Politieverordening op de particuliere hulpverlening bij onheil

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 maart 2005
Datum van bekendmaking
zondag 27 maart 2005

Beschrijving

Hij die, in welke hoedanigheid ook, betrokken is bij een voorval dat gevaar oplevert of kan opleveren voor de algemene veiligheid van personen of goederen of voor de openbare gezondheid, alsmede hij die van zulk voorval uit eigen waarneming kennis draagt, is verplicht dit voorval onverwijld te melden aan de politiediensten of brandweer.