Fiscaal attest Sportdienst

Je kan een fiscaal attest van de Sportdienst ontvangen voor de opvangkosten van je kind tot 14 jaar, voor sportactiviteiten.

Inhoud

Waar gaat het over?

De uitgaven die je maakt voor sportkampen en -cursussen komen als ‘kinderopvang’ in aanmerking voor belastingvermindering.

Jaarlijks mailt (of per post als er geen e-mailadres gekend is) de Sportdienst ten laatste in maart het fiscaal attest naar de ouder(s) van het kind.
Dit attest kan je ook als pdf overmaken aan de fiscus die dan bevoegd is voor het mogelijks opnemen in je aangifte.

Update: Het bezorgen van het fiscaal attest met alle gegevens (zoals voornaam, naam, adres en het rijksregisternummer van ouder of begunstigde en deelnemer) aan de fiscus voor automatische opname in de belastingaangifte is met 1 jaar uitgesteld, tot in 2024.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het gaat om uitgaven van kinderopvang.
 • Het bedrag is beperkt tot max. 14,40 euro per opvangdag per kind onder de 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware beperking, zie verder 'Wat zijn de uitzonderingen?')
 • Je hebt als ouder
  • een beroepsinkomen.
  • kind(eren) fiscaal ten laste
  • de uitgaven voor kinderoppas betaald aan de Sportdienst van Stad Gent, als erkende instantie.
 • Je houdt het fiscaal attest (281.86) bij als bewijsstuk.

Bij co-ouderschap is het aan de ouders om dit financiële voordeel onder elkaar te regelen.

Hoeveel?

Voor de belastingaangifte van dit jaar kan je maximaal 14,40 euro per opvangdag per kind inbrengen op je belastbaar inkomen van vorig jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd
De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven. Alleenstaande ouders krijgen maximaal 75% belastingvermindering, afhankelijk van hun inkomen.

Welke stappen zijn er?

Het bedrag op het fiscaal attest van de Sportdienst kan je invullen op de belastingaangifte volgens bovenstaande voorwaarden. 
Meer info kan je bekomen bij FOD Financiën.

Wat zijn de uitzonderingen?

Kind tot 21 jaar met een beperking
Is je kind jonger dan 21 jaar met een zware beperking (80%) en heb je recht op een fiscaal voordeel voor de opvangkosten?
Dan ontvang je een attest per mail. 
Meer info via de website van FOD Financiën

Pleegkind
Je kan geen fiscaal attest indienen voor een pleegkind. Staat jouw mailadres gekoppeld aan je pleegkind, dan bezorgt de Sportdienst sowieso een origineel attest per mail, die je kan overmaken aan de fiscus die dan bevoegd is voor het mogelijks opnemen in je aangifte.
Neem contact op met FOD Financiën voor specifieke info

  Veelgestelde vragen

  1. Hoe geef ik mijn rijksregisternummer en dat van mijn kind(eren) door aan de Sportdienst voor op het fiscaal attest?
   Je kan na aanmelden in je account op de sportwebsite bij ‘Beheer jouw Sportprofiel’ en ‘Beheer je kinderen’ het rijksregisternummer aanvullen. Als dit niet mogelijk is, kan je het rijksregisternummer per mail of telefonisch doorgeven.
   Met deze gegevens maakt de Sportdienst het fiscaal attest op en stuurt het attest door naar de fiscus. Je ontvangt het attest ook per mail of per post van de Sportdienst.
  2. Heeft het belang wie de kinderopvang betaalt als gehuwde of wettelijk samenwonende?
   Neen. In de belastingaangifte is er voor beide gehuwden of wettelijk samenwonenden slechts één code om de uitgaven voor kinderopvang te vermelden. Het attest of de bewijsstukken kan op beide namen of op 1 naam zijn opgemaakt. 
  3. Hoe weet je bij welke ouder de kinderen fiscaal ten laste zijn?
   • Bij wettelijk samenwonenden of gehuwden: hier hebben de ouders de keuze, maar is het kind ten laste van de ouder met het hoogste inkomen.
   • Bij feitelijk samenwonenden: ouder met het hoogste inkomen 
   • Bij gescheiden ouders zijn er twee mogelijkheden:
    • Geen fiscaal co-ouderschap: één van de ouders neemt de kinderen ten laste. Dit is de ouder waar het kind gedomicilieerd is.
    • Fiscaal co-ouderschap: één van de ouders neemt de kinderen ten laste, dit staat los van het domicilie
  4. Waarom staan de activiteiten van dit jaar al op het attest?
   Deelnames aan een kamp of cursus die al betaald zijn in het jaar ervoor (= inkomstenjaar) en hebben plaats gevonden dit jaar (tot op het moment dat het fiscaal attest is opgemaakt), staan daarom op het attest vermeld.
  5. Waarom staan de gegevens van zowel 'kind' als de 'schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas' beide op naam van mijn kind? 
   Er was bij de inschrijving van jouw kind geen directe relatie tussen het kind en 'de schuldenaar' (in de meeste gevallen is dit een ouder) doordat:
   - ​​​​er geen koppeling op de website was tussen de beide profielen van kind en ouder/voogd bij de online inschrijving
   - de inschrijving verliep via telefoon/mail of aan de balie zonder automatische relatie (oplossingen zijn in onderzoek bij onze leverancier)
   Cruciaal is dat je het totaalbedrag invult in de belastingaangifte van de persoon die recht heeft op deze belastingsvermindering. In de toekomst streven we naar een correctere vermelding bij het ook digitaal overmaken van deze gegevens aan de federale overheid.
  6. Mijn (e-mail)adres is veranderd. Waar kan ik dit aanpassen, zodat ik het fiscaal attest per mail of per post ontvang?
   Je kan je (e-mail)adres wijzigen in het online Sportprofiel en opnieuw aanmelden met dit e-mailadres in het Sportprofiel of de Sportdienst contacteren voor een aanpassing. 
  7. De veertiende verjaardag van mijn kind valt tijdens het kamp of cursus. Telt deze dag ook mee? 
   Dan spelen enkel de uitgaven voor de opvangdagen vóór de veertiende verjaardag een rol. In dit geval kan je de opvang proportioneel verrekenen. Bijvoorbeeld: een kind volgde een sportkamp van 24 februari tot en met 28 februari 2021. Totale kostprijs: 82 euro of 16,4 euro per opvangdag. Het kind wordt 14 jaar op 26 februari 2021. Je kan de kost van 24 en 25 februari (32,80 euro) aangeven in je belastingaangifte met een max.14,40 euro/dag.
  8. Wanneer vraag ik een duplicaat van het fiscaal attest aan?
   • Als je begin maart geen origineel fiscaal attest hebt ontvangen per mail. Vanaf maart kan je een duplicaat van het vorige inkomstenjaar aanvragen via sportdienst@stad.gent met de gegevens van het kind: 
    • naam
    • adres
    • rijksregisternummer
   • Bij een belastingcontrole van de vorige jaren, kan je ook een duplicaat aanvragen als je geen origineel attest meer hebt.
  9. Welke soort opvangkosten mag ik aangeven?
   Het gaat over de werkelijke opvangkosten. Niet voor maaltijden, sportkledij of sportmateriaal.

  Gelijkaardige producten

  Fiscaal attest sportclub