MSOC Gent (Medisch Sociaal Opvangcentrum) - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum is een ambulante werking die laagdrempelige multidisciplinaire hulpverlening biedt voor gebruikers van illegale drugs. Het MSOC biedt medische en/of psychosociale begeleiding en/of advies. Het doel is het verbeteren van de lichamelijke, psychische en sociale situatie van de gebruiker en zijn/haar omgeving, om uiteindelijk het druggebruik te beperken of te stoppen.
Het centrum doet dit op het tempo van de cliënt en vanuit een motiverende aanpak. 
MSOC zet in op het versterken van de kansen en mogelijkheden van de cliënt.

Doelgroep
Je kan in MSOC Gent terecht als je aan de volgende criteria voldoet:
Je bent 18 jaar of ouder. Je bent minstens één jaar afhankelijk van een of meerdere illegale drugs (voornamelijk heroïne). Er is sprake van zeer langdurige en ernstige problemen die zich uiten op allerlei levensdomeinen: gezondheid, wonen, werken, inkomen, administratie, relaties, justitie. MSOC Gent biedt enkel ambulante hulpverlening, je kunt bij ons dus niet verblijven.

Aanmelding en intake
Kandidaten voor het programma kunnen zich elke werkdag telefonisch of persoonlijk aanmelden. 
In een eerste gesprek bekijken we of je in aanmerking komt voor verdere medische en/ of psychosociale opvolging. Indien we beslissen om de begeleiding in het MSOC op te starten, plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek. Zoniet stellen we alles in het werk voor gepaste doorverwijzing naar een ander centrum. Tijdens de opstartfase wordt er van de cliënt dagelijkse aanmelding in het centrum verwacht.

Werking
Samen met de cliënt probeert het MSOC het druggebruik en de schadelijke gevolgen ervan te beperken of te stoppen. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt op basis van zijn/haar noden en mogelijkheden.
Meestal gebruiken we methadon om de verslaving aan heroïne op te vangen. We onderzoeken de lichamelijke gevolgen van het druggebruik en behandelen deze indien mogelijk.
We maken tijd en ruimte voor de begeleiding van de cliënt op de belangrijkste levensterreinen (medisch, psychisch, huisvesting, tewerkstelling, justitie, sociale zekerheid, kinderzorg, relaties,…).
Het centrum werkt ook in crisissituaties gericht naar mogelijke oplossingen.
MSOC Gent is ingebed in het bredere drugshulpverleningsnetwerk van de Gentse regio en werkt intensief samen met andere medische en sociale hulpverlenende instanties in het Gentse.
We werken in het MSOC met een multidisciplinair team. 

Project Spuitenruil
Het project spuitenruil coördineert Spuitenruil in Gent en Oost-Vlaanderen. Alle diensten die in contact komen met injecterende gebruikers en/of zwerfspuiten kunnen contact opnemen met het project spuitenruil voor informatie, advies,…
Het MSOC is een spuitenruilpunt waar injecterende gebruikers (zowel cliënten als niet-cliënten) tijdens de openingsuren anoniem terecht kunnen voor steriel injectiemateriaal en allerlei informatie over injecterend druggebruik, met als doel de schade van injecterend druggebruik te verminderen.

CONNECT 0-4/KDO (kinderen & drugverslaafde ouders)
Dit is een gratis, vrijwillig en laagdrempelig project voor (ex-) drugverslaafde ouders met kleine kinderen (tot 12 j.) en zwangere vrouwen. Wij bieden een intensieve ondersteuning aan (toekomstige) mama’s en papa’s in Oost-Vlaanderen.

 

Bereikbaarheid

Tram 4 (halte Geldmunt)
Tram 1 (Halte Gravensteen)

Locatie