Drongenhofkapel - Openingsuren en adressen

Extra informatie

De Drongenhofkapel (of Kapel Norbertijnen) is een laatgotische kapel van het voormalig refugiehuis van de Norbertijnerabdij van Drongen. In de voorgevel zitten boven de toegang geglazuurde bakstenen die het jaartal 1607 aangeven. Een van de glasramen is van kunstenaar Wim Delvoye. Het kunstwerk ‘Honte, 2018-2019’ van de Gentse kunstenares Berlinde De Bruyckere is voor drie jaar te vinden in de Drongenhofkapel in het Patershol. De kapel wordt enkele keren per jaar opengesteld zodat bezoekers van het kunstwerk kunnen genieten. De kapel staat op regelmatige tijdstippen open voor het publiek.


Het pro­ject ​‘Drongenhofkapel’ kwam tot stand als een voor­be­stemd toe­val. Het aan­ge­koch­te kunst­werk ​‘Honte, 2018−2019’ van Berlinde De Bruyckere kon niet onmid­del­lijk op zijn defi­ni­tie­ve plaats opge­steld wor­den. In plaats van het opge­bor­gen te laten was het de wens om het werk te kun­nen delen met een gro­ter publiek. Kunstenaar en ver­za­me­laar gin­gen samen op zoek naar een plaats waar het werk in afwach­ting van zijn defi­ni­tie­ve bestem­ming kon wor­den ten­toon­ge­steld. Zo kwa­men ze uit bij dit laat­go­ti­sche parel­tje in deze his­to­ri­sche wijk van de stad: de kapel van het Drongenhof. 

Het pro­ject ​‘Drongenhofkapel’ brengt kunst­wer­ken van drie Gentse kun­ste­naars (Berlinde De Bruyckere, Dirk Braeckman, Wim Delvoye) bij­een en zal ook ande­re kunst­vor­men samen­bren­gen in de ruim­te. De puur­heid en een­voud van de kapel inspireren.

Het pro­ject wil ande­re kunst­vor­men uit­no­di­gen tot een dia­loog, die de bezoe­ker in deze ver­stil­len­de ruim­te op een inten­se manier kan beroeren.

Locatie