Reglement opmaak leegstandsregister en belasting op de leegstaande woningen en gebouwen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 21 december 2021
Datum van bekendmaking
woensdag 22 december 2021

Beschrijving

Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van artikel 1.3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, dat in dit reglement ‘de Codex’ wordt genoemd.

   • 1. Leegstandsregister: het stedelijk register dat door het stadsbestuur van Gent is opgemaakt op grond van het belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2.9 van de Codex.
   • 2. Registerbeheerder: de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.
   • 3. Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande, zoals bepaald in artikel 1.3, 66° van de Codex.
   • 4. Kamer: woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt, zoals bepaald in artikel 1.3, 25° van de Codex.
   • 5. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, zoals bepaald in artikel 1.3, 14° van de Codex.
   • 6. Als zakelijk gerechtigde wordt beschouwd, conform art 1.3, 22° van de Codex, de houder van één van de volgende zakelijke rechten:
    1. de volle eigendom;
    2. het recht van opstal of van erfpacht;
    3. het vruchtgebruik.
   • 7. Sociale Woonorganisaties: de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, de erkende sociale verhuurkantoren en het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, zoals deze worden bepaald in de Codex.
   • 8. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning of gebouw op het leegstandsregister is opgenomen.
   • 9. Administratieve akte: de beslissing van de registerbeheerder tot opname van een leegstaande woning of een leegstaand gebouw in het leegstandsregister. De administratieve akte bevat de vaststelling van de leegstand.