Erkenning als sociaal restaurant

De Stad Gent en OCMW Gent kennen werkingsmiddelen toe aan erkende sociale restaurants. Aan de erkenning zijn voorwaarden verbonden.

Waar gaat het over?

De Stad Gent en OCMW Gent kunnen werkingsmiddelen toekennen aan erkende sociale restaurants.

Wil je in aanmerking komen voor werkingsmiddelen, dan moet je erkend zijn als sociaal restaurant conform de bepalingen uit het Reglement voor de erkenning van sociale restaurants. Dit reglement voorziet in 3 afzonderlijke pijlers:

 • Pijler 1: Sociale tewerkstelling en begeleiding
 • Pijler 2: Aanbieden van sociale tariefmaaltijden
 • Pijler 3: Aanvullende projecten in het kader van het stimuleren van sociale cohesie

Bedragen

De uitgekeerde bedragen verschillen per pijler.

Pijler 1: Sociale tewerkstelling en begeleiding

Sociale tewerkstelling
 • Statuut artikel 60 § 7 en arbeidszorg (definitie OCMW)

  Werknemer(s) (bij OCMW Gent tewerkgesteld onder de voorwaarden van  artikel 60 § 7 van de Organieke wet of in het statuut arbeidszorg) kunnen ter beschikking gesteld worden van een sociaal restaurant. OCMW Gent draagt in dit geval alle loonkosten met uitsluiting van alle andere kosten zoals werkkledij, materieel, verplaatsingskosten tijdens de diensturen. Verplaatsingskosten van en naar het werk zijn ten laste van OCMW Gent conform de reglementering van OCMW Gent.

 • Lokale diensteneconomie

  Sociale restaurants die van de Vlaamse Overheid een label als initiatief Lokale Diensteneconomie (LDE) en een contingent van inschakelingstrajecten hebben ontvangen, kunnen van de Stad Gent een financiële tegemoetkoming krijgen per werknemer die in het LDE-statuut wordt tewerkgesteld. Deze tegemoetkoming bedraagt 6.000 euro per jaar per werknemer die voltijds wordt tewerkgesteld en die wordt begeleid met het oog op doorstroom naar een vaste betrekking in het reguliere economische circuit.

Pijler 2: Aanbieden van sociale tariefmaaltijden

Werkingstoelage op basis van gebruikersprofiel

Sociale restaurants kunnen werkingsmiddelen krijgen van OCMW Gent voor het aanbieden van maaltijden tegen sociaal tarief. Deze werkingsmiddelen zijn afhankelijk van het gebruikersprofiel van de klanten (zie Reglement voor de erkenning van sociale restaurants).

Pijler 3: Aanvullende projecten in het kader van het stimuleren van sociale cohesie

De Stad Gent en OCMW Gent kunnen ondersteuning geven voor activiteiten die buurtcohesie faciliteren en die complementair zijn aan de kerntaken van een sociaal restaurant. De aard van de activiteiten hangt af van de noden van de buurt waarin het restaurant gelegen is.

Welke stappen zijn er?

Erkenning aanvragen

Een organisatie moet erkend zijn als sociaal restaurant om voor de bovenstaande subsidies in aanmerking te komen. Als je organisatie een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), een vennootschap met sociaal oogmerk of een publiekrechtelijk rechtspersoon is en gevestigd is op het grondgebied Gent, dan kun je een aanvraag tot erkenning als sociaal restaurant indienen aan de hand van een aanvraagdossier.

Dit dossier moet de volgende zaken bevatten:

 • ingevuld aanvraagformulier (kort overzicht met naam, adres, juridische structuur)

 • duidelijke omschrijving van je concept en langetermijnvisie en een financieel plan voor 3 opeenvolgende jaren dat aantoont dat het om een economisch duurzame zaakvoering gaat. Onder 'economische duurzaamheid' verstaan we een niet-negatief resultaat uiterlijk in het laatste jaar van het ingediende financiële plan

 • overzicht van de geplande tewerkstellingsplaatsen en -statuten in de 3 volgende werkingsjaren

 • overzicht van het totale aantal maaltijden en het aantal maaltijden aan sociaal tarief van het voorbije werkingsjaar (indien van toepassing) en/of een prognose hiervan voor de volgende 3 werkingsjaren

Het aanvraagdossier zal beoordeeld worden op basis van vooraf bepaalde criteria (zie erkenningsreglement artikel 4 § 2 in de bijlage). Aan de hand van deze beoordeling kan beslist worden om een erkenning als sociaal restaurant toe te kennen.

Voorlopige erkenning

Indien de aanvrager niet aan de voorwaarden voldoet, kunnen de Stad Gent en OCMW Gent overwegen om een voorlopige erkenning te geven (zie erkenningsreglement artikel 4 § 2 c in de bijlage ) en de aanvrager te ondersteunen bij de evolutie naar sociaal restaurant. In deze fase van voorlopige erkenning kan een restaurant mogelijks aanspraak maken op een werkingstoelage op basis van het gebruikersprofiel zoals beschreven onder pijler 2.

De werkingsmiddelen voor sociale restaurants worden jaarlijks herberekend op basis van de parameters die hierboven beschreven zijn en op basis van deze berekening uitbetaald, tenzij het restaurant niet langer aan de voorwaarden voor erkenning voldoet.

Erkenning als sociaal restaurant