Programmanota Sociaal Wonen

Gent wil tegen 2050 over 25.000 sociale woningen beschikken. Lees er alles over in de programmanota.

De programmanota bevestigt de ambities voor sociale huisvesting van het huidige bestuursakkoord. Ze verfijnt deze ambities en vult ze aan in functie van de behoefte aan sociale huisvesting.

Dit is gebaseerd op onderzoek van objectieve gegevens van onder andere de Gentse woonstudie 2023. Het bestuursakkoord heeft dit studiewerk opgestart om de ambitieuze doelen voor (sociaal) woonbeleid concreet te maken.

Doel van de nota

Het doel van het programma is dat de Stad een sterkere regierol opneemt en de sociale woonmaatschappij Thuispunt Gent ondersteunt in hun kerntaak: een kwalitatief en betaalbaar sociaal huuraanbod in stand houden en verder uitbreiden.

Deze programmanota vormt de basis voor de verdere uitwerking en uitvoering van een meer gedetailleerd programmaplan. 

Dit programmaplan beschrijft concreet hoe naar de vooropgestelde visie zal toegewerkt worden, wie hierbij wordt betrokken, welke acties en projecten worden voorzien, welke middelen hiervoor nodig zijn en hoe de opvolging en bijsturing zal verlopen.

Plan van aanpak

De Stad Gent bereidt zich voor om haar ambitie waar te maken en werkt dit jaar een actieplan uit om meer én sneller sociale woonprojecten te realiseren. Maar de krijtlijnen zijn duidelijk.

  • De Stad levert in de eerste plaats zelf inspanningen door eigen gronden en gebouwen die niet langer bruikbaar zijn voor de stadswerking over te dragen aan Thuispunt Gent.
  • De Stad doet ook een beroep op private en publieke eigenaars: wie gronden of gebouwen wil verkopen of verhuren, wordt opgeroepen om dat aan Thuispunt Gent te doen.
  • Verder zal de Stad Gent nog meer aandacht besteden aan het opnemen van sociale woningen in ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP's.
  • De Stad zal ook het recht van voorkoop nog meer inzetten om meer sociale woonprojecten te realiseren
  • En er gaat nog meer focus gaan naar het integreren van sociaal wonen in private projecten.