Vraag uw erkenning aan als Gentse sportvereniging.

Inhoudstafel

Beschrijving

Een erkenning als Gentse sportvereniging geeft uw vereniging volgende voordelen:

 • hogere prioriteit bij de jaartoewijzingen voor het gebruik van sportaccommodaties in beheer van de Sportdienst Gent, Farys of S&R ten opzichte van sportverenigingen met een sportaanbod en niet-erkende sportverenigingen;

 • tarief van erkende Gentse sportvereniging bij gebruik van sportaccommodatie in beheer van Sportdienst Gent, Farys of S&R via het retributiereglement;

 • het in aanmerking komen bij de Sportdienst voor logistieke en promotionele ondersteuning van bepaalde sportieve evenementen;

 • voordelen mits aan bijkomende voorwaarden voldaan is:

  • mogelijkheid tot aanvraag subsidies voor het ondersteunen van sportieve evenementen;

  • mogelijkheid tot aanvraag opleidingssubsidies.

Voorwaarden

Uw vereniging komt in aanmerking voor deze erkenning indien:

 • uw vereniging mensen stimuleert om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen;
 • uw vereniging niet uitgesproken religie en/of levensbeschouwing beleeft en/of politiek bedrijft;
 • uw vereniging leden of deelnemers heeft in een sfeer van vrije tijd en vrijwillig engagement;
 • uw vereniging een publiek gerichte werking heeft;
 • uw vereniging toegankelijk is voor iedereen;
 • uw vereniging bij elke aanvraag tot erkenning een werkingsverslag indient over het afgelopen werkingsjaar;
 • uw vereniging een erkende sport of sportactiviteit aanbiedt;
 • uw sportvereniging een regelmatige recreatieve en/of competitieve werking op jaar- en/of seizoensbasis aanbiedt  - dit is minstens 30 sportweken (voor G-sport: tweewekelijks) - voor de aangesloten leden, in één of meerdere erkende sporttakken;
 • uw sportvereniging beschikt over een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en voor de sportieve leden een sportongevallenverzekering (LO);
 • uw sportvereniging op verzoek van de Stad Gent alle gevraagde inlichtingen i.v.m de werking van uw vereniging , inclusief de boekhouding aan de Sportdienst bezorgt als deze info wordt opgevraagd voor onderzoek van de Gentse georganiseerde sportsector;
 • uw sportvereniging een kwaliteitsvolle omkadering stimuleert voor de sportieve en bestuurlijke werking door middel van het volgen van opleiding en bijscholing door trainers, begeleiders, scheidsrechters en bestuur;
 • uw sportvereniging gebruik maakt van materiaal en/of infrastructuur dat zich in goede staat bevindt en dat voldoet aan alle wettelijke eisen;
 • uw sportvereniging beschikt over één of meerdere personen die door het bestuur zijn aangesteld en die alles coördineren met betrekking tot interne en externe communicatie;
 • de statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere reglementeringen van uw sportvereniging in overeenstemming zijn met de wettelijke en decretale bepalingen die van toepassing zijn op de sportsector en worden nageleefd;
 • uw sportvereniging aan alle verplichtingen, inclusief financiële verplichtingen,  tegenover de Stad Gent voldoet.

Indientermijn

U kan op elk moment een aanvraag tot erkenning van een Gentse sportvereniging indienen.

De erkenning wordt steeds verleend voor 3 kalenderjaren waarbij het eerste kalenderjaar  het lopende jaar is waarin de erkenning werd toegekend.
Uw aanvraag voor een verlenging een erkenning als Gentse sportvereniging dient ons te bereiken tegen 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de verlenging van erkenning wordt aangevraagd en kan voor een periode van 3 jaar  worden verlengd. 

Benodigdheden

Digitale aanvraag 

Om een digitale aanvraag voor erkenning als Gentse sportvereniging in te dienen, vult u het webformulier in.

TIP: maak gebruik van het 'Vragenoverzicht voor de digitale aanvraag voor erkenning als Gentse sportvereniging'. Dit overzicht is een handige en ideale voorbereiding die u in staat stelt alle vereiste documenten en bijlagen te verzamelen, vooraleer over te gaan tot de effectieve aanvraag.

U vindt deze formulieren terug op deze pagina.

 

Schriftelijke aanvraag

Om een schriftelijke aanvraag voor erkenning als Gentse sportvereniging in te dienen, vult u volgende formulieren in.

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een erkenning als Gentse sportvereniging.
 • Een volledig ingevulde infofiche.
 • Een genummerde lijst van alle actieve Gentse en niet-Gentse leden, met daarin hun naam, woonplaats (gemeente) en geboortedatum.

U vindt deze formulieren terug op deze pagina.

Naast deze invuldocumenten, dient u ook onderstaande bewijsstukken in.

 • Een bewijs van aansluiting bij een erkende sportfederatie of een bewijs dat de vereniging de volgende verzekeringen heeft:

  • voor al haar leden: een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
  • voor alle leden die actief aan sport doen - een verzekering voor persoonlijke ongevallen.
 • Een werkingsverslag over het laatste afgelopen werkingsjaar
 • Een overzicht en bewijs van de ondernomen acties rond de kwaliteitsvolle omkadering welke de sportvereniging stimuleert

Zorg ervoor dat de ingevulde gegevens betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment van het indienen van de aanvraag.

Uitzonderingen

Telt uw vereniging minder dan 50% Gentse leden, dan komt u niet in aanmerking voor een erkenning tenzij:

 • uw sportvereniging  voor de beoefende sportdiscipline(s) over specifieke infrastructuur moet kunnen beschikken en deze niet of onvoldoende beschikbaar is op het grondgebied Gent;

 • de aard en/of het niveau van de beoefende sportdiscipline(s) of de specifieke aard van de beoogde doelgroep er voor zorgen dat minder dan de helft van de aangesloten actieve leden in Gent woont en/of er zijn verblijfplaats heeft.

Heeft uw vereniging géén hoofdzakelijke werking op Gents grondgebied, dan komt u niet in aanmerking voor een erkenning tenzij:

 • voor de beoefende sportdiscipline(s) een zeer specifieke infrastructuur nodig is die niet (voldoende) aanwezig is in Gent (bv. speleologie, vissen op zee,...)

Volgende uitzonderingen kunnen niet toegestaan worden:

 • sportfederaties en hun afdelingen kunnen niet erkend worden als Gentse sportvereniging.
 • verenigingen met een hoofdzakelijk commercieel doel kunnen niet erkend worden als Gentse sportvereniging.
 • scholen en hun afdelingen kunnen niet erkend worden als Gentse sportvereniging.
 • overkoepelende sportverenigingen kunnen niet erkend worden als Gentse sportvereniging.

Procedure

U vraagt een erkenning aan als Gentse sportvereniging door het aanvraagformulier in te vullen, samen met de gevraagde bijlagen. Dit aanvraagformulier vindt u op deze pagina terug, samen met de nodige bijlagen.

U bezorgt ons de nodige formulieren via sportdienst@stad.gent of via de post aan de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Verwerking en advies

 • Uw aanvraag zal onderzocht worden op ontvankelijkheid, volledigheid en inhoud. Indien nodig zal de Sportdienst bij u bijkomende informatie opvragen.

 • De Sportdienst formuleert een advies over uw aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen.

Beslissing tot erkenning

 • Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de erkenning. Indien een erkenning wordt verleend, zal deze in werking treden op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin uw aanvraag werd ingediend.

Bekendmaking

 • U zal binnen de 60 kalenderdagen van de Sportdienst een e-mail of brief ontvangen met de beslissing van uw aanvraag of met een stand van zaken.

Wachttijd

 • Indien geen erkenning verleend wordt aan uw vereniging, dan telt een wachttijd van minstens 30 kalenderdagen vanaf de datum van indienen van de geweigerde aanvraag vooraleer een nieuwe aanvraag tot erkenning kan indienen.

Contacten