Subsidies voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed 2021-2025

Organiseer je een cultureel, artistiek of cultureel erfgoedproject tussen 2021-2025? Ontdek het subsidiereglement voor jouw project.

Waar gaat het over?

De Stad Gent biedt financiële ondersteuning aan culturele, artistieke en cultureel erfgoedprojecten die impulsen geven aan het stedelijk cultuurlandschap, met aandacht voor opkomend talent, gevestigde namen en individuele kunstenaars en organisaties op een sleutelmoment in hun carrière.
 

Heb je bijkomende vragen of weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Stel je vraag of neem contact op met het team Cultuurhuizen en -makers van Cultuur Gent

Check de eerstvolgende indiendatum hieronder in 'Welke stappen zijn er?'

Veel voorkomende vragen en antwoorden vind je in de FAQ Projectsubsidies
Je kan je vraag voorlopig enkel stellen via e-mail. Vermeld zeker je telefoonnummer. Indien nodig belt Cultuur Gent je op.

Wat zijn de voorwaarden?

Welke projecten kunnen ondersteuning krijgen?

 • Culturele en artistieke projecten: kwalitatieve culturele projecten, vernieuwende en experimentele projecten die een impuls geven aan het cultuur- en kunstenlandschap in de stad;
 • Educatieve, sociaal-artistieke of participatieve projecten: projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed met klemtoon op buurten en wijken en/of doelgroepen en kansengroepen;
 • Cultureel erfgoedprojecten: projecten die een impuls geven aan een kwaliteitsvolle zorg voor en vernieuwende omgang met cultureel erfgoed in de stad;
 • Niet-periodieke publicaties: eenmalige publicaties ongeacht het medium. De publicatie moet een duidelijke cultuur-historische, artistieke, culturele of kunst-kritische inhoud hebben en een link hebben met Gent.

De projecten worden beoordeeld op basis van criteria die specifiek zijn per categorie en telkens volgende onderdelen bevatten:

 • Intrinsieke kwaliteit: concept en uitwerking, methodieken;
 • Positionering in het brede cultuurveld en de relevantie voor Gent en de Gentenaren, uitstraling en bijdrage aan het beleid;
 • Sociale relevantie: publieksbereik, diversiteit en inclusie, betrokkenheid van kansengroepen, draagvlak:
 • Zakelijke kwaliteit: vertaling van de inhoud in zakelijk plan en begroting.

Lees alles over de voorwaarden en de beoordelingscriteria in het subsidiereglement voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed 2021-2025

Welke projectsubsidies zijn er en hoeveel bedraagt de subsidie?

Welke projectsubsidie

 • Projectsubsidie voor eenmalige projecten van beperkte duur en die uiterlijk binnen 2 jaar na de toekenning van de subsidie worden gerealiseerd;
 • Projectsubsidie voor jaarlijks terugkerende projecten: de subsidie kan maximaal voor 3 opeenvolgende kalenderjaren worden toegekend op basis van eenzelfde aanvraag. De subsidie kan enkel worden toegekend aan een organisatie met rechtspersoonlijkheid en wanneer het project reeds tweemaal projectsubsidie ontving op basis van het ‘Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2020’.

Subsidiebedrag

 • Individuele personen en feitelijke verenigingen:
  • Max. 2 projectsubsidies per jaar
  • max. 7.500 euro per project
 • organisaties met rechtspersoonlijkheid:
  • max. 2 projectsubsidies per jaar
  • max. 24.000 euro per jaar verdeeld over 2 projecten

Welke stappen zijn er?

Wanneer aanvragen?

Er zijn vier subsidierondes per jaar met vaste uiterste indiendata.
Dit zijn de  indiendata voor projecten met start in 2023:

 1. Projecten die starten tussen 1/1/2024-31/3/2024 worden ingediend uiterlijk op 1/10/2023
 2. Projecten die starten tussen 1/4/2024-30/6/2024 worden ingediend uiterlijk op 7/1/2024
 3. Projecten die starten tussen 1/7/2024-30/9/2024 worden ingediend uiterlijk op 1/4/2024
 4. Projecten die starten tussen 1/10/2024-31/12/2024 worden ingediend uiterlijk op 1/7/2024

Opgelet: door de vele aanvraagdossiers in elke ronde neemt de behandeling daarvan de nodige tijd in beslag. De beslissing door het college van burgemeester en schepenen kan daardoor pas genomen worden op het einde van de voorziene 3 maanden na de uiterste indiendatum. Wie sneller een antwoord wil op de subsidieaanvraag kan de aanvraag een ronde eerder indienen.

Hoe aanvragen?

Je kan de subsidie op 2 manieren aanvragen: digitaal of op papier.

Digitaal:

 1. Ga naar het online webformulier. Beantwoord stap voor stap de verschillende vragen. Deze zijn dezelfde als op de papieren versie. Wanneer gevraagd, upload een scan van het ingevulde document financieel overzicht bij de aanvraag dat je ook bovenaan deze pagina onder download vindt.
 2. Bereid de vragen voor. Download en vul het Aanvraagformulier Projectsubsidies voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed + Financieel overzicht bij de aanvraag in. Op deze manier kan je je voorbereiden op alle vragen uit de digitale tool.

Papier:

 1. Download het Aanvraagformulier Projectsubsidies voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed + Financieel overzicht bij de aanvraag.
 2. Vul deze documenten correct in.
 3. Onderteken en bezorg het aan: Stad Gent, college van burgemeester en schepenen t.a.v. Cultuur Gent, stadhuis Botermarkt 1 te 9000 Gent.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Cultuur Gent controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
 2. Je aanvraag wordt beoordeeld door een jury met leden van het Departement Cultuur, andere betrokken stadsdiensten en externe experts. De jury beoordeelt elke aanvraag volgens vastgelegde criteria die je kan terugvinden in het subsidiereglement.
 3. Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste binnen de drie maand na de uiterste indiendatum van de desbetreffende subsidieronde  een beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van de jury.
 4. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald in 2 schijven:

 • 70% van het toegekende subsidiebedrag ontvang je uiterlijk twee maanden na de positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
 • het saldo van 30% wordt uitbetaald na de goedkeuring van de nodige verantwoordingsstukken.

Hoe gebeurt de verantwoording?

Na de afloop van je project heb je uiterlijk 3 maand de tijd om een eindverslag, bestaande uit een  inhoudelijk verslag en financiële verantwoording van je project op te stellen met de nodige verantwoordingsstukken. Je kan hiervoor bijgevoegd formulier Inhoudelijk en financieel verslag - verantwoording projectsubsidie gebruiken dat je ook bovenaan deze pagina onder download het invulformulier terugvindt.

Regelgeving

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025

Subsidies voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed 2021-2025