Fiscaal attest Sportdienst

Je kan een fiscaal attest van de Sportdienst ontvangen voor de opvangkosten van je kind tot 14 jaar, voor sportactiviteiten.

Waar gaat het over?

De uitgaven die je maakt voor sportkampen en -cursussen bij Sportdienst Gent tellen als ‘kinderopvang’ mee voor belastingvermindering.
Hiervoor wordt een officieel attest verstrekt. 

Wanneer en waar terugvinden
Je ontvangt uiterlijk eind februari via mail het officiële attest. Ten laatste midden maart kan je een duplicaat van het fiscaal attest voor 2024 (inkomstenjaar 2023) downloaden in de webshop bij Mijn profiel>Historiek en overzichten. 
Als je e-mailadres niet gekend is, krijg je het originele attest per post.

Opname in je belastingaangifte
In vak X, rubriek B van de belastingaangifte is er een plaats voorzien waar uitgaven voor kinderopvang kunnen ingevuld worden. Het totaalbedrag dat vermeld staat op het attest dat werd uitgereikt door Sportdienst Gent kan er ingevuld worden.
Dit attest dien je beschikbaar te houden of kan je ook als pdf overmaken aan de fiscus voor opname in je aangifte.
Voor het aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) zal de Sportdienst het attest, dat automatisch opgemaakt wordt, verplicht overmaken aan de fiscus.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het gaat om uitgaven van kinderopvang die effectief betaald zijn in 2023.
 • Het bedrag is voor inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) beperkt tot max. 15,70 euro per opvangdag per kind onder de 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware beperking (80%), zie verder 'Wat zijn de uitzonderingen?')
 • Je hebt als ouder
  • een beroepsinkomen.
  • kind(eren) fiscaal ten laste
  • de uitgaven voor kinderoppas betaald aan de Sportdienst van Stad Gent, als erkende instantie.
 • Je houdt het fiscaal attest (281.86) bij als bewijsstuk.

Bij co-ouderschap is het aan de ouders om dit financiële voordeel onder elkaar te regelen.

Hoeveel?

Voor de belastingaangifte 2024 (inkomstenjaar 2023) kan je maximaal 15,70 euro per opvangdag per kind inbrengen op je belastbaar inkomen van vorig jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd
De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven. Alleenstaande ouders krijgen maximaal 75% belastingvermindering, afhankelijk van hun inkomen.

Welke stappen zijn er?

Het totaalbedrag op het fiscaal attest van de Sportdienst (of de optelsom indien meerdere attesten) vul je in op de belastingaangifte volgens bovenstaande voorwaarden. Omdat we sinds 2024 deze info ook verstrekken aan de fiscus, wordt het vak mogelijkerwijs al in de vereenvoudigde belastingaangifte ingevuld. 
Meer info kan je bekomen bij FOD Financiën.

Wat zijn de uitzonderingen?

G-sporter tot 21 jaar 
Als je kind jonger dan 21 jaar is met een zware beperking (80%) en je hebt recht op een fiscaal voordeel voor de opvangkosten, wordt een fiscaal attest opgemaakt. Indien je er toch recht op hebt, maar dit niet hebt ontvangen neem je contact op met Sportdienst Gent. 
Meer info via de website van FOD Financiën

Pleegkind
Zie 'Wat zijn de voorwaarden'
 

Veelgestelde vragen

 1. Hoe geef ik mijn verplicht rijksregisternummer en dat van mijn kind(eren) door aan de Sportdienst voor op het fiscaal attest? Na aanmelden in je account op de webshop bij ‘Beheer jouw Sportprofiel’ en ‘Beheer je kinderen’ vul je het rijksregisternummer aan. Als dit niet mogelijk is, geef je het rijksregisternummer per mail of telefonisch door. Met deze gegevens maakt de Sportdienst het fiscaal attest op en stuurt het attest door naar de fiscus. Je ontvangt het attest ook per mail of per post van de Sportdienst.
 2. Heeft het belang wie de kinderopvang betaalt als gehuwde of wettelijk samenwonende? Neen. In de belastingaangifte is er voor beide gehuwden of wettelijk samenwonenden slechts één code om de uitgaven voor kinderopvang te vermelden. Het attest of de bewijsstukken kan op beide namen of op 1 naam zijn opgemaakt. 
 3. Hoe weet je bij welke ouder de kinderen fiscaal ten laste zijn?
  • Bij wettelijk samenwonenden of gehuwden: hier hebben de ouders de keuze, maar is het kind ten laste van de ouder met het hoogste inkomen.
  • Bij feitelijk samenwonenden: ouder met het hoogste inkomen 
  • Bij gescheiden ouders zijn er twee mogelijkheden:
   • Geen fiscaal co-ouderschap: één van de ouders neemt de kinderen ten laste. Dit is de ouder waar het kind gedomicilieerd is.
   • Fiscaal co-ouderschap: één van de ouders neemt de kinderen ten laste, dit staat los van het domicilie-adres.
 4. Waarom staan de gegevens van zowel 'kind' als de 'schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas' beide op naam van mijn kind?  Er was bij de inschrijving van jouw kind geen directe relatie bekend tussen het kind en 'de schuldenaar' (in de meeste gevallen is dit een ouder) doordat: - ​​​​er geen koppeling op de website was tussen de beide profielen van kind en ouder/voogd bij de online inschrijving - de inschrijving verliep via telefoon/mail of aan de balie zonder automatische relatie (oplossingen zijn in onderzoek bij onze leverancier) Cruciaal is dat je het totaalbedrag invult in de belastingaangifte van de persoon die recht heeft op deze belastingvermindering. Vanaf nu streven we naar een correctere vermelding bij het ook digitaal overmaken van deze gegevens aan de federale overheid. Indien je je inlogt via de webshop en de gegevens alsnog correct kunt aanpassen, zal dit ook bij het opvragen van een duplicaat correct worden weergegeven.  
 5. Mijn (e-mail)adres is veranderd. Waar kan ik dit aanpassen, zodat ik het fiscaal attest per mail of per post ontvang? Je kan je (e-mail)adres wijzigen in de webshop en opnieuw aanmelden met dit e-mailadres of de Sportdienst contacteren voor een aanpassing. 
 6. De veertiende verjaardag van mijn kind valt tijdens het kamp of cursus. Telt deze dag ook mee?  Dan spelen enkel de uitgaven voor de opvangdagen vóór de veertiende verjaardag een rol. In dit geval kan je de opvang proportioneel verrekenen. Bijvoorbeeld: een kind volgde een sportkamp van 24 februari tot en met 28 februari 2021. Totale kostprijs: 82 euro of 16,4 euro per opvangdag. Het kind wordt 14 jaar op 26 februari 2021. Je kan de kost van 24 en 25 februari (32,80 euro) aangeven in je belastingaangifte met een max. bedrag per dag volgens het aanslagjaar. Deze logica is ook al meegenomen in de opmaak van een fiscaal attest.
 7. Wanneer vraag ik een duplicaat van het fiscaal attest aan?
  • Als je begin maart geen origineel fiscaal attest hebt ontvangen per mail of terugvindt in de webshop. Vraag dan een duplicaat van het vorige inkomstenjaar aan via sport.activiteiten@stad.gent met de gegevens van het kind: 
   • naam
   • adres
   • rijksregisternummer
  • Bij een belastingcontrole van de vorige jaren, kan je ook een duplicaat aanvragen als je geen origineel attest meer hebt.
 8. Ik kreeg het fiscaal attest maar vind het moeilijk leesbaar? We zijn ons bewust dat de berekeningen op het fiscaal attest niet makkelijk te interpreteren zijn. Dit wordt momenteel opgenomen met de IT-leverancier maar we hebben hier helaas nog geen oplossing voor. Bij het uitgebreid testen bleek het totaalbedrag van de belastingaftrek wel altijd correct te zijn.  
 9. Ik kreeg een attest voor aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022), kan ik dit nog doorgeven naar de fiscus? Deze activiteiten kunnen alsnog worden opgenomen in de personenbelasting van 2023! Wij hebben hierover contact opgenomen met de fiscus.  Wilt u alsnog gebruik maken van het recht op aftrek  voor deze sportactiviteit dan dien je er als persoon die er recht op heeft een rechtzetting aan te vragen voor de personenbelasting van 2023 (inkomstenjaar 2022).  Dit kan via één van onderstaande procedures

  Procedure A:            Online rechtzetting (absolute voorkeur!!!) ​​​​​Voor wie inlogt via MyMinfin - https://www.myminfin.be
  1. Log in bij het systeem
  2. Klik op ‘een bezwaarschrift indienen en raadplegen’ te vinden als 3de punt onder MIJN AANGIFTE EN BELASTINGEN
  3. Kies voor ‘een ander onderwerp’
  4. Kies voor ‘ik wens mijn onlangs ingediende aangifte (in de personenbelasting) te verbeteren’
  5. Klik op ‘contactformulier’
  6. Kies voor ‘alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’
  7. Kies voor ‘personenbelasting’
  8. Vul als gezinshoofd alle gegevensvelden in
  9. Vul in bij ‘Formuleer hier je vraag’: Op basis van het opgeladen bestand vraag ik hierbij een rechtzetting aan voor de personenbelasting 2023 (inkomstenjaar 2022). Dit attest werd pas zeer recent (eind februari 2024) bezorgd en gaat over uitgaven in december 2022.
  10. Klik op ‘zoek een bestand’ en laad het attest op dat we je via mail hebben bezorgd
  11. Klik op ‘valideren’
  12. Volg de eventuele verdere stappen

  Procedure B:            Rechtzetting via telefonisch contact (af te raden gezien we de boodschap krijgen dat er sowieso een bestand zal moeten opgeladen worden)
  1. Bel naar 02 572 57 57 (lokaal tarief)
  - Particulieren: directe code: 17001
  - Zelfstandigen: directe code: 17202
  - Niet-inwoners (België): directe code: 17004
  2. Hou uw identiteitskaart bij de hand voordat u belt gezien het nationaal nummer nodig is dat op de achterkant staat. Zorg ook dat je het fiscaal attest voorhanden hebt.
  3. Volg de richtlijnen die ze je aan telefoon geven  
 10. De data van de cursussen na 23 februari 2024 ontbreken op het fiscaal attest voor personenbelasting 2024. Kan ik deze nog opnemen voor de personenbelasting 2024? Wie een betaling heeft gedaan in december 2023 voor deelname aan cursussen die gestart zijn in februari 2024, zal kunnen vaststellen dat de gepasseerde activiteitsdagen al op het attest in bijlage staan. Echter zien we ons genoodzaakt om eind juni alsnog een aanvullend attest over te maken voor de resterende dagen van de cursus gezien dit pas kan en mag verstrekt worden nadat de activiteit effectief heeft plaatsgevonden. We suggereren dan ook hiermee rekening te houden door het indienen van de personenbelasting uit te stellen tot wanneer we jullie dit attest verstrekt hebben, maar uiteraard binnen de officiële gestelde deadlines. Een tweede mogelijkheid is een eenmalige rechtzetting te doen op de ingediende personenbelasting wanneer je het bijkomende attest verkrijgt. Let op dat je dit slecht 1x mag doen! Dit kan tot 15 juli. Als derde mogelijkheid geven we ter info mee dat er een mogelijkheid bestaat om achteraf een bezwaarschrift in te dienen. Deze optie raden we uiteraard niet aan.
 11. Welk soort opvangkosten mag ik aangeven? Het gaat over de werkelijke opvangkosten. Niet voor maaltijden, sportkledij of sportmateriaal.
 12. Meer info
  Federale overheidsdienst financiën - kinderopvang  

Gelijkaardige producten

Fiscaal attest sportclub