Subsidie speerpuntenfonds aanvragen

Het speerpuntenfonds cofinanciert projecten, samenwerkingsovereenkomsten of experimenten binnen toekomstgerichte economische clusters.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent ambieert om de toekomstgerichte economische clusters, met focus op de aanwezige speerpunten biotech & life sciences, cleantech, healthtech en digitech, sterk te ondersteunen in hun verdere groei over de jaren heen. Voor de verdere uitbouw van deze ecosystemen, zowel lokaal als internationaal, richtte de Stad Gent het speerpuntenfonds op. Dit fonds dient als hefboom om bovenlokale (zowel publiek als privaat) innovatiemiddelen naar Gent te halen. Het fonds creëert een hefboom voor de Gentse economie

De middelen binnen dit fonds worden in hoofdzaak ingezet voor grote investeringen in een beperkt aantal grote, ambitieuze en zichtbare vlaggenschipprojecten die het verschil maken naar de toekomst. Het fonds van € 4,9 miljoen wordt maximaal gekoppeld aan grote maatschappelijke projecten, staat in relatie met de strategische doelstellingen van de Verenigde Naties en de strategische vooruitzichten die Vlaanderen en Europa inspireren.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de toewijzing van deze subsidie gelden enkele voorwaarden en bepalingen:

  • Het fonds voorziet in max. 40% cofinanciering. 
  • Bij de aanvraag voor cofinanciering toon je aan hoe de projectfinanciering samengesteld is (verdeling over partners en subsidiekanalen).
  • De middelen kunnen ingezet worden voor: projecten, samenwerkingsovereenkomsten, experimenten of proeftuinen.

Projecten die geselecteerd worden, moeten voldoen aan de vooropgestelde criteria. Projecten liggen steeds in lijn met het stedelijk speerpuntenbeleid en de ambitie om van Gent Technologiehoofdstad te maken. Dit betekent concreet dat de projecten niet alleen een bovenlokale impact moeten hebben, maar bij voorkeur ook een internationale uitstraling. We ambiëren hoog-innovatieve dossiers, die de brug tussen bedrijven en kennisinstellingen verkleinen (Technology Readiness Level (TRL): 3 tot 8). Er is een duidelijk engagement van de partners voor een definitieve verankering van de projecten in Gent en een lange termijn businesscase. De exacte criteria vind je in de leidraad voor het toewijzen van middelen binnen het speerpuntenfonds.

De Ghent Economic Board adviseert over de beslissing van toewijzing van middelen voor het speerpuntenfonds. 

Momenteel zijn de middelen voor het speerpuntenfonds volledig toegekend en kunnen er geen nieuwe dossiers opgestart worden.

Reeds gerealiseerde samenwerkingsovereenkomsten?

Uridis

Het project werd opgestart als demonstratie van een technologie die bron gescheiden urine verwerkt (recupereren van de nutriënten voor circulariteit en lagere afvalwaterlast) en desinfecterend spoelwater produceert, wat waterbesparend en hygiënischer is. In het kader van dit demonstratieproject werd een tijdelijk openbaar toilet in de Blaarmeersen geplaatst tijdens de maanden juli, augustus en september 2021.

Bio Base Demo Plant

Bio Base Europe Pilot Plant wil de voorsprong op vlak van innovatiekracht binnen de biogebaseerde economie vergroten, wat kan leiden tot grootschalige industriële investeringen. Daarom investeren ze in een grote demonstratiefermentor op 50 m³ schaal (75 m³ totaal brutovolume). Dankzij deze open infrastructuur zal de kans toenemen om een innovatief proces dat in Vlaanderen wordt opgeschaald ook daadwerkelijk lokaal kan worden geïndustrialiseerd.

Centre of Excellence in Pharmaceutical Engineering (CESPE)

CESPE (Center of Excellence in Sustainable Pharmaceutical Engineering and Manufacturing) bestaat uit 14 onderzoeksgroepen over 5 faculteiten aan de UGent en haar associatiepartner HOGENT, alsook verschillende farmaceutische bedrijven en technologie-ontwikkelaars binnen haar industrieplatform. Deze overeenkomst omvat een algemene werkingssubsidie en betreft specifiek de ondersteuning van werkings- en personeelskosten die voortvloeien uit de structurele en permanente activiteiten van CESPE.

Biotope

Het VIB heeft het nieuwe initiatief ‘Biotope, by VIB’ opgestart, met als doel een aantrekkelijke omgeving en omkadering aan te bieden voor startende biotech-ondernemers in het hartje van de accelererende biotech start-up scene in de 'science parks' in en rond Gent. Biotope zal zijn starters toegang geven tot high-tech onderzoeksinfrastructuur, training, expertise, zaaigeldfinancieringen en op maat gemaakte begeleiding, met als doel om een volgende generatie Vlaamse biotech succesverhalen op de rails te zetten.

Cleanroom virale vectoren

De uitbreiding van de erkenning van deze GMP-faciliteit in Gent biedt opportuniteiten voor het creëren van spin-offs van UZ Gent en UGent, voor zowel de samenwerking met als de acquisitie van bedrijven. Dankzij deze faciliteit verzekeren we dat verschillende partijen uit het Gentse ecosysteem én daarbuiten toegang krijgen tot deze producten en technologie. UZ Gent wil zo op een betaalbare manier en binnen een haalbaar tijdsbestek toch nieuwe therapieën tot bij de patiënt brengen. Dit initiatief stimuleert nieuwe activiteiten binnen de Gentse regio in het domein van CH therapieën, door bedrijven toegang te geven tot deze GMP faciliteit.

ProteInn Club

Bio Base Europe Pilot Plant, Universiteit Gent/CAPTURE en ILVO bundelen de krachten en richten ‘The ProteInn Club’ op. Deze samenwerking brengt een uniek ecosysteem tot stand voor de ontwikkeling, productie, consumptie en toepassing van microbiële eiwitten. Daarnaast willen ze regionale industriële, overheids- en kennispartners samenbrengen langs de volledige innovatieketen en de volledige waardeketen. Ten derde worden op deze manier nieuwe innovatie- en demonstratieactiviteiten mogelijk gemaakt. Tot slot worden microbiële eiwitten in de kijker gezet als onderdeel van de transitie naar een duurzamer voedselsysteem en een circulaire bio-economie.

Gezondheidsmonitor

Samen met de UGent, het UZ Gent en imec voert de Stad Gent bij 45-plussers een grootschalig gezondheidsonderzoek in de Gentse deelgemeenten Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem en Zwijnaarde. Op die manier brengen we de gezondheid van 20.000 Gentenaren in kaart. Het onderzoek heeft als doel data te verzamelen waarmee we onze levensstijl en de gezondheid van de maatschappij kunnen bestuderen. Het onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het begrijpen van genetische en omgevingsfactoren. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, behandelingen en zelfs misschien nieuwe medicijnen. Meer info vind je op de website van de Gezondheidsmonitor.

Verdere vragen? Neem contact op met ons.