Stad Gent heroriënteert de banden met haar zuster- en partnersteden

Van bilaterale naar multilaterale samenwerking

Information in English

De Stad Gent wil de relaties met haar zuster- en partnersteden effectiever maken door multilateraal te gaan samenwerken via internationale en Europese netwerken en Europese subsidieprojecten. Een doordachte beslissing die inspeelt op de internationale evoluties in de samenwerking tussen steden.

De Stad Gent heeft 7 officiële zustersteden (Saint-Raphaël in Frankrijk, Wiesbaden en Melle in Duitsland, Kanazawa in Japan, Tallinn in Estland, Mohammedia in Marokko en Nottingham in het VK) en 5 officiële partnersteden (Burgas in Bulgarije, Gdansk in Polen, Weihai en Taizhou in China en Luik in België). De trend van verzusteringen kwam vooral op na WO II bij de uitbouw van de Europese samenwerking waarbij de klemtoon lag op verzoening tussen culturen door het uitwisselen van burgers en verenigingen in teken van het gezamenlijk streven naar duurzame vrede. De laatste decennia is de focus in de internationale samenwerking tussen steden veranderd en worden verschillende trends geconstateerd zoals onder meer de evolutie van generalistische naar meer specifieke samenwerking, van bilaterale naar multilaterale samenwerking en van samenwerking van onbepaalde duur naar tijdsgebonden samenwerking. De evoluties in de stedelijke samenwerkingsverbanden van de Stad Gent bevestigen die trends. Lees meer over de geschiedenis van de Gentse bilaterale partnerschappen.

Heroriëntering  van bilateraal naar multilateraal

De opmerkelijkste trend in de internationale samenwerking is de evolutie van ‘bilateraal naar multilateraal’ waarbij tussen steden meer wordt uitgewisseld via internationale netwerken en projecten dan via bilaterale contacten. De Stad Gent zet de laatste jaren ook voornamelijk in op samenwerking via internationale netwerken zoals EUROCITIES en via Europese subsidieprojecten. Inspelend op deze internationale trends is de Stad Gent van mening dat de tijd rijp is om de huidige samenwerkingen met de Gentse zuster- en partnersteden onder de loep te nemen en keuzes te maken in hoe de Stad Gent deze partnerschappen verder ziet evolueren.

Bij het nemen van deze beslissing is de Stad Gent niet over een nacht ijs gegaan. Het is een doordachte keuze geweest waaraan vele jaren van internationale ervaring, een bevraging bij enkele steden en een interne evaluatieoefening van de samenwerking met de verschillende steden vooraf is gegaan. De Dienst Internationale Relaties en Netwerken heeft de bestaande bilaterale partnerschappen geëvalueerd op basis van hun graad van belang en activiteit. Op basis van die oefening is een visie rond bilaterale partnerschappen met buitenlandse steden uitgewerkt met als doel om de principes tot formele bilaterale partnerschappen met andere steden te optimaliseren en een stadsbrede werkwijze af te spreken. De Stad Gent kiest hierbij voor een beperkt aantal formele partnerschappen die duidelijk bijdragen aan de uitvoering van het strategisch meerjarenplan. Een van de voornaamste uitgangspunten is dat de Stad Gent geen voorstander is om nieuwe bilaterale partnerschappen aan te gaan en dat de voorkeur is om het aantal reeds bestaande partnerschappen te verminderen of effectiever te maken, en bovenal zoveel mogelijk in te zetten op internationale netwerking en projectwerking via onder meer Europese subsidieprogramma’s. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen partnerschappen binnen en buiten Europa gezien er buiten Europa minder mogelijkheden zijn om relaties te onderhouden via Europese subsidieprojecten of via internationale netwerken waarbinnen de Stad Gent actief is. 

Enkel met de Japanse stad Kanazawa blijft het partnerschap behouden omwille van de zeer actieve en breed gedragen samenwerking met verschillende partners in Gent en Kanazawa die sterk bijdragen aan een bruisende dynamiek van uitwisselingen en samenwerkingsprojecten.

De Stad Gent kan terugblikken op vele jaren van mooie uitwisselingen en samenwerkingsprojecten met haar zuster- en partnersteden waarbij ook vriendschappelijke banden zijn gesmeed tussen burgers en verenigingen. Met de zustersteden Kanazawa, Tallinn en Wiesbaden is doorheen de jaren actief samengewerkt terwijl de zustersteden Melle, Nottingham, Mohammedia en Saint-Raphaël het laatste decennium eerder een slapend bestaan kenden. De zusterband met Saint-Raphaël is reeds in 2018 beëindigd op vraag van het Jumelagecomité van Saint-Raphaël zelf.  Met de partnersteden zijn de laatste decennia ook mooie samenwerkingsprojecten gerealiseerd binnen het kader van de  samenwerkingsakkoorden die richting gaven aan deze partnerschappen. De Stad Gent houdt mooie herinneringen over aan deze samenwerkingen en is van mening dat duurzame vriendschapsbanden tussen burgers en verenigingen ook zonder de steun van het stadsbestuur zelf verder zullen blijven bloeien.