Ondersteuning van initiatieven voor mondiale solidariteit

Stimuleren en versterken van initiatieven van Gentse verenigingen die een bijdrage leveren aan mondiale solidariteit en rechtvaardigheid.

Waar gaat het over?

Gentse verenigingen die een project opzetten in een land in het globale Zuiden (Afrika, Azië, Latijns-Amerika), kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

In het verleden zijn al opleidingsreeksen rond grondrechten in Latijns-Amerika ondersteund, herbebossingsprojecten in Afrika, emanciperende projecten voor vrouwen in Azië en de opstart van gezondheidscentra en scholen in vele landen in het globale Zuiden.

Alle Gentse verenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie, met uitzondering van erkende NGO’s of hun lokale afdelingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Deze subsidie is toegankelijk voor alle Gentse verenigingen zonder winstoogmerk en feitelijke verenigingen waarvan de werking zich onder andere op het grondgebied van Gent bevindt. Initiatieven met partijpolitieke doeleinden en initiatieven die louter bedoeld zijn voor fondsenwerving zijn uitgesloten van deze subsidielijn.  

Indienen kan op 2 momenten per jaar:

 • een eerste deel met uiterste indiendatum 1 maart
 • een tweede maal met uiterste indiendatum 1 oktober.

Enkele belangrijke criteria waaraan projecten moeten voldoen, zijn:

 • Projecten moeten duurzaam zijn (bijvoorbeeld: ondersteund worden door de lokale bevolking)
 • De aanvrager moet kunnen aantonen dat het project niet stopt na ondersteuning door de Stad Gent
 • De vereniging informeert de Gentse bevolking over het project waarvoor ze subsidies van de Stad Gent ontvangt.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het subsidiebedrag bestaat uit 2 delen:

Deel 1 - subsidie voor het initiatief zelf

Het maximale subsidiebedrag voor het initiatief is 8.000 euro. Het exacte bedrag van deze subsidie wordt bepaald op basis van: 

 • de inhoudelijke criteria (zoals bepaald in artikel 7 b) 2)    
 • de kostenraming van het ingediende project 

Deel 2 - bijkomende, optionele subsidie voor gebruik fairtrade-producten 

Om de indiener aan te moedigen en in staat te stellen om fairtrade-producten te kopen bij alle activiteiten waar dat mogelijk is, kan een bijkomende subsidie aangevraagd worden. Het maximale bedrag voor deze bijkomende subsidies is 250 euro.

Wat heb ik nodig?

Aanvragen moeten gebeuren via het juiste aanvraagformulier.

Welke stappen zijn er?

 • De aanvragen moeten ingediend worden via het daartoe voorziene aanvraagformulier op deze pagina. Bij “Doe je aanvraag online” kan je kiezen om digitaal te onderteken of om manueel te ondertekenen. Denk er aan om ook de bijkomende documenten in te vullen.
 • De aanvraag gebeurt aan de hand van twee oproepen per jaar:
  • eerste oproep met uiterste indiendatum 1 maart 
  • tweede oproep met uiterste indiendatum 1 oktober
 • De aanvrager krijgt een schriftelijke ontvangstmelding binnen de vijf werkdagen.
 • De aanvrager wordt vrijgesteld van de verplichting haar balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand voor te leggen voor zover de subsidie minder dan 25.000 euro bedraagt. In geval er verschillende jaren aanvragen worden ingediend, worden alle in het verleden reeds ontvangen subsidiebedragen voor initiatieven onder dit reglement opgeteld om na te gaan aan welke controleverplichtingen er voldaan moet worden. Indien de som van alle ontvangen subsidiebedragen 25.000 euro of meer bedraagt, dient de balans en de jaarrekening alsook het verslag inzake beheer en financiële toestand samen met het aanvraagformulier ingediend te worden. 

Regelgeving

Subsidiereglement ter ondersteuning van initiatieven voor mondiale solidariteit

Ondersteuning van initiatieven voor mondiale solidariteit