Jaartoelating voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen

Wie in Gent een deel van de openbare weg of publieke ruimte wil innemen voor bijv. een verhuis of verbouwingen heeft een vergunning nodig.

Waar gaat het over?

De Stad Gent kan aan bepaalde diensten of ondernemingen een jaartoelating verlenen voor innames die heel regelmatig plaatsvinden, maar beperkt blijven qua omvang, duur en hinder. Deze toelating is bedoeld voor ondernemingen die op het grondgebied van de Stad Gent op regelmatige basis goederen of diensten leveren in het kader van bouwwerken of verhuizingen (bvb. plaatsen van bouwcontainers of verhuisliften). Deze informatiefiche handelt over de laatste categorie: de tijdelijke inname van parkeerplaatsen.

 >>>>   Ondernemingen die voor het eerst een jaartoelating willen bekomen of een bestaande jaartoelating willen verlengen, moeten dit tijdig aanvragen via een elektronisch formulier op de website van de Stad Gent.

Zie ook de handleiding in de documenten in bijlage onderaan deze pagina.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie kan een jaartoelating bekomen? 

 • ondernemingen die op regelmatige basis en op Gents grondgebied

 • goederen of diensten leveren

 • in het kader van bouwwerken of verhuizingen

 • en hiervoor tijdelijk parkeerplaatsen moeten innemen

Het gaat hierbij dus niet over laden en lossen voor de belevering van bedrijven of handelszaken.

Jaartoelating = minstens 50 opdrachten per jaar

Om in aanmerking te komen voor een jaartoelating, moet een onderneming minstens 50 opdrachten per jaar uitvoeren op het grondgebied van Gent. 

Nieuwe bedrijven of ondernemingen in groei moeten aantonen dat dit haalbaar is in het eerstvolgende activiteitenjaar.

Als ‘verschillende opdrachten’ worden beschouwd:

 • opdrachten die gepaard gaan met en beperkt blijven tot de tijdelijke inname van parkeerplaatsen

 • opdrachten in het kader van bouwwerken op verschillende locaties

 • opdrachten in het kader van bouwwerken op eenzelfde locatie, uitgevoerd op verschillende momenten met een tussenperiode van ten minste 7 kalenderdagen

 • opdrachten in het kader van verhuizingen vanuit, naar of binnen Gent, uitgevoerd op verschillende locaties of op verschillende momenten
   

Deze jaartoelating mag enkel gebruikt worden voor de inname van parkeerplaatsen

De jaarvergunning laat toe om tijdelijk privatief gebruik te maken van parkeerplaatsen op de openbare weg waar iedereen volgens de verkeersreglementering voertuigen mag parkeren. Het  gaat dus niet om voorbehouden parkeerplaatsen. 

Criteria gebruik jaarvergunning

Wie gebruik maakt van een jaarvergunning voor de inname van parkeerplaatsen moet tegelijkertijd aan volgende criteria voldoen:

 • het verkeer wordt niet of minimaal belemmerd, en

 • de inname duurt niet langer dan 5 opeenvolgende kalenderdagen, en

 • de inname neemt in de lengte niet meer dan 20 meter in beslag, en

 • de inname impliceert geen wijziging van de vaste of andere aanwezige signalisatie, en

 • de inname wordt niet gebruikt voor het parkeren van voertuigen

Innames die niet aan deze criteria voldoen moeten via de reguliere procedure aangevraagd worden.

Enkel om bord 'verboden te parkeren' te mogen plaatsen

Dit bord 'verboden te parkeren' wordt in de wegcode bord type E1 genoemd.

​Met de jaarvergunning mogen volgende borden niet geplaatst worden: bord type E3: 'verboden stilstaan en parkeren' of bord type E9c 'parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's'.

Waarvoor mag de jaartoelating NIET gebruikt worden?

 • om in het kader van eenzelfde opdracht parkeerplaatsen in te nemen voor langer dan 5 opeenvolgende kalenderdagen en/of voor meer dan 20 meter

 • niet voor inname van de rijweg, het trottoir, fietspad, parkeerplaatsen voor personen met een handicap, bewoners- of andere voorbehouden parkeerplaatsen

 • niet als parkeervergunning voor werfwagens of andere voertuigen

Meldingen via digitaal platform

 • elk gebruik van de jaartoelating moet ten laatste 4 werkdagen op voorhand gemeld worden via een digitaal portaal
 • via deze melding wordt de inname ingetekend op een digitale kaart: de MoniTHOR-kaart. Deze melding via het digitale portaal laat toe om meteen te zien of de inname een potentieel conflict geeft met bijvoorbeeld andere innames.
 • ​Indien de melding om welke reden ook niet lukt, kan de geplande inname van de openbare weg enkel doorgaan met voorafgaande toestemming van de afdeling Innames Publieke Ruimte.
 • Het is de afdeling Innames Publieke Ruimte die de jaartoelating  vergunt. Zij kan het gebruik van de jaartoelating op een bepaalde plaats en/of datum steeds weigeren om redenen van mobiliteit, veiligheid of leefbaarheid.

Sticker met referentienummer verplicht !

Het blauwe onderbord van elk geplaatst parkeerverbod moet voorzien zijn van een transparante sticker met de vermelding ‘Jaartoelating’ en een referentienummer:

 • volgens het digitale model aangeleverd door de Stad Gent
 • op de rugzijde van elk bord moet de naam en het telefoonnummer van de houder van de jaartoelating duidelijk en onuitwisbaar vermeld staan

 • de data en uren op het onderbord zijn zodanig in te vullen dat parkeerplaatsen niet langer dan noodzakelijk bezet blijven (bijvoorbeeld door specificatie van venstertijden)

Hoe een jaarvergunning aanvragen?

OPGEPAST ! 

 • Deze infofiche bevat een samenvatting van de voornaamste bepalingen. Voor een integraal overzicht van de procedure wordt verwezen naar het reglement.
 • Door het indienen van de aanvraag verklaart de onderneming kennis te hebben genomen van het reglement en alle bepalingen strikt te zullen naleven.
 • De afdeling Innames Publieke Ruimte neemt de aanvragen periodiek in behandeling, na het verstrijken van de uiterste indieningsdatum. De afdeling onderzoekt of aanvragen volledig zijn en beantwoorden aan het reglement, en adviseert het college van burgemeester en schepenen dat over de aanvragen beslist.

Aanvraagperiode 

Ondernemingen die een nieuwe of verlengde jaartoelating wensen moeten hun aanvraag indienen voor 1 november van het voorgaande jaar. Sinds 2020 kan er voor 1 mei ook een aanvraag ingediend worden voor een jaartoelating die loopt tot het einde van datzelfde jaar. Behoudens andersluidende bepaling verstrijkt elke jaartoelating op 31 december.

Kennisgeving beslissing aanvraag

De aanvrager ontvangt de nieuwe of verlengde jaartoelating binnen een termijn van 2 weken na de gunstige beslissing van het college, of wordt binnen dezelfde termijn in kennis gesteld van de weigeringsbeslissing. Indien het college vóór 31 december niet beslist over een tijdig ingediende verlengingsaanvraag, dan wordt de lopende jaartoelating van rechtswege verlengd tot de datum van de kennisgeving van de beslissing over de verlengingsaanvraag.

Zijn er uitzonderingen?

Het reglement is niet van toepassing op:
 • de jaartoelatingen van organisaties en diensten van de Groep Gent
 • de jaartoelatingen voor de uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken. De huidige jaartoelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen (3de / 4de of 6de categorie) blijft voorlopig behouden, maar zal in een volgend stadium bijgestuurd worden.  

Regelgeving

Reglement over de jaartoelating voor tijdelijke inname van parkeerplaatsen

Jaartoelating voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen