Openbaar onderzoek GRUP Vinderhoutse Bossen, Vallei van de Oude Kale en Appensvoorde

20 april 2021 tot en met 18 juni 2021

Op 12 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde’ voorlopig vastgesteld. Het gaat om een gebied in Deinze, Lievegem en Gent. Van 20 april 2021 tot en met 18 juni 2021 loopt hiervoor een openbaar onderzoek.

Waarover gaat het?

Het plan geeft uitvoering aan twee inrichtingsprojecten van de Vlaamse Landmaatschappij: het landinrichtingsproject ‘Schelde en Leie’ en het inrichtingsplan ‘Groenpool Vinderhoutse Bossen’ en de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent. Daarnaast voert het plan ook bestemmingswijzingen door die de realisatie van de Europese Natuurdoelen mogelijk moeten maken. Het in de landschapsatlas vastgestelde gebied ‘Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk’ wordt aangeduid als ‘erfgoedlandschap’.

Het bosgebied ‘Vinderhoutse Bossen’ is ongeveer 135 ha groot en maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Er zal werk gemaakt worden van het behoud en het versterken van de waardevolle boskernen.
Het als signaalgebied aangeduide woonuitbreidingsgebied ‘Appensvoorde’ krijgt een zachte bestemming.
De vallei van de Oude Kale wordt opgenomen als agrarisch gebied met ecologisch belang. Deze bestemming geeft garanties voor het behoud van de natuurwaarden in deze vallei.

Bekijk de krachtlijnen van het GRUP in een ingesproken presentatie:

Openbaar Onderzoek

Van 20 april tot 18 juni 2021 kan iedereen het plan inkijken en opmerkingen overmaken. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na de behandeling van de bezwaren en adviezen.

Je kan het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan tijdens die periode in Gent inkijken bij de Balie Bouwen, na afspraak. Dit kan ook bij de afdeling GOP van het Departement Omgeving, in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan, 1000 Brussel.

Je kan het plan ook downloaden van de website www.omgeving.vlaanderen.be/grup.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 18 juni 2021 via de website van het departement omgeving. Reageren kan ook per brief. Verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), Graaf de Ferrarisgebouw, koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel, of geef de brief af tegen ontvangstbewijs bij de Balie Bouwen (na afspraak).