, 20% minder PM2,5 en 8% minder NO2, zoals eerder gerapporteerd in de LEZ-uitbreidingsstudie.

Uitstoot

 • De uitstoot van de sectoren energie en verkeer zijn sinds 2000 sterk verminderd. De uitstoot van de industrie als geheel schommelt eerder doorheen de jaren. Dit heeft voornamelijk te maken met de belangrijkste bron ArceloMittal.
 • De grootste uitstoot komt voor alle vervuilende stoffen (stikstof, fijn stof, roet) van de Kanaalzone, vooral van ArcelorMittal. In 2019 was de uitstoot van fijn stof en zwarte koolstof bij ArcelorMittal verhoogd ten opzichte van het jaar ervoor, door technische problemen met de stoffiltering bij een sinterfabriek en de hoogovens.
 • In Gent-centrum en de rest van de Gentse agglomeratie was voor stikstof verkeer de grootste bron. Voor fijn stof en roet zijn houtverwarming en verkeer de grootste bronnen.
 • De energiesector droeg in de Kanaalzone en in Gent-centrum ook bij aan de uitstoot van stikstof.

De Gentse luchtkwaliteit in 2020?

Waar in Gent wordt de luchtkwaliteit gemeten?

 •  

  Meetstations van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meten continu de luchtkwaliteit in Gent. Op 20 locaties in Gent-centrum meten passieve samplers stikstofdioxide (NO2). Naast de officiële metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij doet de Stad ook tijdelijke meetcampagnes.

  Lees meer over de locaties en de meetcampagnes in Gent.

Wat is luchtvervuiling?

Wat doet de Stad Gent om de lucht gezonder te maken?

Lees de Beleidsnota Lucht en Geluid 2020-2025 PDF (38.95 MB)