Sub­si­die­re­gle­ment voor het sociaal innovatiefonds 2023-2027

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 september 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 27 september 2023

Beschrijving

Met het sociaal innovatiefonds voorziet Stad Gent middelen om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier concreet aan te pakken. De snelle veranderingen in het sociaal domein vragen om een andere benadering van burgers en hun vragen, en om nieuwe verhoudingen tussen burger, maatschappelijke organisaties, markt en overheid. Sociale innovaties zijn goed voor de samenleving als geheel én voor het welzijn van individuen, vooral voor mensen in een kwetsbare situatie. Met dit fonds willen we oplossingen vinden voor sociale vraagstukken/knelpunten in de praktijk door:
  • anders te denken en doen (inzet van innovatieve methodiek) en/of
  • het opzetten van nieuwe samenwerkingen over domeinen (bv. ontmoeting, welzijn, gezondheid, onderwijs, sport, cultuur, werk, wonen, mobiliteit,…) en sectoren (bv. social profit, academische wereld, private sector,…) heen
Het actief betrekken van je beoogde (kwetsbare) eindgebruikers / doelgroepen van je project, tijdens het opzetten / vorm geven van je project, is essentieel.
 
Sectoroverschrijdende knelpunten en signalen van Gentse praktijkwerkers staan gebundeld in de Signalenbundel 2023 (zie website beleidssignalen). Deze bundel vormt de basis voor deze projectoproep, waaruit participatief een selectie van 3 signalen weerhouden werd om met het sociaal innovatiefonds in de oproep van ’23 op in te zetten.

De projectvoorstellen zijn gericht op 1 van 3 onderstaande thema’s uit de signalenbundel 2023:
 
  1. Druk op de eerstelijn door digitalisering en door lagere personeelsbezetting
Organisaties en (overheids-)diensten lanceren steeds vaker online dienstverlening, of vereisen dat je digitaal vooraf een afspraak maakt. Ze zetten alsmaar minder in op fysieke en telefonische bereikbaarheid. Gentenaars die niet over de vereiste digitale vaardigheden beschikken, vallen hierdoor uit de boot, en komen voor ondersteuning vaak aankloppen bij eerstelijns hulp- en dienstverleners vanuit hun nabijheid. De vragen hierrond bij de eerstelijn nemen toe. Hierdoor komt de capaciteit die eerstelijns hulp- en dienstverleners rest voor hun kerntaak, onder druk.
Het projectvoorstel is gericht op het versterken van digitale inclusie door bijvoorbeeld in te zetten op:

-  het uitbouwen van een maximaal toegankelijke dienstverlening, vanuit het gebruikersperspectief, bv. via het click-call-connect-principe
- het verhogen van de digitale vaardigheden van burgers
-  het maximaal toegankelijk ontsluiten van online dienstverlening
- …

De druk op eerstelijnsdiensten en -professionals neemt toe door personeelstekorten en door de afbouw van (fysieke) dienstverlening van verschillende (basis)diensten.
Het projectvoorstel richt zich op het verlichten of aanpakken van die druk (bijvoorbeeld bij de  jeugdzorg, jeugdhulp, kinderopvang, woonzorgcentra, tandartsen, huisartsen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg en/of mindervalidenzorg, onderwijs of in andere eerstelijnssectoren).

 
  1. Gebrek aan toegankelijke en cultuursensitieve hulpverlening
Hulp- en zorgverlening zijn onvoldoende toegankelijk wegens culturele en/of talige drempels. Het projectvoorstel komt hieraan tegemoet door bijvoorbeeld:
- het detecteren en wegwerken van taal- en cultuurdrempels in hulpverlening op zich, alsook in de communicatie erover, de weg er naartoe, of ruimte waarin dit plaats vindt
- ruimte te creëren voor hulp- en dienstverleners zodat zij versterkt kunnen inzetten om hun aanbod taal- en cultuursensitief te ontsluiten
- omgaan met verschillende talen en culturen, binnenbrengen in de opleidingen van zorg- en hulpverleners
- de werking met (sociale) tolken te faciliteren
- …

 
  1. Dak- en thuisloosheid
Er is een stijging van het aantal kinderen en éénoudergezinnen in dak- of thuisloosheid. Ook de toename van intrafamiliaal geweld en het stijgend aantal scheidingen zorgt voor meer éénoudergezinnen die geen dak meer boven het hoofd hebben. Daarnaast zien we ook andere huishoudens (zonder kinderen) worstelen met een stijgende levensduurte en moeilijker een plaats vinden op de verhitte woonmarkt.
We willen met de projectoproep versterkt inzetten op het vermijden van dak- en thuisloosheid.
Dit kan door vernieuwende initiatieven die inzetten op

- begeleiding bij mensen in precaire woonsituaties, gezinnen met huurachterstallen, dreigende uithuiszettingen, enz…
- een versterkte omkadering of aanbod op kantelmomenten in het leven (life events zoals de overgang naar volwassenheid, terugvallen op 1 inkomen,  …).