Sub­si­die­re­gle­ment voor de financiële ondersteuning van Cul­tuur­plat­forms

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 17 december 2019
Datum van bekendmaking
donderdag 19 december 2019

Beschrijving

Dit subsidiereglement heeft tot doel het overleg en de samenwerking binnen het sociaal-cultureel leven via de Cultuurplatforms en de inspraak van de Cultuurplatforms via de Cultuurraad  te ondersteunen.

Binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en op grond van de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, kan de Stad Gent subsidies toekennen aan de Cultuurplatforms.