Erkenning van en subsidies aan Gentse seniorenverenigingen

Gentse seniorenverenigingen kunnen een aanvraag indienen voor erkenning en subsidiëring.

Waar gaat het over?

Als een Gentse seniorenvereniging aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan ze van de Stad Gent een erkenning en subsidie ontvangen. Erkenning geeft de vereniging recht op logistieke ondersteuning. Subsidiëring gebeurt op basis van de werking van de seniorenvereniging.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De seniorenvereniging is opgericht als privé-initiatief
 • De vereniging bestaat minimaal uit 10 effectieve leden en heeft een bestuurscomité van ten minste 3 leden
 • De vereniging heeft haar zetel en/of hoofdactiviteit op het grondgebied van Gent
 • De vereniging kan aantonen dat ze tijdens het vorige werkingsjaar minimaal 6 vormings- en/of ontmoetingsactiviteiten en 2 bestuursvergaderingen heeft georganiseerd ten voordele van de Gentse senioren

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Met uitzondering van de jubileumsubsidie is het subsidiebedrag afhankelijk van het totale budget dat de Stad Gent voorziet.

Basissubsidie

30 % van het op het budget uitgetrokken krediet wordt verdeeld onder alle erkende Gentse seniorenverenigingen op basis van 10 punten per erkende vereniging.

Werkingssubsidie

60 % van het op het budget uitgetrokken krediet wordt verdeeld als werkingssubsidie op basis van de volgende puntenverdeling:

 • 3 punten voor ontmoetingsactiviteiten die vereenzaming tegengaan (koffietafels, georganiseerde bezoeken aan eenzame en/of zieke senioren) of ontmoetingsactiviteiten die niet behoren tot de hierna volgende groepen
 • 6 punten voor bewegings-, sport- en creatieve activiteiten
 • 10 punten voor Ontmoetingsbijeenkomsten met een vormend karakter, ontspanningsactiviteiten en culturele activiteiten

Jubileumviering

 • Viering 5-jarig bestaan: 100 euro
 • Viering 10-jarig bestaan: 100 euro
 • Viering 25-jarig bestaan: 250 euro
 • Viering 50-jarig bestaan: 250 euro

Wat heb ik nodig?

De aanvraag gebeurt via de aanvraagformulieren die je op deze pagina vindt:

 • Erkenningsaanvraag
 • Subsidieaanvraag
 • Subsidieaanvraag voor een jubileumviering

Bij de aanvraag moet je ook een aantal documenten invullen en mee bezorgen:

Welke stappen zijn er?

Wanneer aanvragen?

Een aanvraag voor een eerste erkenning kan je het hele jaar door doen. Subsidieaanvragen kan je indienen tot en met 1 maart van het lopende kalenderjaar. Onafhankelijke organisaties en koepelverenigingen die vorig jaar al een subsidie ontvingen, krijgen een schriftelijke uitnodiging om hun aanvraag te vernieuwen.

De aanvraag voor een subsidie jubileumviering kan enkel indien die viering het voorbije werkingsjaar plaats vond. 

Hoe indienen?

 • Per mail: lokaalsociaalbeleid@stad.gent
 • Per post: College burgemeester en schepenen, t.a.v. Dienst Lokaal Sociaal Beleid, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • Persoonlijk afgeven: Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Dienst Lokaal Sociaal Beleid  evalueert de aanvraag en geeft advies voor het toekennen van een erkenning en/of een basis- en werkingssubsidie. Het college van burgemeester en schepenen beslist vervolgens over de toekenning. De Dienst Lokaal Sociaal Beleid brengt de betrokken vereniging schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Regelgeving

Reglement voor erkenning/subsidiëring van vormings- en/of ontmoetingsactiviteiten voor senioren

Erkenning van en subsidies aan Gentse seniorenverenigingen