Aangifte van een adreswijziging

Komt u in Gent wonen of verhuist u binnen de stad zelf? Geef uw adreswijziging door aan de Dienst Burgerzaken.

Let op: op 1 januari 2020 gaat in Gent de lage-emissiezone van start. Check je voertuig vóór je de zone binnenrijdt op deze pagina.
 

Inhoudstafel

Beschrijving

Als (toekomstige) Gentenaar zijn een aantal stappen nodig om het adres van uw hoofdverblijfplaats of domicilie officieel te laten wijzigen. Breng de Dienst Burgerzaken op de hoogte van uw nieuwe woonplaats. Dat kan zowel online, aan het loket of schriftelijk.

Staat u niet correct ingeschreven in de bevolkingsregisters, dan wordt dat beschouwd als domiciliefraude.

Voorwaarden

- U bent effectief verhuisd.
U kunt uw adreswijziging vooraf aangeven, maar de adreswijziging kan pas doorgevoerd worden nadat u effectief verhuisd bent.

- U bent Belg of u bent als niet-Belg in het bezit van een geldige verblijfsvergunning
Let op! Bent u een niet-Belg en meldt u zich voor de eerste keer aan in België of bezit u nog geen verblijfsrecht? Contacteer Loket Migratie of uw hoofddienstencentrum.
Hebt u extra informatie over de verschillende verblijfsprocedures nodig? Contacteer Infopunt Migratie.

- U bent meerderjarig.
Als een niet-ontvoogde minderjarige het adres van zijn ouders verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij aan het loket vergezeld zijn – of het online formulier laten invullen - door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Bedrag

Een aangifte van adreswijziging is gratis.

Benodigdheden

 • De identiteitskaarten of verblijfsvergunningen van de personen die verhuisd zijn.
  Om het adres op de elektronische identiteits- of verblijfsvergunningen te laten wijzigen, hebt u ook de pincodes nodig.

Tip: mocht u uw pincode niet meer kennen of vinden, dan leest u op de pagina 'eID - elektronische identiteitskaart' hoe u nieuwe codes kunt aanvragen.

Opgelet: de identiteitskaarten of verblijfsvergunningen van de personen die verhuisd zijn, kunnen pas aangepast worden nadat de verhuizing werd vastgesteld door de politie.

Uitzonderingen

Speciale situaties die zich kunnen voordoen bij een adreswijziging:

U hebt geen aangifte gedaan van uw verhuizing

 • Aankomst in de stad of verhuizing binnen de stad: als u zich in een gemeente hebt gevestigd zonder hiervan aangifte te doen binnen de gestelde termijn, zal het college van burgemeester en schepenen van uw nieuwe gemeente u ambtshalve inschrijven zodra het daar kennis van krijgt (na tevergeefse uitnodiging om aangifte te doen van uw verhuizing).
 • Vertrek naar een andere stad of gemeente: als uw vertrek vastgesteld wordt door de gemeente die u hebt verlaten en als het onmogelijk is om u op te sporen, zal het college van burgemeester en schepenen van uw vorige verblijfplaats u ambtshalve uit de registers schrappen. Dat heeft als gevolg dat u administratief niet meer in regel bent en dat uw identiteitskaart ongeldig wordt.

Tijdelijke afwezigheid

U hoeft uw hoofdverblijfplaats niet te wijzigen als u tijdelijk afwezig bent uit uw woonst. U kunt wel een aangifte doen van uw tijdelijke afwezigheid, wanneer u langer dan 3 maanden afwezig bent. U vermijdt hiermee een ambtshalve schrapping.

Iedereen kan om welke reden dan ook tijdelijk afwezig zijn voor maximaal 1 jaar, mits hiervan aangifte werd gedaan. U kunt deze afwezigheid 1 maal verlengen voor maximaal 1 jaar. Deze maximumtermijn is niet van toepassing op volgende situaties:

 • Wie tijdelijk in een ziekenhuis, rust- of verzorgingstehuis verblijft.
 • Gedetineerden.
 • Minderjarigen die in een instelling zijn geplaatst.
 • Beroepsmilitairen en hun gezinsleden tijdens een buitenlandse opdracht.
 • Diplomaten.
 • Personen en hun gezinsleden die een opdracht uitvoeren voor een vereniging erkend voor Belgische ontwikkelingssamenwerking.
 • Personen die langer dan 6 maanden als verdwenen zijn gesignaleerd.
 • Personen en hun gezinsleden die voor hun beroep of een specifieke opdracht in het buitenland zijn tewerkgesteld.
 • Leerlingen en studenten die nog ten laste blijven van hun ouders, maar voor hun studies op kot gaan.

Wilt u om één van deze redenen uw tijdelijke afwezigheid aangeven, dan moet u dit staven met bewijsstukken.

Referentieadres

Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister of van een rechtspersoon en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

Als u een referentieadres vraagt, dan verblijft u dus niet op dit adres, maar bent u zonder vaste verblijfplaats. De persoon die de inschrijving van een andere persoon aanvaardt op zijn adres verbindt er zich toe alle voor die persoon bestemde post of alle administratieve documenten te laten toekomen.

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven is strikt beperkt tot:

 • Personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans of een ander verplaatsbaar onderkomen).
 • Personen die onvoldoende bestaansmiddelen hebben.
 • Gedetineerden.
 • Personen die omwille van hun beroep voor maximaal 1 jaar geen hoofdverblijfplaats hebben. Voor beroepsmilitairen, personeel van de federale politie, personeel van een vereniging erkend voor Belgische ontwikkelingssamenwerking en diplomaten geldt deze tijdsbeperking niet.

Indien u bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats meer hebt, dan kunt u een inschrijving vragen bij het OCMW of bij een particulier persoon. In beide situaties zal het OCMW een bewijs moeten voorleggen aan het stadsbestuur dat er een aanvraag tot dienstverlening of leefloon werd goedgekeurd. U moet dus naast uw aangifte voor een referentieadres ook een aanvraag voor dienstverlening of leefloon doen bij het OCMW.

Mobiele woningen

Mobiele woningen zijn schepen, woonwagens en caravans of andere gelijkaardige verplaatsbare onderkomens zonder vaste staanplaats. Als u in een dergelijke woning verblijft, wordt u ingeschreven op een referentieadres of in de gemeente waar u ten minste 6 maanden per jaar verblijft (met uitsluiting van campings).

Onbewoonbaarverklaring

Wilt u zich laten inschrijven in een gebouw (bijvoorbeeld een loods of garage) of op een camping waar permanente bewoning niet is toegelaten wegens de veiligheid, de gezondheid, stedenbouwkundige voorschriften of de ruimtelijke ordening, dan kan dat enkel "voorlopig". De inschrijving blijft voorlopig zolang de hiertoe bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie geen beslissing heeft genomen om deze onregelmatige toestand te beëindigen.

Let op! De voorlopige inschrijving houdt geen legalisering in van de situatie en stelt de betrokkenen niet vrij van hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid.

De voorlopige inschrijving stopt zodra de personen de woning hebben verlaten of de onrechtmatige toestand wordt beëindigd.

Procedure

U doet aangifte van uw adreswijziging binnen 8 werkdagen nadat u de nieuwe woonst effectief hebt betrokken.

U kunt uw adreswijziging vooraf aangeven, maar de adreswijziging kan pas worden doorgevoerd nadat u effectief bent verhuisd.

De aangifte doet u via het online formulier voor de aangifte van uw adreswijziging, persoonlijk aan het loket of schriftelijk met opgave van:

 • de identiteit van de personen die verhuizen (naam, geboortedatum)
 • uw nieuw adres
 • uw beroep
 • uw GSM-nummer
 • het tijdstip waarop u het best bereikbaar bent voor de vaststelling van uw nieuwe hoofdverblijfplaats door de buurtinspecteur (bv. ploegwerkers: in de namiddag). Vaststellingen gebeuren niet op afspraak.

Bij welk loket kunt u persoonlijk aangifte doen?

Bent u een Belg of een niet-Belg met een geldige elektronische verblijfskaart of een Attest van Immatriculatie? Ga naar Loket Identiteit en Verhuizen of naar een dienstencentrum van uw keuze.

Bent u een niet-Belg zonder geldige elektronische verblijfskaart of zonder Attest van Immatriculatie. Ga naar Loket Migratie of een hoofddienstencentrum

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat een van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een buurtinspecteur of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Dit kan enkele weken duren.
Wie uw wijkinspecteur is, ontdekt u via www.lokalepolitie.be/5415/contact/je-wijk.
Nadat de buurtinspecteur uw nieuwe hoofdverblijfplaats heeft vastgesteld, wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en krijgt u van de Dienst Burgerzaken een uitnodiging om uw identiteitskaart te laten aanpassen.

Je kunt daarvoor langsgaan bij

 • het GentinfoPunt in AC Zuid, zonder afspraak
 • een dienstencentrum, enkel op afspraak.

Eventuele wapenvergunningen moet u binnen 15 dagen voor de adreswijziging bij de politie aanbieden.

Attest van hoofdverblijfplaats

U kunt altijd een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen. Op een dergelijk attest staat op welk adres u bent ingeschreven. U kunt de aanvraag online doen of u kunt het uittreksel aanvragen bij de dienst Burgerzaken - loket Uittreksels of in een dienstencentrum.

Vermoeden van foute inschrijving op uw adres

Als u vermoedt dat op uw adres andere mensen zijn ingeschreven (bijvoorbeeld een vorige bewoner), neem dan contact op met de Dienst Burgerzaken. Die zal een ambtelijk onderzoek laten instellen door de politie. Zo'n procedure kan noodzakelijk zijn om u te beschermen tegen vorderingen die lopen tegen vorige bewoners.

Personen die zich niet kunnen verplaatsen

Personen die zich niet kunnen verplaatsen kunnen een derde machtigen om hun nieuw adres op de chip van hun eID te laten aanpassen. Vergeet ook de PIN-code niet.

Datum van inschrijving

De datum van inschrijving is in principe de datum waarop de aangifte werd verricht, dat is voor:

 • een schriftelijke aangifte: de datum van ontvangst van uw schrijven;
 • een online aangifte: de datum van kennisneming, dus de eerste werkdag na een periode van sluiting;
 • een aangifte voor de toekomst: datum van effectieve bewoning.

(bijvoorbeeld: bij een online aangifte op zaterdagmiddag gebeurt de kennisneming op de eerstvolgende werkdag, namelijk maandag).

U kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken

.