Landbouwschade ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden

Bij schade aan land- en tuinbouwteelten ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden kun je aangifte doen van de geleden schade.

Waar gaat het over?

Heb je als land- of tuinbouwer schade opgelopen door erkende extreme weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter? Dan kan je daar een schadevergoeding voor aanvragen. De Stad Gent organiseert de vaststelling van de schade.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De schade moet veroorzaakt worden door extreme weersomstandigheden.
 • De schade aan een teelt moet groter zijn dan 20% van de oppervlakte van die teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.
 • De tuin- en of landbouwteelten zijn gelegen op grondgebied van Gent.

Wat heb ik nodig?

 • Aangifteformulier (klik op 'Download het formulier')
 • Begeleidende brief 
 • Fotoplan (vb. van de perceelsregistratie)
 • Foto’s van de geleden schade (niet verplicht)

Welke stappen zijn er?

Hoe vraag ik de schadevergoeding aan?

Je richt als land- of tuinbouwer een korte schriftelijke vraag tot bijeenroeping van de commissie aan het College van burgemeester en schepenen van Stad Gent. Voeg bij je vraag het ingevulde aangifteformulier en een fotoplan waarop de beschadigde percelen zichtbaar zijn. Je mag ook foto's van de geleden schade toevoegen.

Je bezorgt ons alles

Stad Gent 
College van burgemeester en schepenen
Dienst Economie
Botermarkt 1
9000 Gent

 • of je komt persoonlijk langs bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) of één van de dienstencentra. Je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina

Hoe verloopt het verder?

 • De bevoegde persoon van de dienst economie zal contact opnemen om een afspraak te maken voor een bezoek met de schadecommissie. 
 • De schadecommissie wordt samengeroepen door de Stad Gent voor een eerste vaststelling van de geschatte schade waarbij een proces-verbaal wordt opgemaakt.  Alle leden van de schadecommissie en de getroffen land- of tuinbouwer ontvangen dit proces-verbaal.
 • Indien nodig wordt de schadecommissie net voor de oogst opnieuw samengeroepen door de Stad Gent voor een 2e vaststelling van de geschatte schade aan de land- of tuinbouwteelten.  Het proces-verbaal wordt verder aangevuld en aan alle leden van de commissie en de getroffen land- of tuinbouwer bezorgd.  

Opgelet: Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Meer info over de brede weersverzekering en het Vlaams Rampenfonds vind je onderaan deze pagina bij 'ook nog interessant'.

Waarom is het proces-verbaal belangrijk?

Je hebt het proces-verbaal nodig:

 • voor aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s.
 • om in te dienen wanneer een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds wordt gevraagd.
 • als mogelijk bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIFdossiers.

Veelgestelde vragen

Wat met de overgangsperiode schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten?

Sinds 1 januari 2020 is er geen onderscheid meer tussen een algemene ramp en een landbouwramp voor de schadevergoedingen van het Vlaams Rampenfonds. Landbouwers krijgen in de meeste gevallen geen volledige schadevergoeding meer voor schade die in principe verzekerbaar is door een brede weersverzekering, maar er is een overgangsperiode tot 2024 waarbij wel nog een gedeeltelijke schadevergoeding mogelijk is.

Er is een overgangsperiode van 5 jaar tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 waarbij een gedeeltelijke schadevergoeding nog kan als je teelt of niet-binnengehaalde oogst niet volledig verzekerd is door een brede weersverzekering (maar wel voor minstens 25% van je totale teeltareaal). Het bedrag van de tussenkomst neemt elk jaar af.

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid

Landbouwschade ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden