Poli­tie­re­gle­ment op het uitoefenen van por­tiers­ac­ti­vi­tei­ten aan Gentse horeca-inrichtingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 maart 2019
Datum van bekendmaking
dinsdag 26 maart 2019

Beschrijving

Elke horeca-inrichting die portiersactiviteiten laat uitvoeren en elke bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst die portiersactiviteiten uitvoert op het grondgebied van de Stad Gent dienen zich te houden aan de bepalingen van dit politiereglement, onverminderd de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.