Asiel aanvragen

Wil je internationale bescherming aanvragen in België? Dien een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Meld je aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken

Dien je asielaanvraag in bij het aanmeldcentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Je krijgt een bewijs van indiening van je verzoek (bijlage 26) of een bewijs van indiening van je volgend verzoek (bijlage 26 quinquies).

Je krijgt er ook een afspraak voor je eerste interview.

Vraag je oranje kaart aan

Na je aanmelding moet je bij de gemeente waar je gaat wonen je oranje kaart aanvragen.

Je eerste interview

Je hebt een eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Je krijgt vragen over de reden van je verzoek, in aanwezigheid van een tolk.

Je tweede interview

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) nodigt je uit voor een tweede interview.

Tijdens deze procedure kun je je laten bijstaan door een sociaal assistent, een organisatie of een advocaat.

Beslissing

Je krijgt de beslissing per brief thuis toegestuurd.

Je krijgt een positieve beslissingJe krijgt een negatieve beslissing

Ben je erkend als vluchteling of krijg je subsidiaire bescherming? Je mag je verblijfskaart aanvragen.

Maak een afspraak om je verblijfskaart aan te vragen

Ben je niet erkend als vluchteling of krijg je geen subsidiaire bescherming? Je hebt nog een aantal opties.

Ontdek wat je mogelijkheden zijn