Bedrij­ven­ter­rein North-C Circular focust op circulaire economie

ArcelorMittal Belgium en North Sea Port zullen de komende jaren samen het bedrijventerrein North-C Circular ontwikkelen.

North Sea Port, ArcelorMittal Belgium en alle bedrijven in de haven dienen tegen 2050 een klimaatneutrale haven te realiseren. Dat gebeurt door de CO2-uitstoot te verminderen en de circulaire economie verder te ontwikkelen. Daarvoor wordt in Gent het bedrijventerrein North-C Circular ontwikkeld. Hierover vindt er op donderdag 25 mei een informatie- en inspraakmoment plaats, een voor bedrijven en een voor bewoners en organisaties.

Bedrijventerrein North-C Circular

Het bedrijventerrein North-C Circular komt op de rechteroever van het Kanaal Gent-Terneuzen in Gent. Het terrein ligt tussen het Rodenhuizedok, de havenringweg R4, en de site van ArcelorMittal Belgium. Het maakt deel uit van het afgebakende havengebied dat is bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. De bedoeling is om dit 150 hectare grote terrein bouwrijp te maken, in te richten met basisinfrastructuur zoals nutsvoorzieningen, te ontsluiten via de weg, het spoor en het water, en in te vullen met bedrijven die zich richten op circulaire activiteiten. Deze activiteiten richten zich op de vermindering van de CO2-uitstoot, de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen, circulaire economie en samenwerkingen met bedrijven in de omgeving.

Brownfieldconvenant

Voor het volledige terrein is een brownfieldconvenant in de maak tussen onder meer North Sea Port, ArcelorMittal Belgium en het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Maritieme Toegang en de Vlaamse Regering. Op 40 hectare van dit gebied liggen historische baggerdepots die de directe ontwikkeling van het terrein verhinderen. Met het convenant kunnen deze onderbenutte gronden op een grondige en gestructureerde wijze worden omgezet in een bedrijventerrein en verder worden gebruikt. De bijhorende boscompensatie zal zoveel als mogelijk in de nabije omgeving uitgevoerd worden. Hierover zijn de partners in gesprek met diverse overheden, natuur- en milieuorganisaties.

Op deze website van VLAIO vind je (onder "komende inspraakvergaderingen") de teksten van het ontwerp brownfieldconvenant. Reageren op dit ontwerp brownfieldconvenant kan op het informatie- en inspraakmoment op 25 mei en nadien kunnen reacties ingediend worden tot en met vrijdag 9 juni 2023. Dit kan bij voorkeur via het reactieformulier op de website van VLAIO of via mail naar brownfield.convenant@vlaio.be. Schriftelijke reacties kunnen ook op afspraak afgegeven worden bij de Stad Gent (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).

Eerste spadesteek eind 2024

Naar verwachting zal het definitief brownfieldconvenant er in het najaar 2023 zijn, na goedkeuring door alle betrokken partijen. Hierna kan in 2023 en 2024 de voorbereiding van de projectuitvoering gebeuren (studies, opmaak Masterplan, Milieueffectenrapport, omgevingsvergunning). Momenteel is voorzien om eind 2024 de eerste spade in de grond te steken. Dat is de start van het bouwrijp maken van het terrein, de aanpak van de baggerdepots, de aanleg van de basisinfrastructuur, en de ontwikkeling van het bedrijventerrein met aandacht voor buffering en landschappelijke inpassing. De inrichting van het terrein zal een tiental jaar in beslag nemen.

Informatiemoment 25 mei 2023

Op donderdag 25 mei organiseren de verschillende partners een informatie- en inspraakmoment, zowel voor bedrijven als voor bewoners. 

  • voor bedrijven van 16u30 tot 18u15
  • voor bewoners en organisaties van 19u tot 21u

Inschrijven is gratis, maar verplicht. Schrijf je hieronder in en ontdek alle details.