Reglement voor het bekomen van een speciale machtiging voor het schenken van sterke dranken bij de uitbating van occasionele drankgelegenheden

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 juni 2018
Datum van bekendmaking
donderdag 28 juni 2018

Beschrijving

De Stad Gent bepaalt bij wijze van dit reglement de procedure tot het toekennen van een speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen voor het gebruik ter plaatse voor de verkoop, het aanbieden of verstrekken van sterke drank, zelfs gratis, door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging (met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk) geopend in occasionele drankgelegenheden op openbare  manifestaties zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties , dit in uitvoering van artikel 9 van de Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen vallen hier ook onder aangezien deze worden geacht occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.