Erkenning socio-culturele verenigingen

Gentse socio-culturele verenigingen kunnen een aanvraag tot erkenning indienen.

Inhoud

Waar gaat het over?

Gentse socio-culturele verenigingen kunnen erkend worden door de Stad Gent en hiermee gunstige tarieven voor huur zalen bekomen en/of aanspraak maken op subsidies van de stad Gent.

Wat zijn de voorwaarden?

Om erkend te worden moet de vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk;
 • haar zetel of correspondentieadres op het grondgebied van Gent hebben en er het grootste deel of het geheel van haar activiteiten ontwikkelen;
 • bij het indienen van de aanvraag het bewijs leveren dat de vereniging sinds minstens één jaar activiteiten ontwikkelt overeenkomstig de culturele materies zoals omschreven in art. 4, 1° t.e.m. 10° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 met uitzondering van sportzaken en jeugdzaken;
 • haar activiteiten uitoefenen conform de vigerende taalwetten.

 

Hoeveel kost de aanvraag?

Een aanvraag tot erkenning is gratis.

 

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

De aanvraag tot erkenning moet de volgende documenten te bevatten: 

 • de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden;
 • een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of bij gebrek hieraan, een omschrijving van het nagestreefde doel;
 • een werkingsverslag over de laatste twaalf maanden, met bewijsstukken;
 • een overzicht van de geplande activiteiten in de eerstkomende zes maanden;

 

Welke stappen zijn er?

 • de vereniging dient het aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken in. Het formulier vind je ook bovenaan deze pagina. Indienen kan doorlopend gedurende het jaar.
 • De gemeenteraadscommissie bevoegd voor cultuur geeft een advies aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de erkenning.
 • de beslissing van het college wordt per brief meegedeeld.

 

Regelgeving

Reglement inzake de erkenning als socio-culturele vereniging

Gelijkaardige producten

Subsidies voor amateurmuziekgroepen