Volksraadpleging

De gemeenteraad kan de inwoners raadplegen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Stad behoren

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad kan op eigen initiatief of op vraag van de inwoners een referendum organiseren.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wie een verzoek wil indienen of wil deelnemen aan een volksraadpleging moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • In het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn;
 • De volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;
 • Niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Om een verzoek tot volksraadpleging in te dienen moeten deze drie voorwaarden vervuld zijn op de datum waarop het verzoekschrift wordt ingediend.

Om deel te nemen aan de volksraadpleging moeten de voorwaarden vermeld in 2 en 3 vervuld zijn op de dag van de raadpleging en de voorwaarde vermeld in 1 moet vervuld zijn op de datum waarop de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging wordt afgesloten.

Het verzoek om een volksraadpleging te houden, uitgaand van de inwoners, moet worden gesteund door ten minste 10% van de inwoners.

Wat heb ik nodig?

 • je Identiteitskaart
 •  je oproepingsbrief
 • eventueel de formulieren specifiek voor het stemmen bij volmacht.

Welke stappen zijn er?

Indienen van een een verzoek tot het houden van een volksraadpleging

De procedure voor het indienen van een verzoek tot het houden van een volksraadpleging is uitgewerkt in het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (art. 305 e.v.).
Het verzoekschrift en de petitielijst moeten worden opgemaakt overeenkomstig de formulieren die je kunt downloaden.

Deelname aan een volksraadpleging

 • De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht.
 • Elke deelnemer heeft recht op één stem.
 • De stemming is geheim.
 • De volksraadpleging kan enkel op een zondag plaatsvinden.
 • De deelnemers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur. Zij die zich voor 13 uur in het stemlokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.
 • De deelnemers aan de volksraadpleging ontvangen een oproepingsbrief. Er kan ook bij volmacht worden gestemd.
 • De uitslag van een volksraadpleging is niet bindend.