Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuur­ver­e­ni­gin­gen en gebieds­spe­ci­fie­ke werkgroepen van verenigingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 29 maart 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 1 april 2021

Beschrijving

De Stad Gent kan, binnen de perken van de kredieten die daarvoor goedgekeurd zijn op het budget van de Stad Gent, een milieu- en/of natuurvereniging subsidiëren volgens de modaliteiten en voorwaarden uit dit reglement.
Met de subsidiëring wil het stadbestuur de continuïteit van de werking van deze verenigingen mogelijk maken en de activiteiten voor de bescherming van het leefmilieu en het natuurbehoud in Gent ondersteunen.

De subsidies worden toegekend overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.

Het goedgekeurde gemeenteraadsbesluit 'Afwijking van het 'Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen' omwille van COVID-19' vindt u hier