Resultaten grootschalige studie stu­den­ten­huis­ves­ting bekend

Op vraag van de Stad Gent voerde studiebureau Mpiris in samenwerking met Leidsman een studie uit over studentenhuisvesting in Gent.

Op vraag van de Stad Gent heeft studiebureau Mpiris in samenwerking met Leidsman een studie uitgevoerd over studentenhuisvesting in Gent. Daarin werd onderzocht hoe een register voor studentenhuisvesting kan worden opgezet, wat de woonbehoeften zijn van de Gentse studenten en werd een globale visie op studentenhuisvesting in Gent verder uitgewerkt. Er werd ook een grootschalige enquête afgenomen bij de studenten. De eerste resultaten zijn nu bekend.

Eerste grote studie

De druk op de woonmarkt in Gent is de laatste jaren sterk gestegen. De blijvende toename van het aantal studenten draagt hiertoe bij. In 20 jaar tijd kwamen er in Gent maar liefst 34.000 studenten bij, waarvan een belangrijk deel 'op kot', terwijl er in dezelfde periode slechts 3.800 erkende studentenunits bijkwamen.

De eerste grote studie studentenhuisvesting bestond uit drie deelopdrachten: het nagaan van de mogelijkheden voor de initiatie van een register studentenhuisvesting, het in kaart brengen van de woonbehoeften van de studenten en het verdiepen van een globale visie op studentenhuisvestingsbeleid.

Belangrijkste bevindingen

Uit de studie blijkt dat een register opzetten, waardoor de Stad Gent kan weten hoeveel studenten waar op kot zitten, op korte termijn niet haalbaar is. Betrouwbare gegevens ontbreken en er zijn juridische hindernissen, zoals op vlak van gegevensbescherming. Intussen biedt de enquête wel een beter beeld van de studentenhuisvesting in Gent.

In de studie werd ook een globale visie op studentenhuisvestingsbeleid uitgewerkt. Daaruit kwamen vijf ambities die ertoe moeten bijdragen dat Gent zowel als studentenstad als woonstad verder groeit: voldoende gereglementeerde studentenhuisvesting, studenten en bewoners leven samen in harmonie, studenten wonen in daartoe voorziene studentenhuisvesting, studentenhuisvesting is veilig en kwalitatief en het studentenhuisvestingsbeleid is effectief en efficiënt.

We zijn erg opgetogen met deze grootschalige studie. Het is een basis voor een globale visie op stu­den­ten­huis­ves­ting met vijf heldere ambities die we nu vastpakken voor het uitwerken van concrete beleidsacties. We moeten inzetten op bijkomend aanbod van specifieke stu­den­ten­huis­ves­ting. Dat komt zowel de Gentenaar als de studenten ten goede op vlak van betaalbaarheid, con­flict­re­du­ce­ring en woonkwaliteit. We willen nog verder investeren om studenten en bewoners in harmonie te laten samenleven

Tine Heyse, schepen van Wonen

Webenquête met 6.715 respondenten

De woonbehoeften van de Gentse studenten zijn in kaart gebracht door een webenquête ontwikkeld door Mpiris-Leidsman samen met de Gentse Studentenraad . De enquête liep in november en december 2020 en had 6.715 respondenten. Een greep uit de resultaten.

  • 59 procent van de studenten zit op kot in Gent, dat komt neer op 41.000 studenten. 36 procent pendelt en 6 procent woont in Gent bij de ouders. Bijna een kwart van de kotstudenten verblijft in een appartement of gezinswoning. Dat zou ongeveer 3.700 wooneenheden betreffen.

  • Een regulier kot op de private markt kost gemiddeld 415 euro. Voor een gedeeld appartement betaalt een student gemiddeld 420 euro per persoon, voor een gezinswoning 376 euro per persoon. Voor een woonst in grootschalige studentenhuisvesting van een private speler wordt gemiddeld 493 euro betaald. Als die grootschalige studentenhuisvesting gekoppeld is aan een onderwijsinstelling, is dat gemiddeld 347 euro per persoon, en voor een studentenhome is dat 315 euro.

  • Zowat de helft van de kotstudenten zit op kot in een regulier kot op de private markt, bijna een kwart in een appartement of gezinswoning, en de overige studenten (29 procent) verblijven in grootschalige studentenhuisvesting, waarvan 52 procent van een hogeronderwijsinstelling, 31 procent van een private speler en 17 procent van een private speler gekoppeld aan een hogeronderwijsinstelling.

  • Studenten wonen voornamelijk in de buurt van campussen. 72 procent van de respondenten die de voorkeur hebben om op kot te gaan, willen binnen een verplaatsingstijd van gemiddeld 13 minuten van de campus wonen.

  • Ongeveer de helft van de bevraagde studenten geeft aan een regulier kot op de private markt te verkiezen, iets meer dan een kwart kiest voor grootschalige studentenhuisvesting (waarvan een kwart privaat en niet gekoppeld aan een onderwijsinstelling, een kwart privaat en wel gekoppeld aan een onderwijsinstelling en de helft een studentenhome van een onderwijsinstelling), en iets minder dan een kwart kiest een appartement of gezinswoning.

  • 42 procent van de studenten geeft op het einde van hun studiecarrière aan ook overtuigd te zijn in Gent (of randgemeenten van Gent) te willen blijven wonen na de studies.

  • De factoren die studenten aangeven het belangrijkst te vinden voor een ideale woonst zijn vooral de prijs, de locatie (dicht bij de campus) en de voorzieningen (keuken, sanitair).

  • Bij internationale studenten zien we een ander beeld. Daar is grootschalige studentenhuisvesting de populairste woonvorm. De helft van de internationale studenten zou dan ook in grootschalige studentenhuisvesting wonen, en meer dan een kwart in een appartement of gezinswoning. Slechts 18 procent woont in een regulier kot op de private markt.

Heel blij dat de Gentse Studentenraad en andere stu­den­ten­ver­te­gen­woor­di­gers zo enthousiast hebben meegewerkt. Hierdoor konden we een unieke hoeveelheid data verzamelen waarop we ons beleid nu verder kunnen afstemmen. Eén belangrijke vaststelling is alvast dat we reguliere stu­den­ten­huis­ves­ting dienen bij te creëren voor pakweg 10.000 studenten.

Tine Heyse, schepen van Wonen

Het studiebureau deed aan deskresearch, focusgesprekken en dieptegesprekken met projectontwikkelaars, betrokken schepenen, ouders van studenten, hogeronderwijsinstellingen, stadsdiensten, studentenraden, studentenvertegenwoordigers, de werkgroep Kotatgent, de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen en de Verenigde Eigenaars. De visie is dan ook gedragen door deze vertegenwoordigers.