Reglement register van verwaarloosde woningen en gebouwen en belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 19 december 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 20 december 2023

Beschrijving

Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder:

   • 1. Register van verwaarloosde woningen en gebouwen: register met woningen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 2.15 van de Codex. Dit register voldoet aan de criteria, bepaald in de artikelen vermeld onder Hoofdstuk I van huidig reglement.

   • 2. Registerbeheerder: de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.

   • 3. Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande, zoals bepaald in artikel 1.3, 66° van de Codex.

   • 4. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, zoals bepaald in artikel 1.3, 14° van de Codex.

   • 5. Als zakelijk gerechtigde wordt beschouwd, conform art 1.3, 22° van de Codex, de houder van één van de volgende zakelijke rechten:

    1. de volle eigendom;

    2. het recht van opstal of van erfpacht;

    3. het vruchtgebruik.

   • 6. Sociale Woonorganisaties: de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de erkende woonmaatschappijen, de erkende sociale verhuurkantoren en het Vlaams Woningfonds, zoals deze worden bepaald in de Codex.

   • 7. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning of gebouw op het register van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen.

   • 8. De Codex: de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

   • 9. Peildatum: datum waarop elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de opnamedatum verstrijkt, zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt.