Subsidie speerpuntenfonds aanvragen

Het speerpuntenfonds cofinanciert projecten, samenwerkingsovereenkomsten of experimenten binnen toekomstgerichte economische clusters.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent ambieert om de toekomstgerichte economische clusters, met focus op de aanwezige speerpunten biotech & life sciences, cleantech, healthtech en digitech, sterk te ondersteunen in hun verdere groei over de jaren heen. Voor de verdere uitbouw van deze ecosystemen, zowel lokaal als internationaal, richtte de Stad Gent het speerpuntenfonds op. Dit fonds dient als hefboom om bovenlokale (zowel publiek als privaat) innovatiemiddelen naar Gent te halen. Het fonds creëert een hefboom voor de Gentse economie

De middelen binnen dit fonds worden in hoofdzaak ingezet voor grote investeringen in een beperkt aantal grote, ambitieuze en zichtbare flagship projecten die het verschil maken naar de toekomst. Het fonds van € 4,8 miljoen wordt maximaal gekoppeld aan grote maatschappelijke projecten, staat in relatie met de strategische doelstellingen van de Verenigde Naties en de strategische vooruitzichten die Vlaanderen en Europa inspireren.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de toewijzing van deze subsidie gelden enkele voorwaarden en bepalingen:

 • Het fonds voorziet in max. 40% cofinanciering. 
 • Bij de aanvraag voor cofinanciering toon je aan hoe de projectfinanciering samengesteld is (verdeling over partners en subsidiekanalen).
 • De middelen kunnen ingezet worden voor: projecten, samenwerkingsovereenkomsten, experimenten of proeftuinen.

Projecten die in aanmerking komen, voldoen aan minstens volgende criteria:

 • Projecten zijn gerelateerd aan één of meerdere van de gedefinieerde speerpunten uit de beleidsnota en kaderen binnen een (door de Ghent Economic Board) goedgekeurde visie.
 • Projecten zijn steeds een samenwerking tussen meerdere actoren.
 • Projectvoorstellen hebben een duidelijk financieringsplan. Het is duidelijke welke private en/of publieke financiering aangevraagd en/of toegezegd is.
 • Projecten spelen in op minstens 1 van de SDG van de Verenigde Naties.
 • Projecten hebben een bovenlokale en bij voorkeur een internationale uitstraling.
 • Er is een duidelijk engagement van de partners voor een definitieve verankering van de projecten in Gent en een lange termijn businesscase.
 • De voorkeur gaat uit naar cross-sectorale projecten: projecten die de brug maken tussen de verschillende Gentse speerpunten.
 • Open innovatie en het delen van good practices zijn basisprincipes.

Samenwerkingsovereenkomsten, experimenten of proeftuinen kunnen zowel investeringen, werkingsmiddelen (werkingsprojecten) als personeelsinzet zijn. We beogen structurele partnerschappen, bij voorkeur gekoppeld aan de bovenvermelde investeringsprojecten.

Samenwerkingsakkoorden worden opgemaakt tussen publieke partner(s) en een consortium van private partners. Een betrokkenheid van private actoren is noodzakelijk.

We ambiëren hoog-innovatieve dossiers, die de brug tussen bedrijven en kennisinstellingen verkleinen (Technology Readiness Level (TRL): 3 tot 8). Fundamenteel onderzoek komt niet in aanmerking.

Samenwerkingsovereenkomsten bevatten steeds meetbare doelstellingen en zetten steeds in op de disseminatie van de resultaten (hefboomfunctie). De vooruitgang wordt opgevolgd in een jaarlijkse rapportering. Bij het niet behalen van de tussentijdse indicatoren kunnen samenwerkingsovereenkomsten steeds opnieuw bekeken worden.

Bij de aanvraag voor samenwerking wordt aangetoond welke andere kanalen voor financiering onderzocht werden en wat de meerwaarde voor de regio Gent specifiek is.

Wat is het bedrag?

Het speerpuntenfonds voorziet in een maximale cofinanciering van 40%.

Wat moet je doen?

Stap 1

Bekijk vooraf de voorbereidende vragenlijst. Op die manier kan je op voorhand zien welke vragen je in het e-form moet invullen. Deze vragenlijst dient enkel ter voorbereiding van je aanvraag via het e-form. 

Voeg zeker een overzicht van geprojecteerde inkomsten en uitgaven (opgesplitst per jaar) toe. 

Stap 2

Vul het e-form in bovenaan of onderaan deze pagina door te klikken op "doe je aanvraag online". 

Procedure voor aanvraag en toewijzing?

Ontdek hieronder de procedure voor aanvraag en toewijzing van middelen:

 • Projecten worden geïnitieerd door of voorgelegd aan de Ghent Economic Board.
 • Zowel de Stad Gent als de Ghent Economic Board kunnen projectvoorstellen ontvangen of een open oproep lanceren.
 • Het dossier wordt voorbereid en verder behandeld door de SPOC van het desbetreffende speerpunt binnen Stad Gent.
 • Bij concretisatie van het dossier wordt de projectomschrijving, de vraag naar cofinanciering en voorstel tot beslissing voorgelegd aan de Ghent Economic Board.
 • De Ghent Economic Board formuleert een advies over de meerwaarde van het projectvoorstel voor de regio.
 • Interne besluitvorming binnen de Stad Gent.

Belangrijk: investeringsprojecten zijn opgestart tegen het einde van de legislatuur (2024).

Lees hier de leidraad voor het toewijzen van middelen binnen het speerpuntenfonds.