Subsidiereglement over het aanbieden van flexibele kinderopvang gericht op cliënteel van Integratie en Inburgering Gent

Subsidie voor opvangorganisatoren die kinderopvang realiseren voor nieuwkomers die lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie volgen

Waar gaat het over?

De Stad Gent voorziet met dit reglement een subsidie voor opvangorganisatoren die flexibele kinderopvangplaatsen realiseren voor nieuwkomers (inburgeraars) die lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie volgen

De subsidie wordt voorzien:

 • voor het realiseren van opvangplaatsen voor kinderen van nieuwkomers die lessen Nederlands en lessen Maatschappelijke Oriëntering volgen nabij de site van AMAL vzw in de Kongostraat 
 • voor opvangplaatsen in diverse wijken verspreid over de stad.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden:
a. De organisator tekent in voor elke uitbreidingsronde voor DOP-subsidies door het Agentschap Opgroeien.
b. Na toekenning van de subsidie baseert de organisator zich voor de inrichting van de flexibele opvangplaatsen op volgende principes:

 • Alle opvangplaatsen zijn inkomensgerelateerd.
 • De flexibele opvangplaatsen worden binnen de termijn van één maand na aanvraag ingevuld.
 • Op jaarbasis worden er per flexibele opvangplaats minimum 3 en maximum 6 unieke kinderen opgevangen.

c. De samenwerking tussen Kinderopvangpunt Stad Gent, de organisator kinderopvang en AMAL vzw wordt als volgt bepaald:

 • Alle aanvragen voor flexibele opvangvragen worden geregistreerd bij het Kinderopvangpunt Gent. Ouders worden hierbij ondersteund door een trajectbegeleider van AMAL vzw.
 • De toewijzing van de flexibele opvangplaatsen gebeurt in samenwerking tussen de organisator en de trajectbegeleiders van AMAL vzw.
 • De stad Gent volgt de samenwerking op via periodiek overleg met de organisator en AMAL vzw. Aan het einde van een kalenderjaar, vindt een evaluatie plaats.

d. De organisator werkt na toekenning van de subsidie vanuit een beleidsvoerend vermogen dat is afgestemd op de noden en behoeften van de inburgeraars.
e. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Bijzondere voorwaarden voor de flexibele opvangplaatsen in de Blekerijstraat 61 in Gent:
a. De 18 van de 23 vergunde plaatsen worden flexibel georganiseerd voor kinderen van ouders die les volgen in het kader van hun inburgeringstraject.
b. De organisator aanvaardt de voorwaarden voor uitbating zoals bepaald door Amal VZW, die zullen geconcretiseerd worden in een overeenkomst.

Bijzondere voorwaarden voor de flexibele opvangplaatsen verspreid over de stad:
a. De organisator biedt max. 5 plaatsen per locatie flexibel aan voor kinderen van ouders die worden toegeleid door AMAL vzw.
b. De opvanglocatie is gelegen in een wijk waar de nood aan flexibele kinderopvang het hoogst is omwille van de ligging nabij een leslocatie. Locaties die in andere wijken gelegen zijn, worden uitgesloten. Locaties die gelegen zijn in volgende wijken, komen in aanmerking om een aanvraag in te dienen.

 • Rabot - Blaisantvest: maximaal 10 flexibele opvangplaatsen
 • Binnenstad: maximaal 8 flexibele opvangplaatsen
 • Brugse Poort - Rooigem: maximaal 5 flexibele opvangplaatsen
 • Watersportbaan - Ekkergem: maximaal 5 flexibele opvangplaatsen
 • Volgende wijken staan samen op de 5e plaats en komen in aanmerking voor maximaal 5 flexibele opvangplaatsen per wijk: Dampoort, Bloemekenswijk, Muide, Ledeberg, Gentbrugge, Drongen, Tolhuis – Huizeken – Ham, Elisabeth Begijnhof – Prinsenhof – Papegaai – Sint-Michiels.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor de plaatsen die gelegen zijn in de locatie in de Blekerijstraat bedraagt 18.000 euro per jaar voor de realisatie van 18 flexibele opvangplaatsen. Indien de overeenkomst met Amal vzw om eender welke reden wordt stopgezet, dan wordt ook de subsidie van rechtswege beëindigd.

Het subsidiebedrag voor de plaatsen die gelegen zijn in een locatie gelegen op Gents grondgebied bedraagt 1000 euro per flexibele opvangplaats.

Aanvraag

 • Aanvragen worden schriftelijk ingediend via een aanvraagformulier op de website van de Stad Gent.
 • De aanvraag gebeurt ten laatste op 28 mei van het lopende kalenderjaar.
 • Indien de aanvraag onvolledig is, vraagt de stad Gent aan de aanvrager om de ontbrekende informatie ten laatste 5 werkdagen na de uiterste datum van indiening te bezorgen.
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op de flexibele opvangplaatsen in de Blekerijstraat, dient zowel bij de aanvraag als ieder jaar gedurende de looptijd van de subsidie, de balans en de rekeningen, evenals een verslag inzake beheer en financiële toestand worden voorgelegd. Indien de aanvraag betrekking heeft op de flexibele opvangplaatsen verspreid over de Stad, is de aanvrager van bovenstaande verplichting vrijgesteld. In geval van (eventueel) meerdere of terugkerende aanvragen door dezelfde organisator op basis van dit reglement, worden alle subsidiebedragen opgeteld om na te gaan aan welke controleverplichting voldaan moet worden. Indien de som 25 000 euro of meer bedraagt, dient de balans en de jaarrekening alsook het verslag inzake beheer en financiële toestand samen met het aanvraagformulier te worden ingediend.

Beoordeling

Beoordeling van de aanvragen voor de flexibele opvangplaatsen in de Blekerijstraat:

a. Het Kinderopvangpunt van de Stad Gent gaat na of de aanvraag volledig en tijdig werd ingediend.
b. De realisatiedatum is ten vroegste 1 augustus en ten laatste 1 september van het lopende kalenderjaar.
c. Het Kinderopvangpunt van de Stad Gent beoordeelt of de organisator met de aanvraag kan voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden voor de flexibele opvangplaatsen in de Bekerijstraat zoals bepaald in art. 4, § 1 en art. 4, § 2 van dit reglement.
d. De aanvraag met de hoogste score op basis van plan van aanpak en motivatie krijgt de plaatsen toegewezen. De scoring gebeurt op basis van volgende elementen:

 • Beoordeling motivatie (totaal 5 punten)
 • Beoordeling opnamebeleid (totaal 5 punten)
 • Beoordeling beleidsvoerend vermogen (totaal 5 punten)

e. De beoordeling van de aanvraag vindt plaats binnen de 10 werkdagen na afsluit van de aanvraagperiode. Deze termijnen zijn enkel richtdata, bij wijziging van de aanvraag of de nood aan bijkomende informatie vanuit de Stad Gent kan de behandelende ambtenaar zich genoodzaakt zien deze termijn te verlengen.

Beoordeling van de aanvragen voor de flexibele opvangplaatsen verspreid over de stad

a. Het Kinderopvangpunt van de Stad Gent gaat na of de aanvraag volledig en tijdig werd ingediend.
b. De realisatiedatum is ten vroegste 1 augustus van het jaar waarin de aanvraag werd gedaan en ten laatste 1 maart van het daaropvolgende jaar.
c. Het Kinderopvangpunt van de Stad Gent beoordeelt of de organisator met de aanvraag kan voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden voor de flexibele opvangplaatsen verspreid over de stad.
d. Het Kinderopvangpunt van De Stad Gent verdeelt de subsidie voor de 18 flexibele opvangplaatsen verspreid over de stad aan de hand van een rangschikking op basis van scoring bij 2 criteria. Aanvragen die minder dan 3 punten scoren op het criterium motivatie en plan van aanpak worden uitgesloten.


1) Ligging van de opvanglocatie. (maximum 5 punten)

 • De opvanglocatie is gelegen in wijk Rabot - Blaisantvest (5 punten)
 • De opvanglocatie is gelegen in wijk Binnenstad (4 punten)
 • De opvanglocatie is gelegen in wijk Brugse Poort - Rooigem (3 punten)
 • De opvanglocatie is gelegen in wijk Watersportbaan – Ekkergem (2 punten)
 • De opvanglocatie is gelegen in de wijken Dampoort, Bloemekenswijk, Muide, Ledeberg, Gentbrugge, Drongen, Tolhuis – Huizeken – Ham, Elisabeth Begijnhof – Prinsenhof – Papegaai – Sint-Michiels (1 punt)

2) Beoordeling van de motivatie en plan van aanpak. De scoring gebeurt op basis van beoordeling van 3 elementen. (maximum 3 punten)

 • Beoordeling motivatie (1 punt)
 • Beoordeling opnamebeleid (1 punt)
 • Beoordeling beleidsvoerend vermogen (1 punt)

e. De beoordeling van de aanvraag vindt plaats binnen de 10 werkdagen na afsluit van de aanvraagperiode. Deze termijnen zijn enkel richtdata, bij wijziging van de aanvraag of de nood aan bijkomende informatie vanuit de Stad Gent kan de behandelende ambtenaar zich genoodzaakt zien deze termijn te verlengen.

Uitzonderingen

Voor de subsidie komen niet in aanmerking:

 • Organisatoren gezinsopvang.
 • Organisatoren groepsopvang samenwerkende onthaalouders.
 • Organisatoren groepsopvang met vrije prijs.

De subsidie voor flexibele opvangplaatsen is niet cumuleerbaar met:

 • Reeds bestaande DOP-subsidies. De subsidie kan enkel aangevraagd worden voor plaatsen zonder DOP-subsidie.
 • Nieuwe DOP-subsidies. Eens een locatie voor de flexibele plaatsen nieuwe DOP-subsidies toegekend krijgt door Agentschap Opgroeien, vervalt deze subsidie.

Veelgestelde vragen

Definities:

 • IKT-organisator: een kinderopvanglocatie die werkt volgens de subsidievoorwaarden verbonden aan trap 2 subsidies van Agentschap Opgroeien.
 • Flexibele opvangplaatsen: een kinderopvangplaats die wordt vrijgehouden voor een kind dat binnen de maand behoefte heeft aan opvang.
 • Groepsopvang: een initiatief van minstens 9 kinderen van 0 tot 3 jaar, met een vergunning van het Agentschap Opgroeien.
 • Gezinsopvang: een initiatief van maximum 8 kinderen van 0 tot 3 jaar, met een vergunning van het Agentschap Opgroeien.
 • Groepsopvang samenwerkende onthaalouders: een initiatief van maximum 18 kinderen van 0-3 jaar, met een vergunning van het Agentschap Opgroeien.
 • Organisator groepsopvang met vrije prijs: een kinderopvanglocatie waar ouders een vast tarief betalen dat niet gebaseerd is op basis van het gezinsinkomen.
 • DOP-subsidie: een subsidie voor dringende kinderopvang die wordt toegekend door Agentschap Opgroeien.

Subsidiereglement over het aanbieden van flexibele kinderopvang gericht op cliënteel van Integratie en Inburgering Gent